Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Licitație publică – părți sociale deținute la Aquaris Crivaia SRL

HYDRO-ENGINEERING SAîn faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul social în Reşiţa, Calea Caransebeşului, nr. 16 A, jud. Caraş-Severin, înregistrată la ORC sub nr. J11/915/2005, CUI 18045420, prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, ap. mansardă, jud. Timiş, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare II sub nr. 0649, CUI 31215824, atribut fiscal RO, prin reprezentant asociat coordonator ec. Popescu George și Cabinet Individual de Insolvenţă Dăogaru Petrişor-Liviu, cu sediul în Timişoara, Bv. Revoluţiei 1989, nr. 3, ap. 5, jud. Timiş, având CUI 19918744 și număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă 1B2212, desemnat prin Sentința civilă nr. 27/JS din data de 01.02.2018 pronunţată în dosarul nr. 5911/115/2013 de către Tribunalul Caraș-Severin, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, scoate la vânzare: imobilizările financiare în număr de 55.597 părți sociale, reprezentând o cotă de participare de 49,8762%, deținute de SC Hydro – Engineering SA la SC Aquaris Crivaia SRL în valoare totală de 1.685.145,07 lei (reprezentând 70% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare), respectiv 30,31 lei/parte socială.

Licitația publică va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiș, în data de 10.08.2023 ora 15:00, iar în cazul în care părțile sociale nu vor fi valorificate, licitația publică va fi reluată, în aceleași condiții, în data de 24.08.2023 ora 15:00, 07.09.2023 ora 15:00, 21.09.2023 ora 15:00, respectiv în data de 05.10.2023 ora 15:00.

Participarea la licitaţia publică este condiţionată de depunerea la lichidatorul judiciar, cel mai târziu cu 2 (două) ore înainte de ședința de licitație publică, a următoarelor înscrisuri:

  • ofertă de cumpărare şi dovada consemnării garanției reprezentând 10% din preţul de pornire al părților sociale, în contul unic de insolvenţă al SC Hydro-Engineering SA (CUI 18045420) –  cod IBANRO21 BRDE 110S V346 0081 1100 deschis la BRD – Groupe Société Générale SA;
  • să achite contravaloarea caietului de sarcini în sumă de 500 lei + TVA în contul unic de insolvenţă al SC Hydro-Engineering SA (CUI 18045420) –  cod IBANRO21 BRDE 110S V346 0081 1100 deschis la BRD – Groupe Société Générale SA;
  • documentele care certifică identitatea şi calitatea participantului la licitație publică (prezentate în original și însoțite de copii conformate cu originalul).

Licitaţia este publică, deschisă, cu strigare, fără preselecție, care se derulează după regula licitaţiei competitive în paşi urcători stabiliţi valoric prin tragere la sorţi din propunerile participanţilor la licitaţie, între 1% – 10% din preţul de pornire al părților sociale, până la adjudecare.

Invităm pe toţi cei care vor să se prezinte la şedinţa de licitaţie publică la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi pâna la acel termen să depună oferte de cumpărare.

Somăm pe toți cei care pretind vreun drept asupra imobilizărilor financiare să anunţe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare în termen, sub sancţiunea prevazută de lege.           

Relaţii la adresa de email: office@consultant-insolventa.ro; Telefon: 0752286086; tel./fax : 0256220827; la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș; site www.consultant-insolventa.ro.