Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Licitație publică – spațiu comercial Onești și stocuri de piese auto

CARIATIDA SRL în faliment, in bankruptcy, en faillite,cu sediul social în Onești, str. Daciei, nr. 2, sc. A, ap. 3, jud. Bacău,CUI 5243574, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bacău sub nr. J04/242/1994, prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, înregistrată în RFO II sub nr. 0649, CUI RO 31215824, reprezentată prin asociat coordonator ec. Popescu George,numit prin Decizia civilă nr. 46/2021 din data de 09.02.2021 pronunţată de către Curtea de Apel Bacău, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 618/110/2020/a1, anunţă licitaţie publică deschisă, competitivă, cu strigare, cu preţ în urcare, pentru VÂNZAREA ÎN BLOC A BUNULUI IMOBIL SPAȚIU COMERCIAL, situat în Onești, Calea Mărăşeşti, Nr. 4, Bl. 4, Sc. F, Et. Parter, Ap. 0, Jud. Bacău, în suprafață construită de 94,12 mp, suprafață utilă de 78,40 mp, având nr. Cadastral 60543-C1-U3, înscris în Carte Funciară Nr. 60543-C1-U3 Onești (Nr. CF vechi: 9106/N; Nr. Cadastral vechi: 169/F;0;3) ȘI A BUNURILOR MOBILE DE NATURA STOCURILOR DE PIESE ȘI MATERIALE AUTO aflate în patrimoniul societății debitoare Cariatida SRL, la prețul de pornire de 50.932 EURO + TVA (la cursul BNR din data plății):

Denumire bunPrețul de pornire
SPAȚIU COMERCIAL, situat în Onești, Calea Mărăşeşti, Nr. 4, Bl. 4, Sc. F, Et. Parter, Ap. 0, Jud. Bacău, în suprafață construită de 94,12 mp, suprafață utilă de 78,40 mp, având nr. Cadastral 60543-C1-U3, înscris în Carte Funciară Nr. 60543-C1-U3 Onești (Nr. CF vechi: 9106/N; Nr. Cadastral vechi: 169/F;0;3)25.400,00 EURO
STOCURI DE PIESE AUTO ȘI MATERIALE AUTO25.532,00 EURO
PREȚUL DE PORNIRE VALORIFICARE ÎN BLOC50.932,00 EURO + TVA

* Vânzarea în bloc a bunului imobil și a stocurilor de piese și materiale se va efectua cu aplicarea taxei pe valoare adăugată.

Licitația publică va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiș, în data de 08.09.2022 ora 12:00, iar în cazul în care bunurile nu vor fi valorificate, licitația publică va fi reluată, în aceleași condiții, în data de 15.09.2022 ora 12:00, 22.09.2022 ora 12:00, 29.09.2022 ora 12:00, respectiv în data de 06.10.2022, ora 12:00.

Licitaţia este publică, deschisă, cu strigare, fără preselecție, care se derulează după regula licitaţiei competitive în paşi urcători stabiliţi valoric prin tragere la sorţi din propunerile participanţilor la licitaţie, între 1% – 10% din preţul de pornire al proprietății imobiliare, până la adjudecare.

Preţul de pornire în licitaţie publică a bunurilor reprezintă 50% din valoarea de piață stabilită prin Raportul de evaluare nr. 253/23.08.2021, întocmit de Tărăsescu I. P. O. – Expert Evaluator și Raportul de evaluare nr. 254/04.10.2021, întocmit de Tărăsescu I. P. O. – Expert Evaluator, depus la dosarul cauzei nr. 618/110/2020 aflat pe rolul Tribunalului Bacău, Secția Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal.

Participarea la licitaţia publică este condiţionată de depunerea la lichidatorul judiciar, cel mai târziu cu 2 (două) ore înainte de ședința de licitație publică, a următoarelor înscrisuri:

  • oferta de cumpărare şi dovada consemnării garanției de participare la licitația publică de 10% din preţul de pornire (la cursul valutar BNR din data plății), în contul unic de insolvenţă al debitorului Cariatida SRL– în faliment, in bankruptcy, en faillite (CUI 5243574) – cod IBAN RO74 EGNA 1010 0000 0103 8408, deschis la Vista Bank (România) SA;
  • dovada achitării contravalorii caietului de sarcini în sumă de 500 lei + TVA în contul unic de insolvenţă al debitorului Cariatida SRL– în faliment, in bankruptcy, en faillite (CUI 5243574) – cod IBAN RO74 EGNA 1010 0000 0103 8408, deschis la Vista Bank (România) SA;
  • documentele care certifică identitatea şi calitatea participantului la licitație publică (prezentate în original și însoțite de copii conformate cu originalul).

Titlurile executorii în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea în bloc prin licitație publică a proprietății imobiliare și a bunurilor mobile descrise mai sus, sunt: Încheierea nr. 78/2020 din data de 13.03.2020 pronunţată de Tribunalul Bacău, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 618/110/2020; Decizia civilă nr. 46/2021 din data de 09.02.2021 pronunţată de Curtea de Apel Bacău, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 618/110/2020/a1; Procesul-verbal nr. 546/07.02.2022 publicat în BPI nr. 2292/08.02.2022 conform căruia Adunarea Generală a Creditorilor a aprobat valorificarea în bloc a bunurilor mobile de natura stocurilor de piese și materiale și a bunului imobil spațiu comercial, situat în Onești, Calea Mărăşeşti, Nr. 4, Bl. 4, Sc. F, Et. parter, Ap. 0, Jud. Bacău, în suprafață construită de 94,12 mp, suprafață utilă de 78,40 mp, având nr. cadastral 60543-C1-U3, înscris în Carte Funciară Nr. 60543-C1-U3 Onești (Nr. CF vechi: 9106/N; Nr. cadastral vechi:169/F;0;3), aflate în patrimoniul societății debitorare Cariatida SRL, respectiv a a aprobat tipul de vânzare a bunurilor mobile de natura stocurilor de piese și materiale și a bunului imobil aflate în patrimoniul societății debitoare Cariatida SRL, prin licitație publică, cu strigare, fără preselecție, care se va derula după regula licitaţiei competitive în paşi urcători; Procesul-verbal nr. 667/15.02.2022 publicat în BPI nr. 2815/15.02.2022 conform căruia Adunarea Generală a Creditorilor a aprobat Regulamentul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru valorificarea în bloc a bunurilor mobile de natura stocurilor de piese și materiale și a bunului imobil spațiu comercial, situat în Onești, Calea Mărăşeşti, Nr. 4, Bl. 4, Sc. F, Et. parter, Ap. 0, Jud. Bacău, în suprafață construită de 94,12 mp, suprafață utilă de 78,40 mp, având nr. cadastral 60543-C1-U3, înscris în Carte Funciară Nr. 60543-C1-U3 Onești (Nr. CF vechi: 9106/N; Nr. cadastral vechi:169/F;0;3), aflate în patrimoniul societății debitoare Cariatida SRL.

Invităm pe toţi cei care vor să se prezinte la şedinţa de licitaţie publică la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi pâna la acel termen să depună oferte de cumpărare.

Somăm pe toți cei care pretind vreun drept asupra bunului imobil și a bunurilor mobile să anunţe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare în termen, sub sancţiunea prevazută de lege.

Relaţii la adresa de email: office@consultant-insolventa.ro; Telefon 0745.267.676; 0752.286.086; tel./fax: 0256220827; la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș; site www.consultant-insolventa.ro.