Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Licitație publică – Stoc de bijuterii si obiecte din aur si argint

BEA JEWELS EXIM SRL în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul social în Timișoara, str. Banatul, nr. 59, jud. Timiș, având CUI 17779852,înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș sub nr. J35/2299/2005, prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, înregistrată în RFO II sub nr. 0649, CUI RO 31215824, reprezentată prin asociat coordonator ec. Popescu George, numit prin Sentința civilă nr. 1020/2021 dindatade 21.10.2021pronunțată de Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă, în dosarul nr. 1039/30/2021/a2, anunţă licitaţie publică deschisă, cu strigare, pentru vânzarea în bloc a stocului de marfă reprezentând bijuterii și obiecte din aur și argint, la prețul de pornire de 1.182 EURO la care se adaugă TVA de 19%(la cursul BNR din data plății).

Licitația publică va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiș, în data de 14.09.2023 ora 11:00, iar în cazul în care bunurile mobile nu vor fi valorificate, licitația publică va fi reluată, în aceleași condiții, în data de 21.09.2023 ora 11:00, 28.09.2023 ora 11:00, 05.10.2023 ora 11:00, respectiv în data de 12.10.2023 ora 11:00.

Pentru a participa la ședința de licitație publică, ofertanţii sunt obligaţi să depună la sediul lichidatorului judiciar (situat în Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, ap. 31, jud. Timiș) sau să comunice prin e-mail la adresa office@consultant-insolventa.ro, cel mai târziu cu 2 (două) ore înainte de ședința de licitație publică, următoarele înscrisuri:

  • oferta de cumpărare şi dovada consemnării garanției de participare la licitația publică de 10% din preţul de pornire al stocului (la cursul BNR din data plății), în contul unic de insolvenţă al debitoarei Bea Jewels Exim SRL (CUI 17779852) – cod IBAN RO83BREL0002003086200100 deschis la Libra Internet Bank SA.

Garanţia de participare este considerată a fi constituită în termen, dacă până maxim cu 2 ore înainte de ora stabilită pentru începerea licitației publice, ordinul de plată vizat de bancă, în original, este depus la sediul lichidatorului judiciar şi garanţia a fost încasată integral în contul unic de insolvență al debitoarei Bea Jewels Exim SRL – în faliment, in bankruptcy, en faillite la ora de începere a ședinței de licitație publică.

  • dovada achitării contravalorii caietului de sarcini în sumă de 300 lei + TVA în contul unic de insolvenţă al BEA JEWELS EXIM SRL (CUI 17779852) – cod IBAN RO83BREL0002003086200100 deschis la Libra Internet Bank SA.

Caietul de sarcini se consideră achitat dacă valoarea acestuia a fost încasată integral în contul unic de insolvență al debitoarei Bea Jewels Exim SRL – în faliment, in bankruptcy, en faillite, la ora de începere a ședinței de licitație publică.

  • documentele care certifică identitatea şi calitatea participantului la licitație publică (prezentate în original și însoțite de copii conformate cu originalul).

* Înscrisurile comunicate prin email vor fi prezentate în original de către ofertanți la începutul ședinței de licitație publică.

** Documentele care certifică identitatea şi calitatea participantului la licitație publică sunt:

Pentru persoane fizice rezidente care participă la licitaţie în nume propriu:

a)   actul de identitate (copie).

Pentru persoane juridice rezidente care participa la licitaţie în nume propriu:

a)   Certificat de înregistrare emis de Registrul Comerţului (copie conformă cu originalul certificată de reprezentantul legal al persoanei juridice);

b)   Act constitutiv actualizat (copie conformă cu originalul certificată de reprezentantul legal al persoanei juridice)

c)   Certificat constatator privind situaţia actuală a persoanei juridice emis de Registrul Comerţului (emis cu cel mult 30 de zile lucrătoare înainte de data licitaţiei), original.

d)   Procura/mandat în formă autentică (original) pentru persoana fizică ce semnează declaraţiile și participă la licitaţie în numele persoanei juridice, acordată conform prevederilor Actului constitutiv, sau o dovadă că persoana respectivă reprezintă în mod legal entitatea care participă la licitaţie, cu drept individual de reprezentare (în cazul în care societatea este reprezentată în mod colectiv de două sau mai multe persoane, o astfel de dovadă va fi prezentată pentru toate aceste persoane); orice alte documente se certifică conform cu originalul de către reprezentantul legal al persoanei juridice;

e)   Declaraţie pe proprie răspundere din partea reprezentantului legal al persoanei juridice rezidente din care să rezulte că aceasta nu se află în procedură de concordat/insolvenţă/faliment sau o altă procedură echivalentă (original).

f)    Buletin sau carte de identitate (copie) al persoanei fizice care reprezintă persoana juridică și participă la licitaţie în numele şi pe seama acesteia.

Preţul de pornire în licitaţie publică al stocului de marfă reprezintă 50% din valoarea de piață stabilită prin Raportul de evaluare nr. AR 9772/30.01.2023 întocmit de Evaluar SRL prin expert evaluator membru ANEVAR Cândea M. G., depus la dosarul cauzei nr. 1039/30/2021 aflat pe rolul Tribunalului Timiș, Secţia a II-a Civilă.

Titlurile executorii în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunului mobil descris mai sus, sunt: Încheierea civilă nr. 345/2021 din data de 25.03.2021 pronunțată de Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă, în dosarul nr. 1039/30/2021; Sentința civilă nr. 1020/2021 din data de 21.10.2021 pronunțată de Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă, în dosarul nr. 1039/30/2021/a2; Procesul-verbal nr. 898/24.02.2023, publicat în BPI nr. 3645/28.02.2023, conform căruia Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Bea Jewels Exim SRL din data de 24.02.2023, ora 10:00 a aprobat tipul de vânzare a stocului de marfă reprezentând bijuterii și obiecte din aur și argint din averea debitorului Bea Jewels Exim SRL, respectiv licitație publică, cu strigare, fără preselecție, care se va derula după regula licitaţiei competitive în paşi urcători; a aprobat valorificarea în bloc a stocului de marfă reprezentând bijuterii și obiecte din aur și argint din averea debitorului Bea Jewels Exim SRL; a aprobat Regulamentul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru valorificarea în bloc a stocului de marfă reprezentând bijuterii și obiecte din aur și argint din averea debitorului Bea Jewels Exim SRL.

Licitaţia este publică, deschisă, cu strigare, fără preselecție, care se derulează după regula licitaţiei competitive în paşi urcători stabiliţi valoric prin tragere la sorţi din propunerile participanţilor la licitaţie, între 1% – 10% din preţul de pornire al bunurilor, până la adjudecare.

Invităm pe toţi cei care vor să se prezinte la şedinţa de licitaţie publică la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi pâna la acel termen să depună oferte de cumpărare.

Somăm pe toți cei care pretind vreun drept asupra bunurilor să anunţe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare în termen, sub sancţiunea prevazută de lege.

Relaţii la adresa de email: office@consultant-insolventa.ro; telefon 0752286086; tel./fax: 0256220827; la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș; site www.consultant-insolventa.ro.