Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Licitație publică – Terenuri arabile (intravilan), Vălenii de Mureș, jud. Mureș

ALADIN COMPANY SRL în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul social în Arad, str. Pădurii, nr. 28, jud. Arad, având CUI 6888897,înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad sub nr. J02/1750/2017, prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, înregistrată în RFO II sub nr. 0649, CUI RO 31215824, reprezentată prin asociat coordonator ec. Popescu George,numit prin Sentința civilă nr. 892 din data de 07.12.2021pronunțată de Tribunalul Arad, Secția a II-a Civilă, în dosarul nr. 654/100/2020, anunţă licitaţie publică deschisă, competitivă, cu strigare, cu preţ în urcare, pentru VÂNZAREA ÎN BLOC a bunurilor imobile: TEREN INTRAVILAN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 5.810 MP (categorie de folosință: TEREN ARABIL), situat în localitatea Vălenii de Mureș, jud. Mureș, înscris în Cartea Funciară 50540 Brâncovenești, nr. cadastral/topografic 50540 (Nr. CF vechi:1406/N Vălenii de Mureș; Nr. cadastral vechi: 142/1; Nr. topografic: 426/3/1) și TEREN INTRAVILAN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 3.000 MP (categorie de folosință: TEREN ARABIL), situat în localitatea Vălenii de Mureș, jud. Mureș, înscris în Cartea Funciară 50543 Brâncovenești, nr. cadastral/topografic 50543 (Nr. CF vechi: 1409/N Vălenii de Mureș; Nr. cadastral vechi: 142/2; Nr. topografic: 426/3/2), la prețul de pornire de 53.548,50 LEI.

Cu privire la TVA, se vor aplica dispozițiile din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Licitația publică va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiș, în data de 08.02.2023 ora 12:00, iar în cazul în care bunurile nu vor fi valorificate, licitația publică va fi reluată, în aceleași condiții, în data de 15.02.2023 ora 12:00, 22.02.2023 ora 12:00, 01.03.2023 ora 12:00, respectiv în data de 08.03.2023 ora 12:00.

Licitaţia este publică, deschisă, cu strigare, fără preselecție, care se derulează după regula licitaţiei competitive în paşi urcători stabiliţi valoric prin tragere la sorţi din propunerile participanţilor la licitaţie, între 1% – 10% din preţul de pornire al proprietății imobiliare, până la adjudecare.

Preţul de pornire în licitaţie publică a bunurilor reprezintă 30% din valoarea de piață stabilită prin Raportul de evaluare întocmit de expert evaluator membru ANEVAR Moldovan T., depus la dosarul cauzei.

Participarea la licitaţia publică este condiţionată de depunerea la lichidatorul judiciar, cel mai târziu cu 2 (două) ore înainte de ședința de licitație publică, a următoarelor înscrisuri:

  • dovada achitării contravalorii caietului de sarcini în sumă de 500 lei + TVA în contul unic de insolvenţă al debitorului Aladin Company SRL– în faliment (CUI 6888897) – cod IBAN RO83 BREL 0002 0035 7993 0100, deschis la Libra Internet Bank SA;
  • documentele care certifică identitatea şi calitatea participantului la licitație publică (prezentate în original și însoțite de copii conformate cu originalul).

Titlurile executorii în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea în bloc prin licitație publică a bunurilor imobile descrise mai sus, sunt: Sentința civilă nr. 892 din data de 07.12.2021pronunțată de Tribunalul Arad, Secția a II-a Civilă, în dosarul nr. 654/100/2020 prin care s-a dispus intrarea în faliment a debitorului Aladin Company SRL; Procesul-verbal nr. 1644/19.04.2022, publicat în BPI nr. 6989/20.04.2022, conform căruia Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Aladin Company SRL din data de 19.04.2022, ora 09:00 a aprobat valorificarea în bloc a bunurilor imobile aflate în proprietatea debitorului Aladin Company SRL reprezentând teren intravilan în suprafață de 5.810 mp situat în localitatea Vălenii de Mureș, jud. Mureș, înscris în Cartea Funciară 50540 Brâncovenești, nr. cadastral/topografic 50540 (Nr. CF vechi:1406/N Vălenii de Mureș; Nr. cadastral vechi: 142/1; Nr. topografic: 426/3/1) și teren intravilan în suprafață de 3.000 mp situat în localitatea Vălenii de Mureș, jud. Mureș, înscris în Cartea Funciară 50543 Brâncovenești, nr. cadastral/topografic 50543 (Nr. CF vechi: 1409/N Vălenii de Mureș; Nr. cadastral vechi: 142/2; Nr. topografic: 426/3/2); a aprobat tipul de vânzare a bunurilor imobile aflate în proprietatea debitorului Aladin Company SRL, respectiv licitație publică, cu strigare, fără preselecție, care se va derula după regula licitaţiei competitive în paşi urcători; a aprobat Regulamentul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru valorificarea în bloc a bunurilor imobile aflate în proprietatea debitorului Aladin Company SRL reprezentând teren intravilan în suprafață de 5.810 mp situat în localitatea Vălenii de Mureș, jud. Mureș, înscris în Cartea Funciară 50540 Brâncovenești, nr. cadastral/topografic 50540 (Nr. CF vechi:1406/N Vălenii de Mureș; Nr. cadastral vechi: 142/1; Nr. topografic: 426/3/1) și teren intravilan în suprafață de 3.000 mp situat în localitatea Vălenii de Mureș, jud. Mureș, înscris în Cartea Funciară 50543 Brâncovenești, nr. cadastral/topografic 50543 (Nr. CF vechi: 1409/N Vălenii de Mureș; Nr. cadastral vechi: 142/2; Nr. topografic: 426/3/2); Procesul-verbal nr. 5383/23.12.2022 publicat în BPI nr. 20939/27.12.2022, conform căruia Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Aladin Company SRL din data de 23.12.2022, ora 09:00 a aprobat continuarea expunerii pe piață și valorificării în bloc a bunurilor imobile aflate în proprietatea debitorului Aladin Company SRL, la prețul de 30% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare, prin organizarea de 5 licitații publice săptămânale.

Invităm pe toţi cei care vor să se prezinte la şedinţa de licitaţie publică la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi pâna la acel termen să depună oferte de cumpărare.

Somăm pe toți cei care pretind vreun drept asupra bunurilor imobile să anunţe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare în termen, sub sancţiunea prevazută de lege.

Relaţii la adresa de email: office@consultant-insolventa.ro; Telefon 0745.267.676; 0752.286.086; tel./fax: 0256220827; la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș; site www.consultant-insolventa.ro.