Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Licitație publică – vânzare în bloc pensiune și bunuri mobile, sat Rusca, com. Teregova, jud. Caraș-Severin

Subscrisa Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, înregistrată în RFO II sub nr. 0649, CUI RO 31215824, reprezentată prin asociat coordonator ec. Popescu George, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei GĂLESCU MITRA-MIRELA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ– în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul social în Sat Rusca, Comuna Teregova, Nr. 126A, Judet Caraş-Severin, înregistrată la ORC sub nr. F11/310/2020, CUI 27156703, numit prin Sentința civilă nr. 129/JS din data de 10.09.2020 pronunţată de către Tribunalul Caraș-Severin, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal în dosarul nr. 20/115/2020, în temeiul art. 837, art. 838 şi următoarele din Codul de Procedură Civilă, respectiv în baza următoarelor titluri executorii, lichidatorul judiciar procedează la vânzarea în bloc a proprietății imobiliarea și a bunurilor mobile din averea debitoarei Gălescu Mitra-Mirela Întreprindere Individuală, respectiv:

 • Sentința civilă nr. 129/JS din data de 10.09.2020 pronunţată de către Tribunalul Caraș-Severin, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal în dosarul nr. 20/115/2020;
 • Sentința civilă nr. 62/JS din data de 17.08.2023 pronunţată de către Tribunalul Caraș-Severin, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal în dosarul nr. 20/115/2020, prin care judecătorul-sindic a aprobat valorificarea bunurilor din averea debitoarei Gălescu Mitra-Mirela Întreprindere Individuală prin licitație publică, cu strigare, conform prevederilor Codului de procedură civilă.

Aducem la cunoștință că, în data de 03.10.2023, ora 12:00, la sediul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei nr. 8, mansardă, judeţul Timiș, va avea loc VÂNZAREA ÎN BLOC A BUNULUI IMOBIL situat în com. Teregova, sat Rusca, nr. 126/A, jud. Caraș-Severin, înscris în CF nr. 30470 Teregova, și A BUNURILOR MOBILE aflate în proprietatea debitoarei Gălescu Mitra-Mirela Întreprindere Individuală, la prețul de 86.720 EURO + TVA (la cursul valutar BNR din data plății), reprezentând:

Nr. crtCategorie de bunuriValoare de piață EURO
1Construcție pensiune – suprafață construită la sol 140 mp; anul construirii 2013, realizată din piatră, beton și cărămidă, fără lift, deține certificat de performanță energetică, înscrisă în CF nr. 30470 Teregova, nr. cadastral 30470-C3, situat în sat Rusca, com. Teregova, nr. 126/A, jud. Caraș-Severin84.500
2Mobilier cazare + restaurant2.000
3Autoutilitara (cabină)50
4Gater (piese banzic)20
5Obiecte de inventar150
 Total valoare de piață86.720

Prețul de pornire a fost stabilit conform disp. art. 837 alin. (1) din Codul de Procedură Civilă, astfel cum rezultă din Încheierea de stabilire a prețului nr. 3239/04.09.2023.

Preţul de pornire în licitaţie publică a proprietății imobiliare reprezintă 100% din valoarea de piață stabilită prin Raportul de evaluare revizuit privind bunul imobil situat în com. Teregova, sat Rusca, nr. 126/A, jud. Caraș-Severin, înscris în CF nr. 30470 Teregova, și bunurile mobile aflate în proprietatea debitoarei Gălescu Mitra Mirela Întreprindere Individuală, nr. AR 8644/11.01.2021, întocmit de SC Evaluar SRL prin expert evaluator membru ANEVAR Cândea M. G., depus la dosarul cauzei nr. 20/115/2020 aflat pe rolul Tribunalului Caraş-Severin, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal.

Prețul de pornire nu conține TVA, alte taxe sau impozite, nu au fost considerate costuri de montaj, demontare.

Conform disp. art. 91 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, bunurile se vând libere de orice sarcini, precum privilegii, ipoteci, gajuri sau drepturi de retenție, sechestre, de orice fel.

Toate persoanele, care pretind vreun drept asupra bunurilor din averea debitoarei, sunt somate să comunice aceasta lichidatorului judiciar, înainte de data licitaţiei, în termenele și sub sancțiunile prevăzute de lege.

Invităm pe toți cei care vor să cumpere în bloc imobilul și bunurile mobile din averea debitoarei, să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.

Participarea la licitaţia publică este condiţionată de depunerea la sediul lichidatorului judiciar, până la data și ora ședinței de licitație publică, a următoarelor înscrisuri:

 • Oferta de cumpărare (cu indicarea datelor de identificare ale ofertantului și a prețului oferit, semnată);
 • Dovada consemnării garanției de participare la licitația publică de 10% din preţul de pornire al bunurilor (la cursul valutar BNR din data plății), în contul unic de insolvenţă al debitoarei Gălescu Mitra-Mirela Întreprindere Individuală – în faliment, in bankruptcy, en faillite (CUI 27156703) – cod IBAN RO09 BTRL RONC RT0P 2240 2102, deschis la Banca Transilvania SA.

Garanţia de participare este considerată a fi constituită în termen, dacă până la începerea licitației publice, ordinul de plată vizat de bancă, în original, este depus la sediul lichidatorului judiciar şi garanţia a fost încasată integral în contul unic de insolvență al debitoarei Gălescu Mitra-Mirela Întreprindere Individuală.

 • Documentele care certifică identitatea şi calitatea participantului la licitație publică (prezentate în original și însoțite de copii conformate cu originalul), astfel:
 • Persoane fizice rezidente care participă la licitaţie în nume propriu:

a)   actul de identitate (copie).

 • Persoane fizice rezidente care participă la licitaţie în numele altor persoane fizice rezidente/nerezidente:

a)   Buletin sau carte de identitate (copie) al reprezentantului şi buletin sau carte de identitate/pașaport(copie) a persoanei reprezentate;

b)   Procură în formă autentică (original) care stipulează că mandatarul este autorizat să acţioneze în numele şi pe seama persoanei fizice rezidente/nerezidente.

 • Persoane fizice nerezidente care participă la licitaţie în nume propriu

a)   Paşaport (copie) şi/sau legitimaţie de şedere (copie) şi/sau carte de identitate pentru cetăţeni ai EU/SEE (copie).

 • Persoane fizice nerezidente care participă la licitaţie în numele altor persoane fizice rezidente/nerezidente:

a)   Paşaport sau carte de identitate, pentru cetăţeni ai UE/SEE (copie) a persoanei reprezentate

b)   Carte/buletin de identitate/pasaport al reprezentantului autorizat (copie)

c)   Procura în formă autentică care stipulează ca reprezentantul este autorizat să acţioneze în numele şi pe seama persoanei fizice rezidente/nerezidente (original).

 • Persoane juridice rezidente care participa la licitaţie în nume propriu:

a)   Certificat de înregistrare emis de Registrul Comerţului (copie conformă cu originalul certificată de reprezentantul legal al persoanei juridice);

b)   Act constitutiv actualizat (copie conformă cu originalul certificată de reprezentantul legal al persoanei juridice)

c)   Certificat constatator privind situaţia actuală a persoanei juridice emis de Registrul Comerţului (emis cu cel mult 30 de zile lucrătoare înainte de data licitaţiei), original.

d)   Procura/mandat în formă autentică (original) pentru persoana fizicăce semnează declaraţiile și participă la licitaţie în numele persoanei juridice, acordată conform prevederilor Actului constitutiv, sau o dovadă că persoana respectivă reprezintă în mod legal entitatea care participă la licitaţie, cu drept individual de reprezentare (în cazul în care societatea este reprezentată în mod colectiv de două sau mai multe persoane, o astfel de dovadă va fi prezentată pentru toate aceste persoane); orice alte documente se certifică conform cu originalul de către reprezentantul legal al persoanei juridice;

e)   Declaraţie pe proprie răspundere din partea reprezentantului legal al persoanei juridice rezidente din care să rezulte că aceasta nu se află în procedură de concordat/insolvenţă/faliment sau o altă procedură echivalentă (original).

f)    Buletin sau carte de identitate (copie) al persoanei fizice care reprezintă persoana juridică și participă la licitaţie în numele şi pe seama acesteia.

 • Persoane juridice nerezidente care participă la licitaţie în nume propriu

a)   Certificat de înregistrare al persoanei juridice nerezidente emis de Registrul Comerţului sau de orice instituţie echivalentă dacă aceasta există (copie conformă cu originalul certificată de reprezentaţii legali ai persoanei juridice nerezidente)

b)   Act constitutiv (sau echivalent) actualizat al persoanei juridice nerezidente (copie conformă cu originalul certificată de reprezentaţii legali ai persoanei juridice nerezidente)

c)   Certificat constatator privind situaţia actuală, în original, pentru persoana juridică nerezidentă care menţionează reprezentanţii legali ai persoanei juridice nerezidente respective, emis de Registrul Comerţului sau de o instituţie echivalentă (emis cu cel mult 30 de zile lucrătoare înainte de data licitaţiei). În cazul în care nu există nici o autoritate sau instituţie autorizată să emită un astfel de certificat, orice document corporativ care evidenţiază reprezentanţii legali ai persoanei juridice nerezidente va fi depus (emis cu cel mult 30 de zile lucrătoare înainte de data licitaţiei); un astfel de document corporativ al persoanei juridice nerezidente va preciza în mod clar dacă reprezentanţii legali au dreptul să acţioneze separat sau împreună (original).

d)   Declaraţie pe proprie răspundere din partea reprezentantului legal al persoanei juridice nerezidente, din care sa rezulte ca aceasta nu se află în procedură de concordat/insolvenţă/faliment sau o altă procedură echivalentă (original).

e)   în cazul în care reprezentarea la licitaţie se face printr-o altă persoană decât reprezentantul (reprezentanţii) legal(i) al(ai) persoanei juridice nerezidente, procura/mandatul în formă autentică semnat de reprezentanţii legali ai persoanei juridice nerezidente împuternicind persoana respectiva să participe la licitaţie si sa liciteze pe seama persoanei juridice nerezidente (original)    

f)    Carte/buletin de identitate al persoanei care participă la licitație/licitează în calitate de reprezentant legal sau de mandatar al persoanei juridice nerezidente: paşaport, carte de identitate pentru cetăţeni ai UE/SEE (copie).

 • Persoane juridice nerezidente care participa la licitaţie printr-o persoană juridică rezidentă

a)   Certificat de înregistrare al persoanei juridice nerezidente emis de Registrul Comerţului sau de orice instituţie echivalentă dacă aceasta există (copie conformă cu originalul certificată de reprezentaţii legali ai persoanei juridice nerezidente)

b)   Act constitutiv (sau similar) actualizat al persoanei juridice nerezidente (copie conformă cu originalul certificată de reprezentaţii legali ai persoanei juridice nerezidente)

c)   Certificat constatator privind situaţia actuală, în original, pentru persoana juridică nerezidentă care menţionează reprezentanţii legali ai persoanei juridice nerezidente respective, emis de Registrul Comerţului sau de o instituţie echivalentă (emis cu cel mult 30 de zile lucrătoare înainte de data licitaţiei). în cazul în care nu există nicio autoritate sau instituţie autorizată să emită un astfel de certificat, orice document corporativ care evidenţiază reprezentanţii legali ai persoanei juridice nerezidente va fi depus (emis cu cel mult 30 de zile lucrătoare înainte de data licitaţiei); un astfel de document corporativ va preciza în mod clar dacă reprezentanţii legali au dreptul să acţioneze separat sau împreună (original).

d)   Certificat de înregistrare al reprezentantului persoana juridica rezidenta emis de Registrul Comerţului (copie conformă cu originalul certificată de reprezentaţii legali ai persoanei juridice nerezidente);

e)   Act constitutiv actualizat al reprezentantului persoană juridică rezidentă (copie conformă cu originalul cerificată de reprezentantul legal al persoanei juridice).

f)    Certificat constatator privind situaţia actuală, în original, pentru reprezentantul persoană juridică rezidentă emis de Registrul Comerţului (emis cu cel mult 30 de zile lucrătoare înainte de data licitaţiei), original.

g)   Declaraţie pe proprie răspundere din partea reprezentantului legal al persoanei juridice nerezidente din care sa rezulte ca aceasta nu se află în procedură de concoordat/insolvenţă/faliment sau o altă procedură echivalentă (original).

h)   Buletin sau carte de identitate (copie) al reprezentantului legal al persoanei juridice rezidente care subscrie în calitate de reprezentant pe seama persoanei juridice nerezidente;

i)    Procura în formă autentică semnată de reprezentantul/reprezentanţii legal(i) al/ai persoanei juridice nerezidente prin care se împuterniceşte persoana juridica rezidenta să participe la licitatie/liciteze si care stipulează ca persoana juridică rezidentă este autorizata să acţioneze în numele şi pe seama persoanei juridice nerezidente (original). In acest caz persoana juridica rezidenta va depune/prezenta mandatul in forma autentica a persoanei fizice care o reprezintă in prezenta procedura (original).

Relaţii la adresa de email: office@consultant-insolventa.ro; telefon 0752286086; tel./fax: 0256220827; la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș; site www.consultant-insolventa.ro.