Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Licitatie publica SC Oxygaz Plus SRL

SC OXYGAZ PLUS SRL, societate în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul în Reşiţa, str. Mociur, nr. 50, jud. Caraş-Severin, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J11/176/2007, CUI 21108006, aflată  în procedura de faliment în dosar nr. 2940/115/2014 aflat pe rolul Tribunalului Caraș – Severin, prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL reprezentată de asociat coordonator ec. Popescu George, cu sediul procesual ales în localitatea Timișoara, strada Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiș, scoate la vânzare, prin licitaţie publică, competitivă, cu strigare, cu preţ în urcare, în condiţiile Legii nr. 85/2014, următoarele bunuri:

  1. Motostivuitor TCM FHD 18T3 la prețul de 27.000 lei fără TVA, reprezentând 75% din preţul de pornire stabilit în raportul de evaluare
  2. Obiecte de inventar, cu valoare de piață în sumă totală de: la prețul de 9.167,233 lei fără TVA, reprezentând 75% din preţul de pornire stabilit în raportul de evaluare

Titlurile executorii în baza cărora lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunurilor mobile descrise anterior, sunt: Sentinţa nr. 52/JS/04.02.2016 pronunţată de către Tribunalul Caraș – Severin, în dosarul nr. 2940/115/2014 prin intermediul căreia se dispune trecerea debitorului SC Oxygaz Plus SRL în procedura de faliment și Procesul verbal nr. 2670/30.08.2016 întocmit la ședința Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Oxygaz Plus SRL. Adunarea Generală a Creditorilor convocată în data de 30.08.2016 a aprobat tipul, metoda de valorificare și Regulamentul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru activele aflate în averea debitorului SC Oxygaz Plus SRL, întocmite de către lichidatorul judiciar.

Licitaţia va avea loc la sediul ales al lichidatorului judiciar din localitatea Timișoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiș, la data de 09.10.2017 orele 16:00.

  • Informăm toți ofertanţii că sunt obligaţi să depună o garanţie reprezentând 10% din preţul de pornire al licitaţiei în contul RO11 RZBR 0000 0600 0892 7008 deschis la Banca Raiffeisen Bank SA Agenția Reșița, şi să achiziționeze caietul de sarcini în sumă de 250,00 lei la care se adaugă
  • Invităm pe toți cei care vor să participe la şedinţa de licitaţie din data de 09.10.2017 să depună oferte de cumpărare și documentele în copie xerox din care rezultă faptul că a fost achitată garanția de licitație și contravaloarea caietului de sarcini până la data de 09.10.2017 orele 15:00 la următoarea adresă Timișoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiș.

Somăm pe toți cei care pretind vreun drept asupra bunurilor să anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare în termen, sub sancțiunea prevăzută de lege.