Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Licitație publică – Nacelă marca AIRO, tip SF 1000-D 4WD

DGTECH INTERNATIONAL SRL în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul social în Sat Beliu, Com. Beliu, nr. 63, jud. Arad, avândCUI15195610, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J02/165/2003, prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, înregistrată în RFO II sub nr. 0649, CUI RO 31215824, reprezentată prin asociat coordonator ec. Popescu George, numit prin Sentinţa civilă nr. 229 din data de 05.04.2017 pronunţată de către Tribunalul Arad, Secţia a II-a Civilă, în dosarul nr. 4640/108/2016, anunţă licitaţie publică deschisă, cu strigare, pentru vânzarea bunului mobil –  Nacelă marca AIRO, tip SF 1000-D 4WD, an fabricație 2007, nr. serie SF222292, înălțime de lucru 12,2 m; lungimea platformei – 2,36 m; lățimea platformei – 1,4 m; sarcină netă 450 kg; stare tehnică proastă, la prețul de 926 EURO + TVA (la cursul BNR din data plății).

Licitația publică va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiș, în data de 10.08.2022 ora 12:00, iar în cazul în care bunul mobil nu va fi valorificat, licitația publică va fi reluată, în aceleași condiții, în data de 17.08.2022 ora 12:00, 24.08.2022 ora 12:00, 31.08.2022 ora 12:00, respectiv în data de 07.09.2022 ora 12:00.

Valorificarea bunului mobil se va efectua cu aplicarea cotei de TVA de 19%.

Participarea la licitaţia publică este condiţionată de depunerea la sediul lichidatorului judiciar, cel mai târziu cu 2 (două) ore înainte de ședința de licitație publică, a următoarelor înscrisuri:

  • oferta de cumpărare în format scris, semnată şi dovada consemnării cauţiunii de 10% din preţul de pornire al bunului mobil (la cursul BNR din data plății), în contul unic de insolvenţă al Dgtech International SRL (CUI 15195610) –  cod IBAN RO68 RZBR 0000 0600 1887 9734 deschis la Raiffeisen Bank SA;
  • dovada achitării contravalorii caietului de sarcini de 100 lei + TVA în contul unic de insolvenţă al SC Dgtech International SRL (CUI 15195610) –  cod IBAN RO68 RZBR 0000 0600 1887 9734 deschis la Raiffeisen Bank SA.
  • documentele care certifică identitatea şi calitatea participantului la licitație publică (prezentate în original și însoțite de copii conformate cu originalul).

Preţul de pornire în licitaţie publică al bunului mobil reprezintă 20% din valoarea de piață stabilită prin Raportul de evaluare nr. 239/05.04.2021, întocmit de expert evaluator membru ANEVAR Tărăsescu P. O., depus la dosarul cauzei nr. 4640/108/2016 aflat pe rolul Tribunalului Arad, Secţia a II-a Civilă.

Titlurile executorii în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunului mobil descris mai sus, sunt: Sentinţa civilă nr. 229 din data de 05.04.2017 pronunţată de către Tribunalul Arad, Secţia a II-a Civilă, în dosarul nr. 4640/108/2016, Procesul-verbal nr. 1701/18.05.2021 publicat în BPI nr. 8745/18.05.2021 al ședinței Adunării Generale a Creditorilor debitorului Dgtech International SRL din data de 18.05.2021, ora 09:00 prin care Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Dgtech International SRL a aprobat tipul de vânzare a bunului mobil Nacelă AIRO SF 1000-D 4WD din averea debitorului Dgtech International SRL, respectiv licitație publică, competitivă, cu strigare, cu preţ în urcare, respectiv a aprobat Regulamentul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru valorificarea bunului mobil Nacelă AIRO SF 1000-D 4WD din averea debitorului Dgtech International SRL, propus de lichidatorul judiciar; Procesul-verbal nr. 3198/02.08.2022 conform căruia Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Dgtech International SRL din data de 02.08.2022, ora 10:00 a aprobat continuarea expunerii pe piață și valorificării bunului mobil Nacelă marca AIRO, tip SF 1000-D 4WD, an fabricație 2007, nr. serie SF222292, înălțime de lucru 12,2 m; lungimea platformei – 2,36 m; lățimea platformei – 1,4 m; sarcină netă 450 kg; stare tehnică proastă, din averea debitorului Dgtech International SRL, la prețul de 20% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare, prin organizarea de cinci ședințe de licitații publice săptămânale la acest preț.

Licitaţia este publică, deschisă, cu strigare, fără preselecție, care se derulează după regula licitaţiei competitive în paşi urcători stabiliţi valoric prin tragere la sorţi din propunerile participanţilor la licitaţie, între 1% – 10% din preţul de pornire al bunului mobil, până la adjudecare.

Invităm pe toţi cei care vor să se prezinte la şedinţa de licitaţie publică la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi pâna la acel termen să depună oferte de cumpărare.

Somăm pe toți cei care pretind vreun drept asupra bunului mobil să anunţe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare în termen, sub sancţiunea prevazută de lege.

Relaţii la adresa de email: office@consultant-insolventa.ro; telefon 0752286086; tel./fax : 0256220827; la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș; site www.consultant-insolventa.ro.