Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Vanzare prin negociere directa urmata de supraoferta SC Ortoptimed SRL din 15.04.2020 ora 12:00

Debitorul SC Ortoptimed SRL cu sediul în Dr. Tr. Severin, str. B – dul Carol I, nr. 73, judeţul Mehedinţi, înregistrată în Registrului Comerţului sub nr. J25/173/1996, având cod fiscal nr. 8347596, aflata  în procedură de faliment in bankruptcy, en faillite în dosar nr. 5772/101/2013 prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL reprezentata de asociat coordonator Popescu Emil, cu sediul în localitatea Dr.Tr.Severin, str.Zăbrăuţului, nr.7A, judeţul Mehedinţi in dosarul nr. 5772/101/2013 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinti , anunta VANZAREA PRIN NEGOCIERE DIRECTA URMATA DE SUPRAOFERTA, in conditiile prevazute de art. 118 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei si a Regulamentului de vanzare aprobat de Adunarea creditorilor din data de 20.02.2020, a bunului imobil proprietate imobiliară de tip rezidenţial (casa de locuit)compusa din casă cu regim de înălţime S+P nr. cadastral 1272-C1, în suprafaţă construită de 467,88 mp si suprafata utila in suprafata de 339.47 mp formată din subsol avand 2 camere, 2 debarale, hol si casa scării in suprafata utilă de 65,05 mp, parter:4 camere, vestibul, salon, 2 debarale, hol, cămară, bucătărie, logie, birou, degajament şi 2 grupuri sanitare, şi teren in suprafata de 758,00 mp, situată în localitatea Dr. Tr. Severin, str. B – dul Carol I, nr. 73, judeţul Mehedinţi;  Carte Funciara nr. 52433 – Dr.Tr.Severin, nr. cadastral 1272, Nr. CF vechi 9476.

Creditori bugetari prioritari : Statul Roman prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala – AJFP Mehedinti cu sediul in Dr.Tr.Severin str. Piat Radu Negru, nr. 1, jud. Mehedinti , conform Deciziei penale nr. 751/17.05.2018 pronuntata in dosarul nr. 7078/101/2015 de Curtea de Apel Craiova.

Creditori garantati: Serraghis Loan Management LTD, prin reprezentant  Asset Recovery Debts SRL (succesor de drept a Intesa Sanpaolo Bank – Sucursala Dr.Tr.Severin) cu sediul in Bucuresti, str. Bucuresti-Ploiesti, nr. 1, PC Center building nr. 9-13, et. 6.

            Pretul ofertat si negociat in mod direct cu cumparatorul identificat, pentru bunul imobil descris anterior este de 600.000 lei, pret neafectat de TVA.(aprobat de adunarea creditorilor din data de 20.02.2020)

Pasul de supraofertare va fi în cuantum de 10.000 lei pret neafectat de TVA, prețul oferit cu titlu de supraofertă fiind 610.000 lei pret neafectat de TVA ( 600.000 lei pret neafectat de TVA + 10.000 lei ), crescând în mod succesiv pentru fiecare supraoferta cu 10.000 lei, pret neafectat de TVA din prețul cel mai mare oferit în condițiile din regulamentul de vanzare (cu pași de supraofertare de 10.000 lei, pret neafectat de TVA).

Pretul de evaluare, respectiv pretul de pornire a primei licitatii publice cu strigare pentru bunul imobil descris anterior aprobat de adunarea creditorilor debitoarei SC Ortoptimed SRL din data de 27.06.2014, a fost in cuantum de 1.147.500 lei, pret neafectat de TVA.

Titlurile executorii în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunului imobil * proprietate imobiliară de tip rezidenţial * descris anterior:

-decizia penala nr. 751/17.05.2018 pronuntata in dosarul nr. 7078/101/2015 de Curtea de Apel Craiova.

– sentinta nr. 21/2019 pronuntata de Tribunalul Mehedinti la data de 06.02.2019 in dosarul nr. /a51.

– sentinta nr. 707/2014 din data de 10.06.2014 de deschidere a procedurii de faliment pronunțată de către judecătorul sindic in dosarul de insolvență nr.5772/101/2013 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinti ;

Supraofertele se vor depune in plicuri sigilate la biroul lichidatorului judiciar situat in Dr.Tr.Severin, str.Zabrautului nr.7A, jud.Mehedinti, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau direct cu primirea numarului de inregistrare al supraofertei, cel mai tarziu pana la data de 14.04.2020 orele 17.00, fiind insotite in mod obligatoriu de dovada achitarii in contul unic de insolventa a garantiei de participare in valoare de 10% din pretul oferit de supraofertant si dovada achitarii caietului de sarcini.

Participarea la sedinta de supraofertare este conditionata de achizitionarea caietului de sarcini in suma de 1000 lei, depunerea garantiei de participare in valoare de 10% din pretul oferit de supraofertant in contul unic de insolventa al SC Ortoptimed SRL  nr. RO11 BRMA 0999 1000 8382 9142  deschis la Banca Romaneasca Suc. Dr Tr Severin si a actelor de identificare ale supraofertantului si ale reprezentantului acestuia pana la termenul limita de depunere a ofertelor.

Sedinta de supraofertare va avea loc la data de 15.04.2020, ora 12:00, la sediul lichidatorului judiciar din Dr.Tr.Severin, str.Zabrautului nr.7A, jud.Mehedinti, in prezenta tuturor ofertantilor, ocazie cu care acestia fie isi mentin oferta pentru bunul imobil oferit spre vanzare, fie supraoferteaza.

Invitam pe toti cei care vor sa se prezinte la sedinta de supraofertare la termenul de vanzare stabilit, la locul si ora fixate in acest scop si pana la acel termen sa depuna oferte de cumparare.

Precizam faptul că, în ipoteza în care nu vor exista supraoferte, cu respectarea condițiilor din prezentul anunț, bunul imobil descris anterior va fi adjudecat la pretul de 600.000 lei, pret neafectat de TVAde catre ofertantul identificat.

Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului sa anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita pentru vanzare in termen, sub sanctiunea prevazuta de lege.

Precizăm faptul că bunul imobil descris mai sus se vinde conform dispozițiilor art. 53 din Legea 85/2006 privind procedura insolventei – “Bunurile instrainate de administratorul judiciar sau lichidator, in exercitiul atributiilor sale prevazute de prezenta lege, sunt dobandite libere de orice sarcini, precum ipoteci, garanții reale mobiliare sau drepturi de retenție, de orice fel, ori măsuri asiguratorii, cu exceptia masurilor asiguratorii sau masurilor preventive specifice, instituite in cursul procesului penal”.

Informatii suplimentare la sediul lichidatorului judiciar din Dr.Tr.Severin, str.Zabrautului nr.7A, jud. Mehedinti sau la tel. 0252.354.399, 0742.592.183, email:office@consultant-insolventa.ro