Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Licitație publică – stocuri marfă IT

DAB-IT COMPUTERS SRL în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul social în Sat Dumbrăvița, comuna Dumbrăvița, str. Centura de Est, nr. 30, jud. Timiș,înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș sub nr. J35/1706/2013, CUI 31965923, prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, înregistrată în RFO II sub nr. 0649, CUI RO 31215824, reprezentată prin asociat coordonator ec. Popescu George, numit prin Încheierea civilă nr. 71 din data 28.01.2021 pronunțată în dosarul nr. 600/30/2020 de Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă, anunţă licitaţie publică deschisă, cu strigare, pentru VÂNZAREA ÎN BLOC a bunurilor mobile de natura STOCURILOR DE MARFĂ IT la prețul de pornire de 3.301 EURO + TVA (la cursul BNR din data plății), reprezentând:

  • Memorii pentru calculatoare (DDR1, DDR2, DDR3);
  • Sisteme informatice (unități pentru calculatoare desktop) – generațiile I3-I7;
  • Hard diskuri (cu capacitate între 750 GB – 3 TB) pentru desktop sau laptop;
  • Laptop-uri generațiile I5-I7;
  • Docking station (stații de andocare Lenovo, IBM, HP, Fujitsu);
  • Televizoare tip LCD (LED TV 19”-24”-40”-46”-55”) mărcile Samsung, Philips.

Valorificarea stocurilor de marfă se va efectua cu aplicarea cotei de TVA de 19%.

Licitația publică va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiș, în data de 09.02.2023 ora 12:00, iar în cazul în care stocurilor nu vor fi valorificate, licitația publică va fi reluată, în aceleași condiții, în data de 16.02.2023 ora 12:00, 23.02.2023 ora 12:00, 02.03.2023 ora 12:00, respectiv în data de 09.03.2023 ora 12:00.

Participarea la licitaţia publică este condiţionată de depunerea la sediul lichidatorului judiciar, cel mai târziu cu 2 (două) ore înainte de ședința de licitație publică, a următoarelor înscrisuri:

  • oferta de cumpărare şi dovada consemnării garanției de participare la licitația publică de 10% din preţul de pornire al stocurilor (la cursul valutar BNR din data plății), în contul unic de insolvenţă al debitorului Dab-IT Computers SRL– în faliment, in bankruptcy, en faillite (CUI 31965923) – cod IBAN RO68 BTRL RONC RT02 1757 6902, deschis la Banca Transilvania SA;
  • dovada achitării contravalorii caietului de sarcini în sumă de 300 lei + TVA în contul unic de insolvenţă al debitorului Dab-IT Computers SRL– în faliment, in bankruptcy, en faillite (CUI 31965923) – cod IBAN RO68 BTRL RONC RT02 1757 6902, deschis la Banca Transilvania SA;
  • documentele care certifică identitatea şi calitatea participantului la licitație publică (prezentate în original și însoțite de copii conformate cu originalul).

Preţul de pornire în licitaţie publică al stocurilor de marfă reprezintă 10% din valoarea de piață stabilită prin Raportul de evaluare a stocurilor de marfă din averea debitorului Dab-IT Computers SRL nr. AR 9350/18.02.2022 întocmit de Evaluar SRL prin expert evaluator membru ANEVAR Cândea M. G., depus la dosarul cauzei nr. 600/30/2020  aflat pe rolul Tribunalului Timiș, Secția a II-a Civilă.

Titlurile executorii în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea stocurilor de marfă descrise mai sus, sunt: Încheierea civilă nr. 71 din data 28.01.2021 pronunțată în dosarul nr. 600/30/2020 de Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă, prin care s-a dispus intrarea în faliment a debitorului Dab-IT Computers SRL; Procesul-verbal nr. 942/04.03.2022 publicat în BPI nr. 4059/07.03.2022, conform căruia Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Dab-IT Computers SRL din data de 04.03.2022, ora 10:00 a aprobat valorificarea în bloc a bunurilor mobile de natura stocurilor de marfă aflate în patrimoniul societății debitorare Dab-IT Computers SRL, a aprobat tipul de vânzare a bunurilor mobile de natura stocurilor de marfă – licitație publică, cu strigare, fără preselecție, care se va derula după regula licitaţiei competitive în paşi urcători, respectiv a aprobat Regulamentul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru valorificarea în bloc a bunurilor mobile de natura stocurilor de marfă aflate în patrimoniul societății debitorare Dab-IT Computers SRL; Procesul-verbal nr. 5404/27.12.2022, publicat în BPI nr. 20961/27.12.2022, conform căruia Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Dab-IT Computers SRL din data de 27.12.2022, ora 09:00a aprobat continuarea expunerii pe piață și valorificării bunurilor mobile din averea debitorului Dab-IT Computers SRL, la prețul de 10% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare, prin organizarea de 5 licitații publice.

Licitaţia este publică, deschisă, cu strigare, fără preselecție, care se derulează după regula licitaţiei competitive în paşi urcători stabiliţi valoric prin tragere la sorţi din propunerile participanţilor la licitaţie, între 1% – 10% din preţul de pornire al stocurilor, până la adjudecare.

Invităm pe toţi cei care vor să se prezinte la şedinţa de licitaţie publică la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi pâna la acel termen să depună oferte de cumpărare.

Somăm pe toți cei care pretind vreun drept asupra stocurilor de marfă să anunţe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare în termen, sub sancţiunea prevazută de lege.

Relaţii la adresa de email: office@consultant-insolventa.ro; telefon 0752286086; tel./fax: 0256220827; la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș; site www.consultant-insolventa.ro.