Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Licitație publică – stocuri marfă IT

Subscrisa Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, înregistrată în RFO II sub nr. 0649, CUI RO 31215824, reprezentată prin asociat coordonator ec. Popescu George, în calitate de lichidator judiciar al debitorului DAB-IT COMPUTERS SRL în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul social în Sat Dumbrăvița, comuna Dumbrăvița, str. Centura de Est, nr. 30, jud. Timiș,înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș sub nr. J35/1706/2013, CUI 31965923, numit prin Încheierea civilă nr. 71 din data 28.01.2021 pronunțată în dosarul nr. 600/30/2020 de Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă, în temeiul art. 762 şi următoarele din Codul de Procedură Civilă, respectiv în baza următoarelor titluri executorii, lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunurilor mobile din averea debitorului Dab-IT Computers SRL, respectiv:

 • Încheierea civilă nr. 71 din data 28.01.2021 pronunțată în dosarul nr. 600/30/2020 de Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă, prin care s-a dispus intrarea în procedura de faliment a debitorului Dab-IT Computers SRL;
 • Încheierea de ședință din data 30.03.2023 pronunțată în dosarul nr. 600/30/2020 de Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă, prin care judecătorul-sindic a aprobat valorificarea bunurilor mobile din averea debitorului Dab-IT Computers SRL prin licitație publică, cu strigare, conform prevederilor Codului de procedură civilă;
 • Procesul-verbal nr. 3406/20.09.2023, conform căruia Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Dab-IT Computers SRL din data de 20.09.2023, ora 09:00 a propus continuarea expunerii pe piață și valorificării bunurilor mobile din averea debitorului Dab-IT Computers SRL la prețul de 5% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare, prin organizarea unei ședințe de licitație publică.

Aducem la cunoștință că, în data de 29.09.2023, ora 10:00, la sediul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei nr. 8, mansardă, judeţul Timiș, va avea loc vânzarea în bloc prin licitație publică a bunurilor mobile din averea debitorului Dab-IT Computers SRL, la prețul de pornire de 1.650,50 EURO + TVA (la cursul BNR din data plății), reprezentând:

 • Memorii pentru calculatoare (DDR1, DDR2, DDR3);
 • Sisteme informatice (unități pentru calculatoare desktop) – generațiile I3-I7;
 • Hard diskuri (cu capacitate între 750 GB – 3 TB) pentru desktop sau laptop;
 • Laptop-uri generațiile I5-I7;
 • Docking station (stații de andocare Lenovo, IBM, HP, Fujitsu);
 • Televizoare tip LCD (LED TV 19”-24”-40”-46”-55”) mărcile Samsung, Philips.

Valorificarea bunurilor mobile se va efectua cu aplicarea cotei de TVA de 19% la prețul oferit.

Prețul de vânzare în licitație publică a fost stabilit conform hotărârii Adunării Generale a Creditorilor debitorului Dab-IT Computers SRL din data de 20.09.2023, ora 09:00, astfel cum rezultă din Încheierea de stabilire a prețului bunurilor mobile nr. 3415/20.09.2023.

Preţul de pornire în licitaţie publică al stocurilor de marfă reprezintă 5% dinvaloarea de piață stabilită prin Raportul de evaluare a stocurilor de marfă din averea debitorului Dab-IT Computers SRL nr. AR 9350/18.02.2022 întocmit de Evaluar SRL prin expert evaluator membru ANEVAR Cândea M. G., depus la dosarul cauzei nr. 600/30/2020 aflat pe rolul Tribunalului Timiș, Secția a II-a Civilă.

Conform disp. art. 91 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, bunurile se vând libere de orice sarcini, precum privilegii, ipoteci, gajuri sau drepturi de retenție, sechestre, de orice fel.

Toate persoanele, care  pretind vreun drept asupra bunurilor mobile, sunt somate să comunice aceasta lichidatorului judiciar, înainte de data licitaţiei, în termenele și sub sancțiunile prevăzute de lege.

Pentru a participa la ședința de licitație publică, ofertanţii sunt obligaţi să depună la sediul lichidatorului judiciar (situat în Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, ap. 31, jud. Timiș) sau să comunice prin e-mail la adresa office@consultant-insolventa.ro, cel mai târziu cu 2 (două) ore înainte de ședința de licitație publică, următoarele înscrisuri:

 • Oferta de cumpărare (cu indicarea datelor de identificare ale ofertantului și a prețului oferit, semnată);
 • Dovada consemnării garanției de participare la licitația publică de 10% din preţul oferit, în contul unic de insolvenţă al debitorului Dab-IT Computers SRL– în faliment, in bankruptcy, en faillite (CUI 31965923) – cod IBAN RO68 BTRL RONC RT02 1757 6902, deschis la Banca Transilvania SA.

Garanţia de participare este considerată a fi constituită în termen, dacă până la începerea licitației publice, ordinul de plată vizat de bancă, în original, este depus la sediul lichidatorului judiciar şi garanţia a fost încasată integral în contul unic de insolvență al debitorului Dab-IT Computers SRL.Documentele care certifică identitatea şi calitatea participantului la licitație publică (prezentate în original și însoțite de copii conformate cu originalul).

Relaţii la adresa de email: office@consultant-insolventa.ro; telefon 0752286086; tel./fax: 0256220827; la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș; site www.consultant-insolventa.ro.