Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Despre noi

CONSULTANT-INSOLVENŢĂ SPRL este reprezentată de practician in insolvenţă ,asociat coordonator Popescu Emil, de profesie economist, membru U.N.P.I.R. Fondatorul companiei beneficiaza de o experienta de peste 10 ani in domeniul lichidarilor judiciare si falimentului, susţinută şi de o vastă experienţă managerială dobândită pe parcursul a 40 de ani de activitate .
Practicianul în insolvenţă asociat Popescu George , manager al Filialei Timiş , are studii economice , este mediator (membru al Consiliului de Mediere) , evaluator de bunuri mobile, imobile si intreprinderi (membru al Asociatiei Nationale a Evaluatorilor din România – ANEVAR) si masterat in analiza , diagnosticul si administrarea afacerilor (MBA), calificare extrem de importanta in contextul in care aceasta procedura implica si luarea unor decizii corecte din punct de vedere managerial.

Societatea civilă profesională CONSULTANT-INSOLVENŢĂ SPRL deţine o experienţă deosebit de vastă în domeniul insolvenţei, dobândită prin gestionarea procedurilor de reorganizare judiciară, faliment şi lichidare voluntară la un număr de peste 250 de societăţi comerciale din judeţele Mehedinţi, Timiş , gestionând proceduri deosebit de complexe, atât de natură economică, cât şi juridică sau socială la societăţi de mică sau mare amploare, cu patrimonii variabile – din care amintim: SC CELROM SA – Drobeta Turnu Severin , SC COMAT SA – Drobeta Turnu Severin, SC IZOMETAL – MAGELLAN SRL – Timisoara, etc.

Eficienţa şi profesionalismul nostru sunt oglindite în modalităţile de maximizare a averii debitorilor aflaţi în procedură, valorificarea în condiţii optime a activelor societăţilor din portofoliu, printr-un sistem de marketing propriu, aplicat de persoane cu experienţă în domeniu.

Pentru o mai bună gestionare a procedurilor, cabinetul nostru a demarat un amplu proces de agrere din partea unor instituţii publice, a societăţilor bancare precum şi din partea altor creditori importanţi.

Se impune, astfel, să menţionăm faptul că , CONSULTANT- INSOLVENŢĂ SPRL este agreată pentru întreg teritoriul naţional, conform ordinului 1009/2007, al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, privind procedurile de selecţie a practicienilor în insolvenţă.

Din experienţa dobândită de-a lungul timpului s-au desprins concluzii şi soluţii care au dus la adoptarea unui stil propriu de lucru, eficient, flexibil şi prompt. Ne-am format o manieră de lucru proprie, mult mai eficientă decât maniera adoptată de majoritatea societăţilor de acest profil, fapt dovedit şi de receptivitatea deosebită pe care au manifestat-o clienţii în legătură acest stil de lucru, dar şi de rezultatele favorabile care s-au profilat într-un timp foarte scurt. Punctele forte în activitatea profesională ţin de:

 • Comunicare – fiind în permanentă legătură cu participanţii la procedura insolvenţei prin informări şi consultări periodice a acestora;
 • Inovaţie – prin elaborarea unor documente care conferă mai multă supleţe şi rapiditate derulării procedurii
 • Eficienţă – creându-ne în decursul timpului un sistem eficient de vânzări, prin campanii publicitare, publicaţii specializate în diferite domenii, crearea propriei pagini de internet unde persoanele interesate pot afla atât informaţii despre societatea noastră, cât şi date privind activele scoase la vânzare
 • Colaborare – prin parteneriate cu unele dintre cele mai bune cabinete de avocatură, birouri ale executorilor judecătoreşti, birouri notariale, societăţi specializate în evaluări membre a ANEVAR. Cunoaşterea stilului de lucru al acestora conferă celeritate procedurilor precum şi un nivel scăzut al costurilor
 • Celeritate – prin orientarea spre rezultat, urmărind satisfacerea intereselor creditorilor într-un termen cât mai scurt.

Resursele umane şi financiare

Societatea noastră dispune de personal profesionist şi colaboratori de înaltă calificare. Echipa se compune din practicieni în insolvenţă, consilieri juridici, economişti, consultanţi fiscali, evaluatori, avocaţi, consultanţi în management şi afaceri, marketing, etc.

Astfel, disponibilitatea de timp şi de personal pe care societatea noastră o poate aloca îndeplinirii atribuţiilor aferente calităţii de administrator/lichidator judiciar al unui debitor este foarte ridicată, asigurând astfel calitate şi eficienţă actelor presupuse de gestionarea procedurii de insolvenţă deschisă împotriva acestuia.

De asemenea, societatea dispune de toată logistica necesară desfăşurării activităţii în cele mai bune condiţii: birouri moderne, reţele de comunicare şi echipamente de ultimă generaţie, abonamente la publicaţii şi reviste de specialitate, programe legislative, autoturisme moderne puse la dispoziţia angajaţilor, etc.

Organizare internă

CONSULTANT-INSOLVENŢĂ SPRL este reprezentată de colaboratori cu experienţă îndelungată în profesiile pe care le exercită precum şi în cea de practician în insolvenţă. Organizatoric, compania este structurată pe patru departamente cu sarcini bine trasate în gestionarea unei proceduri de insolvenţă, pe lângă acestea, un rol extrem de important avându-l colaboratorii. Coordonarea proiectelor se face de către managerii de caz din a căror echipă fac parte reprezentanţi ai departamentelor societăţii cu responsabilităţi bine determinate.

 1. Departamentul Juridic este constituit din licenţiaţi în ştiinţe juridice, absolvenţi ai Facultăţilor de Drept din centre universitare precum Bucuresti, Timişoara . Conform procedurilor de lucru interne, consilierilor juridici li se atribuie, individual, rezolvarea problemelor juridice aferente fiecărui dosar de insolvenţă în care societatea a fost desemnată administrator judiciar sau lichidator. În consecinţă se stabileşte o practică eficientă de lucru, consilierul juridic constituindu-şi un „portofoliu” de societăţi aflate în reorganizare judiciară, faliment sau lichidare, urmărind astfel pe întreg parcursul procedurii problematica specifică fiecărui caz aflat sub supravegherea sa, familiarizându-se astfel cu aceasta şi stăpânind-o într-un înalt grad, ceea ce sporeşte şansele luării şi îndeplinirii corecte de măsuri adecvate fiecărui caz în parte.
 2. Departamentul Economic este alcătuit din persoane competente- economişti cu o mare experienţă în domeniu, cărora, li se atribuie supravegherea activităţii financiar-contabile şi rezolvarea problemelor economice aferente fiecărui dosar de insolvenţă în care societatea a fost desemnată administrator judiciar sau lichidator. Consideraţiile făcute în privinţa eficienţei acestei metode atunci când am prezentat-o la Departamentul Juridic rămân valabile şi în acest caz. Dintre atribuţiile prin care departamentul Economic îşi realizează scopul specific de activitate, conform procedurilor interne de lucru, amintim: gestionarea (în modalităţile de supraveghere sau conducere în tot) problemelor financiar-contabile ale societăţilor în faliment, reorganizare sau lichidare, incluzând întocmirea bilanţurilor şi a balanţelor contabile, analizarea societăţilor din punct de vedere economic, propunând soluţii concrete de revigorare a activităţii, acolo unde acest lucru este posibil.
 3. Departamentul Marketing se ocupă de un segment important al procedurii de lichidare, acela al valorificării bunurilor pentru obţinerea lichidităţilor necesare acoperirii creanţelor acestor societăţi. Specialiştilor în marketing care asigură funcţionarea acestui departament li se atribuie, similar celorlalte departamente, rezolvarea problemelor aferente valorificării activelor aparţinând debitorilor care fac subiectul fiecărui dosar de insolvenţă sau lichidare în care societatea a fost desemnată administrator judiciar sau lichidator.
 4. Departamentul Administrativ este alcătuit din personal calificat (asistenţi manageri, arhivar, şofer) care asigură contacte operative şi eficiente cu exteriorul, circuitul informaţiilor în firmă, ţinerea agendei managerilor, degrevarea managerilor de o serie de acţiuni de rutină, tratarea informaţiilor, arhivare, documentare şi asistare directă a acestora, etc.

PRINCIPII

La baza activităţii de insolvenţă stau următoarele valori morale şi etice:

 • integritate şi autonomie profesională
 • respectarea legilor, probitate şi onoare
 • independenţă şi imparţialitatea faţă de participanţii la procedura insolvenţei
 • confidenţialitate
 • organizare, eficacitate şi perseverenţă în activitatea desfăşurată
 • încredere, respect şi loialitate reciprocă faţă de toţi partenerii noştri
 • flexibilitate în modalitatea de lucru
 • corectitudine şi respect faţă de toţi cei cu care şi pentru care lucrăm
 • consecvenţă în profesionalism şi inventivitate

SERVICII

Oferim servicii de consultanţă specifice calităţii de administrator / lichidator judiciar, administrator special, mandatar ad-hoc sau conciliator în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 86/2006 în domeniile insolvenţei, falimentului sau reorganizării administrative a mediului de afaceri:

 • reorganizări judiciare
 • lichidări judiciare
 • lichidări administrative
 • concordat preventive
 • mandate ad-hoc
 • consultanţă în domeniul insolvenţei
 • întocmire plan de reorganizare
 • expertize în domeniu insolvenţei

Insolvenţa este un domeniu extrem de vast impunând o activitate variată pornind de la perioada premergătoare insolvenţei până la probleme specifice precum cele sociale sau de protecţia mediului, în acest sens asigurăm:

 • analiza solvabilităţii debitorilor
 • asistenţă şi consultanţă în recuperarea creanţelor
 • îndeplinirea atribuţiilor de administrator special în condiţiile legii
 • întocmirea rapoartelor de analiză a societăţii necesare stabilirii cauzelor care au dus la starea de încetare de plăţi precum şi a celorlalte rapoarte cerute de legislaţia insolvenţei
 • inventarierea activelor societăţii în conformitate cu prevederile normelor în vigoare
 • consultanţă la întocmirea rapoartelor de evaluare a unor active care urmează a fi valorificate prin vânzare în cadrul procedurii insolvenţei
 • conducerea sau supravegherea activităţii societăţii pe perioada de observaţie, reorganizare judiciară şi faliment
 • întocmirea planului de reorganizare şi supravegherea respectării acestuia
 • studierea pieţei în vederea identificării unor potenţiali clienţi în vederea valorificării bunurilor societăţilor în insolvenţă
 • întocmirea strategiei de valorificare a activelor societăţii aflate în insolvenţă, fie prin licitaţie, fie prin negociere directă în condiţiile Legii nr.85/2014
 • lichidarea bunurilor societăţii
 • întocmirea planurilor de distribuire a sumelor obţinute din lichidarea bunurilor societăţii
 • întocmirea rapoartelor de închidere a procedurii insolvenţei în condiţiile legii
 • formularea cererilor de antrenare a răspunderii membrilor organelor de supraveghere din cadrul societăţii sau de conducere în conformitate cu prevederile legale
CLOSE
CLOSE