Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Licitație publică – vânzare în bloc bunuri mobile auto și echipamente nefuncționale conform raport de evaluare

BALAN’S CONSTRUCT SRL în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul social în Arad, str. Eftimie Murgu, nr. 82, jud. Arad, având CUI RO 23440132, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad sub nr. J02/439/2008, prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, înregistrată în RFO II sub nr. 0649, CUI RO 31215824, reprezentată prin asociat coordonator ec. Popescu George, numit prin Sentința civilă nr. 752/2022 din data de 24.10.2022 pronunțată în dosarul nr. 2658/108/2021 de Tribunalul Arad, Secția II-a Civilă, anunţă licitaţie publică deschisă, cu strigare, pentru vânzarea ÎN BLOC a bunurilor mobile reprezentând auto și echipamente nefuncționale conform raport de evaluare, la prețul de pornire de 91.360 EURO la care se adaugă TVA(la cursul BNR din data plății).

Valorificarea bunurilor mobile se va efectua cu aplicarea cotei de TVA de 19%.

Licitația publică va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiș, în data de 06.04.2023 ora 09:00, iar în cazul în care bunurile mobile nu vor fi valorificate, licitația publică va fi reluată, în aceleași condiții, în data de 13.04.2023 ora 09:00, respectiv în data de 20.04.2023 ora 09:00.

Participarea la licitaţia publică este condiţionată de depunerea la sediul lichidatorului judiciar, cel mai târziu cu 2 (două) ore înainte de ședința de licitație publică, a următoarelor înscrisuri:

  • ofertă de cumpărare şi dovada consemnării garanției de participare la licitația publică de 10% din preţul de pornire al bunurilor mobile (la cursul valutar BNR din data plății), în contul unic de insolvenţă al debitorului Balan’S Construct SRL – în faliment, in bankruptcy, en faillite (CUI RO 23440132) – cod IBAN RO66BTRLRONCRT0502328101, deschis la Banca Transilvania SA.
  • dovada achitării contravalorii caietului de sarcini în sumă de 500 lei + TVA în contul unic de insolvenţă al debitorului Balan’S Construct SRL – în faliment, in bankruptcy, en faillite (CUI RO 23440132) – cod IBAN RO66BTRLRONCRT0502328101, deschis la Banca Transilvania SA;
  • documentele care certifică identitatea şi calitatea participantului la licitație publică (prezentate în original și însoțite de copii conformate cu originalul).

Preţul de pornire în licitaţie publică al bunurilor mobile reprezintă 100% din valoarea de piață stabilită prin Raportul de evaluare nr. 303/16.02.2023 întocmit de expertul evaluator membru ANEVAR Tărăsescu I. Paul-Octavian, depus la dosarul nr. 2658/108/2021 aflat pe rolul Tribunalului Arad, Secția a II-a Civilă.

Titlurile executorii în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunurilor mobile descrise mai sus, sunt: Sentința civilă nr. 752/2022 din data de 24.10.2022 pronunțată în dosarul nr. 2658/108/2021 de Tribunalul Arad, Secția II-a Civilă; Procesul-verbal nr. 1223/22.03.2023 publicat în BPI nr. 5171/23.03.2023, conform căruia Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Balan’s Construct SRL din data de 22.03.2023, ora 08:00 a aprobat valorificarea în bloc a bunurilor mobile din averea debitorului Balan’s Construct SRL; a aprobat tipul de vânzare a bunurilor mobile din averea debitorului Balan’s Construct SRL, respectiv licitație publică, cu strigare, fără preselecție, care se va derula după regula licitaţiei competitive în paşi urcători; a aprobat Regulamentul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru valorificarea în bloc a bunurilor mobile din averea debitorului Balan’s Construct SRL.

Licitaţia este publică, deschisă, cu strigare, fără preselecție, care se derulează după regula licitaţiei competitive în paşi urcători stabiliţi valoric prin tragere la sorţi din propunerile participanţilor la licitaţie, între 1% – 10% din preţul de pornire al bunurilor mobile, până la adjudecare.

Invităm pe toţi cei care vor să se prezinte la şedinţa de licitaţie publică la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi pâna la acel termen să depună oferte de cumpărare.

Somăm pe toți cei care pretind vreun drept asupra bunurilor mobile să anunţe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare în termen, sub sancţiunea prevazută de lege.

Relaţii la adresa de email: office@consultant-insolventa.ro; telefon 0752286086; tel./fax: 0256220827; la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș; site www.consultant-insolventa.ro.