Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Licitație publică – stâlpi și racle rafturi

ALBERTANI TRUST SRL în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul social în Sat Augustin, Comuna Augustin, str. Victor Petrescu, nr. 58, cam. 4. Jud. Brașov, având CUI 31177798, înregistrată la ORC sub nr. J08/159/2013, prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, înregistrată în RFO II sub nr. 0649, CUI RO 31215824, reprezentată prin asociat coordonator ec. Popescu George, numit prin Încheierea de ședință din data de 20.02.2020 pronunțată în dosarul nr. 4122/62/2019 de Tribunalul Brașov, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, anunţă licitaţie publică deschisă, cu strigare, pentru vânzarea în bloc a bunurilor mobile la prețul de 1.062,60 lei + TVA, reprezentând:

DenumireCantitatePreț unitar LEIPreț de pornire total LEI
Stâlpi mari rafturi2822.4627.2
Stâlpi mici rafturi284.9137.2
Racle mari rafturi454.6218.4
Racle mari rafturi 2 ml222.444.8
Racle mici rafturi 1,3 ml217.535

Valorificarea bunurilor mbile se va efectua cu aplicarea cotei de TVA de 19%.

Licitația publică va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiș, în data de 20.10.2021 ora 11:00, iar în cazul în care bunurile mobile nu vor fi valorificate, licitația publică va fi reluată, în aceleași condiții, în data de 27.10.2021 ora 11:00, 03.11.2021 ora 11:00, 10.11.2021 ora 11:00, respectiv în data de 17.11.2021, ora 11:00.

Participarea la licitaţia publică este condiţionată de depunerea la sediul lichidatorului judiciar, cel mai târziu cu 2 (două) ore înainte de ședința de licitație publică, a următoarelor înscrisuri:

  • oferta de cumpărare în format scris, semnată şi dovada consemnării cauţiunii de 10% din preţul de pornire al bunurilor mobile, în contul unic de insolvenţă al SC Albertani Trust SRL (CUI 31177798) –  cod IBAN RO37 BTRL RONC RT05 6405 6901 deschis la Banca Transilvania SA;
  • dovada achitării contravalorii caietului de sarcini de 50 lei + TVA în contul unic de insolvenţă al SC Albertani Trust SRL (CUI 31177798) –  cod IBAN RO37 BTRL RONC RT05 6405 6901 deschis la Banca Transilvania SA;
  • documentele care certifică identitatea şi calitatea participantului la licitație publică (prezentate în original și însoțite de copii conformate cu originalul).

Preţul de pornire în licitaţie publică al bunurilor mobile reprezintă 70% din valoarea de piață stabilită prin Raportul de evaluare nr. 240/08.04.2021, întocmit de expert evaluator membru ANEVAR Tărăsescu P. O., depus la dosarul cauzei nr. 4122/62/2019 aflat pe rolul Tribunalului Brașov, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal.

Titlurile executorii în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunurilor mobile descrise mai sus, sunt: Sentința civilă nr. 1467 din data de 21.11.2019 pronunțată de Tribunalul Brașov, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal în dosarul nr. 4122/62/2019; Încheierea de ședință din data de 20.02.2020 pronunțată în dosarul nr. 4122/62/2019 de către Tribunalul Brașov, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal; Procesul-verbal nr. 1824/26.05.2021 publicat în BPI nr. 9912/04.06.201 al ședinței Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Albertani Trust SRL din data de 26.05.2021, ora 11:00 prin care a fost aprobată vânzărea în bloc prin licitație publică, competitivă, cu strigare, cu preţ în urcare a bunurilor mobile din averea debitorului Albertani Trust SRL, respectiv a fost aprobat Regulamentul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru valorificarea bunurilor mobile din averea debitorului Albertani Trust SRL.

Licitaţia este publică, deschisă, cu strigare, fără preselecție, care se derulează după regula licitaţiei competitive în paşi urcători stabiliţi valoric prin tragere la sorţi din propunerile participanţilor la licitaţie, între 1% – 10% din preţul de pornire al bunurilor mobile, până la adjudecare.

Invităm pe toţi cei care vor să se prezinte la şedinţa de licitaţie publică la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi pâna la acel termen să depună oferte de cumpărare.

Somăm pe toți cei care pretind vreun drept asupra bunurilor mobile să anunţe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare în termen, sub sancţiunea prevazută de lege.

Relaţii la adresa de email : office@consultant-insolventa.ro; telefon 0752286086; tel./fax: 0256220827; la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș; site www.consultant-insolventa.ro.