Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Mecanoenergetica – stocuri – licitatie 29.01.2020

Debitorul SC Mecanoenergetica SA , cu sediul în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Calea Timișoarei, nr. 22, jud. Mehedinţi, cod unic de identificare fiscală RO 1605469, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J25/348/1991, aflata  în procedură de reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement, în dosar nr. 7395/101/2015 prin administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL reprezentata de asociat coordonator Popescu Emil, cu sediul ales în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi,  scoate la vânzare la pretul diminuat conform hotararii adunarii creditorilor din data de 07.01.2020 :

-bunurile mobile de tipul stocuri *MATERII PRIME, PRODUSE FINITE, PIESE DE SCHIMB SI OBIECTE DE INVENTAR, SISTEMUL DE SUPRAVEGHERE *, localizate in Mun. Dr.Tr.Severin, Calea Timişoarei nr. 22 (Gura Vãii), Judeţul Mehedinţi (conform listelor ce se pot studia la biroul administratorului judiciar din loc. Dr.Tr.Severin, str.Zabrautului nr. 7A, jud. Mehedinti) la pretul de 81200 lei , exclusiv TVA .

 

Titlul executoriu în baza căruia administratorul judiciar procedează la vânzarea bunurilor mobile descrise anterior debitoarei SC Mecanoenergetica SA descris anterior, o reprezinta sentinta nr. 43 din data de 30.05.2018 de confirmare a planului de reorganizare modificat pronunțată de către judecătorul sindic in dosarul de insolvență nr. 7395/101/2015 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinti.

Licitaţia va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, judeţul Mehedinţi la data de 29.01.2020 orele 1400.

Informăm toți ofertanţii faptul că sunt obligaţi să depuna o garanţie reprezentând 10% din preţul de pornire al licitaţiei și să achiziționeze caietul de sarcini in cuantum de 100 lei+TVA. Contul unic de insolvență al debitoarei SC Mecanoenergetica SA este deschis la BCR Drobeta Turnu Severin – RO66 RNCB 0179 0345 7510 0001.

Invităm pe toti cei care vor să participe la şedinţa de licitaţie din data de 29.01.2020 să depună oferte de cumpărare și documentele în copie xerox din care rezultă faptul că a fost achitată garanția de licitație și contravaloarea caietului de sarcină in suma de 100 lei până la data de 28.01.2020 orele 17,00 la adresa menționată anterior, respectiv localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, judeţul Mehedinţi.

Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra Activului functional al debitoarei SC Mecanoenergetica SA sa anunțe administratorul judiciar înainte de data stabilita pentru vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de lege.

          Raportat la dispozitiile art. 91 din Legea 85/2014, bunurile mobile din patrimoniul debitoarei SC Mecanoenergetica SA se vind libere de orice sarcini, precum privilegii, ipoteci, gajuri, sau drepturi de retentie, sechestre, de orice fel.

Relaţii la sediul administratorului judiciar din loc. Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr.7A, judeţul Mehedinţi, telefon 0742592183, 0756482035, tel./fax : 0252354399 sau la adresa de email : office@consultant-insolventa.ro.; site www.consultant-insolventa.ro.