Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Licitație publică – părți sociale deținute la Prexton SRL

DIALMA SRL în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul social în Arad, str. Cîmpul Liniștii, nr. 1, jud. Arad, având CUI 1678240, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad sub nr. J02/2084/1991, prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, înregistrată în RFO II sub nr. 0649, CUI RO 31215824, reprezentată prin asociat coordonator ec. Popescu George, numit prin Sentința civilă nr. 846/2021 din data 22.11.2021 pronunțată de Tribunalul Arad, Secţia a II-a Civilă, în dosarul nr. 1046/108/2019, anunţă licitaţie publică deschisă, cu strigare, pentru VÂNZAREA PACHETULUI INTEGRAL DE 262.179 DE PĂRȚI SOCIALE (cotă de participare de 98,994%), deținute de Dialma SRL, în capitalul social al societății Prexton SRL, cu sediul social în Arad, str. Cîmpul Liniștii, nr. 1, jud. Arad, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Arad sub nr. J02/850/2001, având CUI RO 14361935, la prețul de 220.104 EURO (la cursul BNR din data plății).

Cu privire la aplicarea taxei pe valoare adăugată, se vor aplica disp. art. 292 alin. (2) pct. 5 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Licitaţia publică va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiș în data de 14.03.2022 ora 11:00, iar în cazul în care părțile sociale nu vor fi valorificate, licitația publică va fi reluată, în aceleași condiții, în data 21.03.2022 ora 11:00 și în 28.03.2022 ora 11:00.

Participarea la licitaţia publică este condiţionată de depunerea la sediul lichidatorului judiciar, cel mai târziu cu 2 (două) ore înainte de ședința de licitație publică, a următoarelor înscrisuri:

  • în sumă de 500 lei + TVA în contul unic de insolvenţă al societății Dialma SRL (CUI 1678240) –  cod IBAN RO85BTRLRONCRT0V25153302 deschis la Banca Transilvania SA;
  • documentele care certifică identitatea şi calitatea participantului la licitație publică (prezentate în original și însoțite de copii conformate cu originalul).

Titlurile executorii în baza cărora lichidatorul judiciar procedează la vânzarea părților sociale anterior mențioate, sunt: Sentința civilă nr. 846/2021 din data 22.11.2021 pronunțată de Tribunalul Arad, Secţia a II-a Civilă, în dosarul nr. 1046/108/2019 prin care s-a dispus intrarea în faliment a debitorului Dialma SRL; Procesul-verbal nr. 756/21.02.2022 publicat în BPI nr. 3176/21.02.2022, conform căruia Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Dialma SRL din data de 21.02.2022, ora 10:00 a aprobat valorificarea în bloc a bunurilor reprezentând pachetul integral de 262.179 de părți sociale deținute de Dialma SRL în capitalul social al societății Prexton SRL, a aprobat tipul de vânzare – combinația celor două tipuri de vânzare: licitație publică, cu strigare, fără preselecție, care se va derula după regula licitaţiei competitive în paşi urcători și negociere directă, respectiv a aprobat Regulamentul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru valorificarea în bloc a bunurilor reprezentând pachetul integral de 262.179 de părți sociale deținute de Dialma SRL în capitalul social al societății Prexton SRL (cota de participare de 98,994%).

Licitaţia este publică, deschisă, cu strigare, fără preselecție, care se derulează după regula licitaţiei competitive în paşi urcători stabiliţi valoric prin tragere la sorţi din propunerile participanţilor la licitaţie, între 1% – 10% din preţul de pornire al părților sociale, până la adjudecare.

Invităm pe toţi cei care vor să se prezinte la şedinţa de licitaţie publică la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi pâna la acel termen să depună oferte de cumpărare.

Somăm pe toți cei care pretind vreun drept asupra părților sociale să anunţe lichidatorul judiciar înainte de ședințele de licitație publică, sub sancţiunea prevazută de lege.

Relaţii la adresa de email: office@consultant-insolventa.ro; telefon 0745267676; 0752286086; tel./fax: 0256220827; la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș; site www.consultant-insolventa.ro.