Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Licitație publică – Tractor marca U650

DIANA TRANS FOREST SRL în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul social în Sat Baia, Comuna Varadia de Mureș, nr. 16, jud. Arad, având CUI RO 39633296,înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad sub nr. J02/1164/2018, prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, înregistrată în RFO II sub nr. 0649, CUI RO 31215824, reprezentată prin asociat coordonator ec. Popescu George, numit prin Încheierea civilă nr. 639/2021 din data de 23.09.2021pronunțată de Tribunalul Arad, Secția a II-a Civilă, în dosarul nr. 1885/108/2021, anunţă licitaţie publică deschisă, cu strigare, pentru vânzarea bunului mobil – Tractor marca U650, la prețul de 420 EURO + TVA (la cursul BNR din data plății).

Licitația publică va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiș, în data de 04.04.2022, ora 11:00, iar în cazul în care bunul mobil nu va fi valorificat, licitația publică va fi reluată, în aceleași condiții, în data de 11.04.2022 ora 11:00, 19.04.2022 ora 11:00, 26.04.2022 ora 11:00, respectiv în data de 02.05.2022 ora 11:00.

Participarea la licitaţia publică este condiţionată de depunerea la sediul lichidatorului judiciar, cel mai târziu cu 2 (două) ore înainte de ședința de licitație publică, a următoarelor înscrisuri:

  • oferta de cumpărare în format scris, semnată şi dovada consemnării cauţiunii de 10% din preţul de pornire al bunului mobil (la cursul BNR din data plății), în contul unic de insolvenţă al Diana Trans Forest SRL (CUI RO 39633296) –  cod IBAN RO54 BTRL RONC RT04 8285 7701 deschis la Banca Transilvania SA;
  • să achite contravaloarea caietului de sarcini în sumă de 100 lei + TVA în contul unic de insolvenţă al Diana Trans Forest SRL (CUI RO 39633296) –  cod IBAN RO54 BTRL RONC RT04 8285 7701 deschis la Banca Transilvania SA;
  • documentele care certifică identitatea şi calitatea participantului la licitație publică (prezentate în original și însoțite de copii conformate cu originalul).

Preţul de pornire în licitaţie publică al bunului mobil reprezintă 100% din valoarea de piață stabilită prin Raportul de evaluare nr. AR 9392/17.03.2022 întocmit de Evaluar SRL prin expert evaluator membru ANEVAR Cândea M. G., depus la dosarul cauzei nr. 1885/108/2021 aflat pe rolul Tribunalului Arad, Secția a II-a Civilă.

Titlurile executorii în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunului mobil descris mai sus, sunt: Încheierea civilă nr. 103 din data de 17.06.2021 pronunțată de Tribunalul Arad, Secția a II-a Civilă, în dosarul nr. 1885/108/2021, prin s-a dispus deschiderea procedurii simplificate a insolvenței împotriva debitorului Diana Trans Forest SRL; Încheierea civilă nr. 639/2021 din data de 23.09.2021 pronunțată de Tribunalul Arad, Secția a II-a Civilă, în dosarul nr. 1885/108/2021, prin care a fost confirmat în calitate de lichidator judiciar al debitorului Diana Trans Forest SRL subscrisa Consultant Insolvență SPRL; Procesul-verbal nr. 1253/25.03.2022, conform căruia Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Diana Trans Forest SRL din data de 25.03.2022, ora 08:00 a aprobat tipul de vânzare a bunului mobil Tractor marca U650 din averea debitorului Diana Trans Forest SRL, respectiv licitație publică, cu strigare, fără preselecție, care se va derula după regula licitaţiei competitive în paşi urcători, respectiv a aprobat Regulamentul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru valorificarea bunului mobil Tractor marca U650 din averea debitorului Diana Trans Forest SRL.

Licitaţia este publică, deschisă, cu strigare, fără preselecție, care se derulează după regula licitaţiei competitive în paşi urcători stabiliţi valoric prin tragere la sorţi din propunerile participanţilor la licitaţie, între 1% – 10% din preţul de pornire al bunului mobil, până la adjudecare.

Invităm pe toţi cei care vor să se prezinte la şedinţa de licitaţie publică la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi pâna la acel termen să depună oferte de cumpărare.

Somăm pe toți cei care pretind vreun drept asupra bunului mobil să anunţe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare în termen, sub sancţiunea prevazută de lege.

Relaţii la adresa de email: office@consultant-insolventa.ro; telefon 0752286086; tel./fax: 0256220827; la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș; site www.consultant-insolventa.ro.