Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Licitatie publică – proprietate imobiliară în Timisoara

STRONGTAPE SRL în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul social în Municipiul Timișoara, str. Munteniei, nr. 2, jud. Timiș, având CUI RO 9990157,înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș sub nr. J35/1276/1997, prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, înregistrată în RFO II sub nr. 0649, CUI RO 31215824, reprezentată prin asociat coordonator ec. Popescu George, numit prin Încheierea civilă nr. 63/2023 din data de 26.01.2023 pronunțată de Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă, în dosarul nr. 2573/30/2022, anunţă licitaţie publică deschisă, cu strigare, pentru vânzarea proprietății imobiliare formată din teren intravilan în suprafață de 1974 mp, identificat cu număr cadastral 437467, intabulat în Cartea Funciară nr. 437467 Timișoara și construcție cu suprafața construită la sol de 266 mp, reprezentând hală depozitare, birouri și extindere (birouri) în regim parter, identificată cu număr cadastral 437467-C1, înscrisă în Cartea Funciară nr. 437467 Timișoara, situate în loc. Timișoara, jud. Timiș, din averea debitorului Strongtape SRL, la valoarea de piață de 188.000 EURO + TVA (la cursul BNR din data plății).

Licitația publică va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiș, în data de 15.02.2023 ora 13:00, iar în cazul în care proprietatea imobiliară nu va fi valorificată, licitația publică va fi reluată, în aceleași condiții, în data de 22.02.2023 ora 13:00, 01.03.2023 ora 13:00, 08.03.2023 ora 13:00, 15.03.2023 ora 13:00, 22.03.2023 ora 13:00, 29.03.2023 ora 13:00, 05.04.2023 ora 13:00, 12.04.2023 ora 13:00, respectiv în data de 19.04.2023 ora 13:00.

Participarea la licitaţia publică este condiţionată de depunerea la sediul lichidatorului judiciar, cel mai târziu cu 2 (două) ore înainte de ședința de licitație publică, a următoarelor înscrisuri:

  • ofertă de cumpărare şi dovada consemnării garanției de participare la licitația publică de 10% din preţul de pornire al propietății imobiliare (la cursul valutar BNR din data plății), în contul unic de insolvenţă al debitorului Strongtape SRL– în faliment, in bankruptcy, en faillite (CUI 9990157) – cod IBAN RO29 PIRB 3700 7030 1300 1000, deschis la First Bank SA;
  • dovada achitării contravalorii caietului de sarcini în sumă de 800 lei + TVA în contul unic de insolvenţă al debitorului Strongtape SRL– în faliment, in bankruptcy, en faillite (CUI 9990157) – cod IBAN RO29 PIRB 3700 7030 1300 1000, deschis la First Bank SA;
  • documentele care certifică identitatea şi calitatea participantului la licitație publică (prezentate în original și însoțite de copii conformate cu originalul).

Preţul de pornire în licitaţie publică al stocurilor de marfă reprezintă 100% din valoarea de piață stabilită prin Raportul de evaluare nr. 15620/06.12.2022 întocmit de Eusim Consulting SRL, depus la dosarul cauzei nr. 2573/30/2022 aflat pe rolul Tribunalului Timiș, Secția a II-a Civilă.

Titlurile executorii în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea proprietății imobiliare descrise mai sus, sunt: Încheierea civilă nr. 63/2023 din data de 26.01.2023 pronunțată de Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă, în dosarul nr. 2573/30/2022; Procesul-verbal nr. 546/06.02.2023, conform căruia Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Strongtape SRL din data de 06.02.2023, ora 08:00 a aprobat Regulamentul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice deschise, cu strigare, fără preselecție, pentru valorificarea proprietății imobiliare formată din teren intravilan în suprafață de 1974 mp, identificat cu număr cadastral 437467, intabulat în Cartea Funciară nr. 437467 Timișoara și construcție cu suprafața construită la sol de 266 mp, reprezentând hală depozitare, birouri și extindere (birouri) în regim parter, identificată cu număr cadastral 437467-C1, înscrisă în Cartea Funciară nr. 437467 Timișoara, situate în loc. Timișoara, jud. Timiș, din averea debitorului Strongtape SRL.

Licitaţia este publică, deschisă, cu strigare, fără preselecție, care se derulează după regula licitaţiei competitive în paşi urcători stabiliţi valoric prin tragere la sorţi din propunerile participanţilor la licitaţie, între 1% – 10% din preţul de pornire al bunurilor imobile, până la adjudecare.

Invităm pe toţi cei care vor să se prezinte la şedinţa de licitaţie publică la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi pâna la acel termen să depună oferte de cumpărare.

Somăm pe toți cei care pretind vreun drept asupra bunurilor imobile să anunţe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare în termen, sub sancţiunea prevazută de lege.

Relaţii la adresa de email: office@consultant-insolventa.ro; telefon 0752286086; tel./fax: 0256220827; la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș; site www.consultant-insolventa.ro.