Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Licitație publică – Spații de birouri și depozitare + teren, situate în Oradea, str. Păcii, nr. 27, jud. Bihor

ROTIEMME IMPEX SRL în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul social în Oradea, str. Garoafei, nr. 2, jud. Bihor,înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor sub nr. J05/2087/2005, CUI RO 18023244, prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, înregistrată în RFO II sub nr. 0649, CUI RO 31215824, reprezentată prin asociat coordonator ec. Popescu George,numit prin Sentința nr. 1074/F/2020 din data 10.12.2020modificată prinÎncheierea Camerei de Consiliu din data de 15.12.2020 de îndreptare a erorii materiale strecurate în Sentința nr. 1074/F/2020 din data 10.12.2020pronunțată în dosarul nr. 3927/111/2019de către Tribunalul Bihor, Secția a II-a Civilă, anunţă licitaţie publică deschisă, cu strigare, pentru VÂNZAREA proprietății imobiliare tip SPAȚII BIROURI ȘI DEPOZITARE ȘI TEREN AFERENT, număr cadastral 10940, înscrisă în CF 176756 Oradea, situată în Oradea, str. Păcii, nr. 27, jud. Bihor, aflată în proprietatea debitorului Rotiemme Impex SRL, la prețul de 950.000 EURO + TVA (la cursul valutar BNR din data plății).

Preţul de pornire în licitaţie publică a proprietății imobiliare reprezintă 100% din valoarea de piață stabilită prin Raportul de evaluare nr. 912212/26.01.2021, întocmit în cauză.

Licitația publică va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiș, la data de 04.03.2021, ora 11:00, iar în cazul în care proprietatea imobiliară nu va fi valorificată, licitația publică va fi reluată, în aceleasi condiții, în data de 11.03.2021, ora 11:00, respectiv în data de 18.03.2021, ora 11:00.

Participarea la licitaţia publică este condiţionată de depunerea la lichidatorului judiciar, cel mai târziu cu 2 (două) ore înainte de ședința de licitație publică, a următoarelor înscrisuri:

  • ofertă de cumpărare şi dovada consemnării cauţiunii de 10% din preţul de pornire a proprietății imobiliare (la cursul valutar BNR din data plății), în contul unic de insolvenţă al debitorului Rotiemme Impex SRL– în faliment, in bankruptcy, en faillite (CUI RO 18023244) – cod IBAN RO33 EGNA 1010 0000 0028 4874, deschis la Vista Bank (România) SA;
  • să achite contravaloarea caietului de sarcini în sumă de 500 lei + TVA în contul unic de insolvenţă al debitorului Rotiemme Impex SRL– în faliment, in bankruptcy, en faillite (CUI RO 18023244) – cod IBAN RO33 EGNA 1010 0000 0028 4874, deschis la Vista Bank (România) SA;
  • documentele care certifică identitatea şi calitatea participantului la licitație publică (prezentate în original și însoțite de copii conformate cu originalul).

Invităm pe toţi cei care vor să se prezinte la şedinţa de licitaţie publică la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi pâna la acel termen să depună oferte de cumpărare.

Somăm pe toți cei care pretind vreun drept asupra bunului imobil să anunţe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare în termen, sub sancţiunea prevazută de lege.

Relaţii la la adresa de email : office@consultant-insolventa.ro; telefon 0752286086; tel./fax : 0256220827; la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș; site www.consultant-insolventa.ro.