Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Licitatie publica – terenuri SC Tantal Company SRL

SC TANTAL COMPANY SRL, societate în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul în Timişoara, str. Enric Baader, nr. 13, mansardă, camera 2, jud. Timiş, CUI 8303280, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J35/240/1996, aflată  în procedura de faliment în dosar nr. 9708/30/2012 aflat pe rolul Tribunalului Timiș, prin lichidator judiciar consorțiul format din societățile Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în Drobeta Turnu Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, jud. Mehedinţi, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare II sub nr. 0649, având CUI RO 31215824, prin reprezentant asociat coordonator ec. Popescu Emil și Yna Consulting SPRL, cu sediul procesual ales în Drobeta-Turnu-Severin, str. Mărăşeşti, nr. 18, jud. Mehedinţi, CUI RO 21146590, nr. înregistrare RFO II – 0213, nr. de ordine în tabloul practicienilor în insolvenţă 272, Tel/Fax 0252/328293, prin reprezentant asociat coordonator ec. Motoi Gogu, scoate la vânzare, prin licitaţie publică, deschisă, cu strigare, care se derulează după regula licitației competitive, în pași urcători, în condiţiile Legii nr. 85/2006, următoarele bunuri imobile:

 

Nr. crt. Denumi bun imobil Locaţie CF nr. Valoare EURO (fără TVA) Valoare LEI (fără TVA)
1 Teren intravilan arabil 1.250 mp Timişoara, intersecţia străzii Ion Hobana cu strada Aurel Contrea 433893 Timişoara 90.500 403.500
2 Teren intravilan arabil 1.250 mp Timişoara, intersecţi a străzii Ion Hobana cu strada Aurel Contrea 433892 Timişoara 90.500 403.500
TOTAL 181.000 807.000

 

 

Titlurile executorii în baza cărora lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunului mobil descris anterior, sunt : Încheierea nr. 2587 din data de 21.11.2013 pronunţată de către Tribunalul Timiș, Secţia a II – Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 9708/30/2012, prin intermediul căreia se dispune trecerea debitorului SC TANTAL COMPANY SRL în procedura generală de faliment și Procesul verbal nr. 1603/23.11.2017 întocmit la ședința Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC TANTAL COMPANY SRL. Adunarea Generală a Creditorilor convocată în data de 23.11.2017 a aprobat tipul, metoda de valorificare, Regulamentul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice, pentru vânzarea activelor menționate anterior, aflate în averea debitorului SC TANTAL COMPANY SRL, întocmit de către lichidatorul judiciar.

Licitaţia va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Timișoara, str. Nicu Filipescu nr. 4, ap 14, judeţul Timiș la data de 26.01.2018 orele 1600.

  • Informăm toți ofertanţii că sunt obligaţi să depună o garanţie reprezentând 10% din preţul de pornire al licitaţiei în contul RO69 CARP 0360 0083 8313 RO01 deschis la Patria Bank, şi să achiziționeze caietul de sarcini în sumă de 500,00 lei fără TVA.
  • Invităm pe toți cei care vor să participe la şedinţa de licitaţie din data de 26.01.2018 să depună declarația de acceptare a regulamentului de organizare și desfășurare a licitației publice, declarație cu privire la adresa de corespondență, email, nr. telefon, nr. fax, oferta de cumpărare, declarație de acceptare a caietului de sarcini,  actele prevăzute în cuprinsul regulamentului de vânzare și documentele în copie xerox din care rezultă faptul că a fost achitată garanția de licitație și contravaloarea caietului de sarcini, cel mai târziu cu 2 (două) ore înainte de ora stabilită pentru începerea licitației, la următoarea adresă: Timișoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiș.    În situaţia în care garanţia de participare se va constitui în RON, operaţiunea se va efectua la cursul Ron/Euro afişat de BNR la data constituirii acesteia.          Constituitorul va suporta comisioanele de transfer bancar şi orice alte comisioane aplicate de bănci atat la constituirea garanţiei cât și la restituirea acesteia.

Somăm pe toți cei care pretind vreun drept asupra bunului să anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare în termen, sub sancțiunea prevăzută de lege.

          Relaţii la sediul ales al lichidatorului judiciar, telefon 0752286086, tel./fax : 0256220827 sau la adresa de email : office@consultant-insolventa.ro; site www.consultant-insolventa.ro.