Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Licitație publică – rafturi industriale

ROTIEMME IMPEX SRL în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul social în Oradea, str. Garoafei, nr. 2, jud. Bihor,înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor sub nr. J05/2087/2005, având CUI 18023244, prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, înregistrată în RFO II sub nr. 0649, CUI RO 31215824, reprezentată prin asociat coordonator ec. Popescu George, numit prin Sentința nr. 1074/F/2020 din data 10.12.2020modificată prinÎncheierea Camerei de Consiliu din data de 15.12.2020 de îndreptare a erorii materiale strecurate în Sentința nr. 1074/F/2020 din data 10.12.2020pronunțată în dosarul nr. 3927/111/2019de către Tribunalul Bihor, Secția a II-a Civilă, anunţă licitaţie publică deschisă, cu strigare, pentru VÂNZAREA ÎN BLOC A BUNURILOR MOBILE DE NATURA RAFTURILOR INDUSTRIALE, la prețul de pornire de 5.895 EURO + TVA (la cursul valutar BNR din data plății), reprezentând:

DenumireCantitateValoare unitarăPreț de pornire total
montant rak10027.00 €2,700.00 €
traversa 3m3239.00 €2,907.00 €
travrersa 2 m407.20 €288.00 €
Total valoare de piață5,895.00 €

Licitația publică va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiș, la data de 10.05.2022, ora 12:00, iar în cazul în care bunurile nu vor fi valorificate, licitația publică va fi reluată, în aceleasi condiții, în data de 17.05.2022 ora 12:00, 24.05.2022 ora 12:00, 31.05.2022 ora 12:00 și 07.06.2022 ora 12:00.

Participarea la licitaţia publică este condiţionată de depunerea la lichidatorului judiciar, cel mai târziu cu 2 (două) ore înainte de ședința de licitație publică, a următoarelor înscrisuri:

  • dovada achitării contravalorii caietului de sarcini în sumă de 500 lei + TVA în contul unic de insolvenţă al debitorului Rotiemme Impex SRL– în faliment, in bankruptcy, en faillite (CUI 18023244) – cod IBAN RO33 EGNA 1010 0000 0028 4874, deschis la Vista Bank (România) SA;
  • documentele care certifică identitatea şi calitatea participantului la licitație publică (prezentate în original și însoțite de copii conformate cu originalul).

Preţul de pornire în licitaţie publică al bunurilor mobile reprezintă 90% din valoarea de piață stabilită prin Raportul de evaluare nr. 262/07.01.2022, întocmit de Tărăsescu I. P. O. – Expert Evaluator.

Titlurile executorii în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunurilor mobile descrise mai sus, sunt: Sentința nr. 1074/F/2020 din data 10.12.2020modificată prinÎncheierea Camerei de Consiliu din data de 15.12.2020 de îndreptare a erorii materiale strecurate în Sentința nr. 1074/F/2020 din data 10.12.2020pronunțată în dosarul nr. 3927/111/2019de către Tribunalul Bihor, Secția a II-a Civilă; Procesul-verbal nr. 1173/21.03.2022, publicat în BPI nr. 5032/22.03.2022, conform căruia Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Rotiemme Impex SRL din data de 21.03.2022, ora 10:00 a aprobat valorificarea în bloc a bunurilor mobile de natura rafturilor industriale aflate în averea debitorului Rotiemme Impex SRL, a aprobat tipul de vânzare a bunurilor mobile de natura rafturilor industriale – licitație publică, cu strigare, fără preselecție, care se va derula după regula licitaţiei competitive în paşi urcători, respectiv a aprobat Regulamentul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru valorificarea în bloc a bunurilor mobile de natura rafturilor industriale aflate în averea debitorului Rotiemme Impex SRL.

Licitaţia este publică, deschisă, cu strigare, fără preselecție, care se derulează după regula licitaţiei competitive în paşi urcători stabiliţi valoric prin tragere la sorţi din propunerile participanţilor la licitaţie, între 1% – 10% din preţul de pornire al bunurilor mobile, până la adjudecare.

Invităm pe toţi cei care vor să se prezinte la şedinţa de licitaţie publică la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi pâna la acel termen să depună oferte de cumpărare.

Somăm pe toți cei care pretind vreun drept asupra bunurilor mobile să anunţe lichidatorul judiciar înainte de ședința de licitație publică, sub sancţiunea prevazută de lege.

Relaţii la la adresa de email: office@consultant-insolventa.ro; telefon 0752286086; tel./fax: 0256220827; la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș; site www.consultant-insolventa.ro.