Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Licitație publică – mijloace de transport – Strongtape SRL

STRONGTAPE SRL în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul social în Municipiul Timișoara, str. Munteniei, nr. 2, jud. Timiș, având CUI RO 9990157,înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș sub nr. J35/1276/1997, prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, înregistrată în RFO II sub nr. 0649, CUI RO 31215824, reprezentată prin asociat coordonator ec. Popescu George, numit prin Sentința civilă nr. 63/2023 din data de 26.01.2023 pronunțată de Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă, în dosarul nr. 2573/30/2022, anunţă licitaţie publică deschisă, cu strigare, pentru vânzarea individuală a următoarelor autovehicule:

Denumire bunValoare de piață
Autoutilitară marca SEAT, tipul 9KSF/INCA, nr. de înmatriculare TM-57-BEN, serie șasiu VSSZZZ9KZ3RO17188, an fabricație 2003, nr. de omologare FBEA160012T22E3, culoare alb, caroserie furgon, cab. Integr. 2+1 uși, motor tip Volkswagen AYQ, capacitate cilindrică 1896 cmc, putere max. 47.00 kW, serie motor 093426, combustibil motorină, Stare tehnico-funcțională: nefuncțională.170.00 € + TVA
Autoutilitară N1, marca RENAULT, tipul FL/FLBH/TRAFIC, serie șasiu VF1FLBHB6BY358847, an fabricație 2010, nr. de înmatriculare TM-17-YFN, nr. de omologare BFRE1J5S11J44E4, caroserie BB Furgon, combustibil motorină, culoare alb, capacitate cilindrică 1995 cmc, motor tip M9R-M7, serie C093209, putere max. 84 kW.3,970.00 € + TVA
Autoturism M1, marca HYUNDAI, tipul AD/A5D11/M63AXI/ELANTRA, serie șasiu KMHD841UAHU320935, an de fabricație 2017, nr. de înmatriculare TM-22-LUO, nr. de omologare AAHY26132040GE6, culoare albastru, caroserie AA berlină, capacitate cilindrică 1582 cmc, motor tip D4FB-6, serie motor GU698039, combustibil motorină, putere max. 100 kW.7,190.00 € + TVA
Autoturism M1, marca HYUNDAI, tipul AD/A5D11/M63AXI/ELANTRA, serie șasiu KMHD841UAHU320716, an fabricație 2017, nr. de înmatriculare TM-22-LXU, nr. de omologare AAHY26132040GE6, combustibil motorină, culoare albastru, putere max. 100 kW, capactipate cilindrică 1582 cmc, caroserie AA berlină, motor tip D4FB-6, serie motor GU697877.7,190.00 € + TVA
Autoturism M1, marca HYUNDAI, tipul GB/B5D11/M62AZI/i20, nr. de înmatriculare TM-22-LUH, an fabricație 2017, serie șasiu NLHB251PAJZ284254, nr. de omologare ABHY1T182040HE6, caroserie AB berlina cu hayon, culoare alb, motor tip D3FA-6, serie motor GH823324, capacitate cilindrică motorină, putere max. 55 kW, combustibil motorină. Stare tehnico-funcțională: avariată, necesită schimb capotă, spoiler față, acumulator.3,680.00 € + TVA
Total valoare de piață22,200.00 € + TVA

Bunurile mobile sunt amplasate în Mun. Timișoara, str. Grigore Alexandrescu, jud. Timiș. Toate cheltuielile cu ridicarea și preluarea bunurilor mobile adjudecate din locul în care sunt depozitate, cad în sarcina adjudecatarului.

Licitația publică va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiș, în data de 13.07.2023 ora 14:00, iar în cazul în care bunurile mobile nu vor fi valorificate, licitația publică va fi reluată, în aceleași condiții, în data de 27.07.2023 ora 14:00, 10.08.2023 ora 14:00, 24.08.2023 ora 14:00, 07.09.2023 ora 14:00, 21.09.2023 ora 14:00, 05.10.2023 ora 14:00, 19.10.2023 ora 14:00, 02.11.2023 ora 14:00, respectiv în data de 16.11.2023 ora 14:00.

Pentru a participa la ședința de licitație publică, ofertanţii sunt obligaţi să depună la sediul lichidatorului judiciar (situat în Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, ap. 31, jud. Timiș) sau să comunice prin e-mail la adresa office@consultant-insolventa.ro, cel mai târziu cu 2 (două) ore înainte de ședința de licitație publică, următoarele înscrisuri:

  • şi dovada consemnării garanției de participare la licitația publică de 10% din preţul de pornire al bunului mobil (la cursul valutar BNR din data plății), în contul unic de insolvenţă al debitorului Strongtape SRL – în faliment, in bankruptcy, en faillite (CUI 9990157) – cod IBAN RO29 PIRB 3700 7030 1300 1000, deschis la First Bank SA. Garanţia de participare este considerată a fi constituită în termen, dacă la ora de începere a ședinței de licitație publică, ordinul de plată vizat de bancă, în original, este depus la sediul lichidatorului judiciar şi garanţia a fost încasată integral în contul unic de insolvență al debitorului Strongtape SRL – în faliment, in bankruptcy, en faillite la ora de începere a ședinței de licitație publică.
  • . Caietul de sarcini se consideră achitat dacă valoarea acestuia a fost încasată integral în contul unic de insolvență al debitorului Strongtape SRL – în faliment, in bankruptcy, en faillite la ora de începere a ședinței de licitație publică.
  • (prezentate în original și însoțite de copii conformate cu originalul).

* Înscrisurile comunicate prin email vor fi prezentate în original de către ofertanți la începutul ședinței de licitație publică.

** Documentele care certifică identitatea şi calitatea participantului la licitație publică sunt:

Pentru persoane fizice rezidente care participă la licitaţie în nume propriu:

a)   Actul de identitate (copie).

b)   Declaraţie pe proprie răspundere a participantului persoană fizică din care să rezulte că acesta nu se află în procedurile de insolvență prevăzute de Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice.

Pentru persoane juridice rezidente care participa la licitaţie în nume propriu:

a)   Certificat de înregistrare emis de Registrul Comerţului (copie conformă cu originalul certificată de reprezentantul legal al persoanei juridice);

b)   Act constitutiv actualizat (copie conformă cu originalul certificată de reprezentantul legal al persoanei juridice)

c)   Certificat constatator privind situaţia actuală a persoanei juridice emis de Registrul Comerţului (emis cu cel mult 30 de zile lucrătoare înainte de data licitaţiei), original.

d)   Procura/mandat în formă autentică (original) pentru persoana fizică ce semnează declaraţiile și participă la licitaţie în numele persoanei juridice, acordată conform prevederilor Actului constitutiv, sau o dovadă că persoana respectivă reprezintă în mod legal entitatea care participă la licitaţie, cu drept individual de reprezentare (în cazul în care societatea este reprezentată în mod colectiv de două sau mai multe persoane, o astfel de dovadă va fi prezentată pentru toate aceste persoane); orice alte documente se certifică conform cu originalul de către reprezentantul legal al persoanei juridice;

e)   Declaraţie pe proprie răspundere din partea reprezentantului legal al persoanei juridice rezidente din care să rezulte că aceasta nu se află în procedură de concordat/insolvenţă/faliment sau o altă procedură echivalentă (original).

f)    Buletin sau carte de identitate (copie) al persoanei fizice care reprezintă persoana juridică și participă la licitaţie în numele şi pe seama acesteia.

Preţul de pornire în licitaţie publică al bunurilor mobile reprezintă 100% din valoarea de piață stabilită prin Raportul de evaluare a bunurilor mobile din averea debitorului Strongtape SRL, nr. 297/12.12.2022, întocmit de expert evaluator membru ANEVAR Tărăsescu P. O., depus la dosarul nr. 2573/30/2022 aflat pe rolul Tribunalului Timiș, Secţia a II-a civilă.

Titlurile executorii în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunurilor mobile descrise mai sus, sunt: Sentința civilă nr. 63/2023 din data de 26.01.2023 pronunțată de Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă, în dosarul nr. 2573/30/2022; Procesul-verbal nr. 2581/28.06.2023 conform căruia Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Strongtape SRL din data de 28.06.2023, ora 08:00 a aprobat Regulamentul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice deschise, cu strigare, fără preselecție, pentru valorificarea individuală a mijloacelor de transport din averea debitorului Strongtape SRL: Autoutilitară marca SEAT, tipul 9KSF/INCA, nr. de înmatriculare TM-57-BEN, serie șasiu VSSZZZ9KZ3RO17188; Autoutilitară N1, marca RENAULT, tipul FL/FLBH/TRAFIC, serie șasiu VF1FLBHB6BY358847, nr. de înmatriculare TM-17-YFN; Autoturism M1, marca HYUNDAI, tipul AD/A5D11/M63AXI/ELANTRA, serie șasiu KMHD841UAHU320935, nr. de înmatriculare TM-22-LUO; Autoturism M1, marca HYUNDAI, tipul AD/A5D11/M63AXI/ELANTRA, serie șasiu KMHD841UAHU320716, nr. de înmatriculare TM-22-LXU; Autoturism M1, marca HYUNDAI, tipul GB/B5D11/M62AZI/i20, nr. de înmatriculare TM-22-LUH, serie șasiu NLHB251PAJZ284254.

Licitaţia este publică, deschisă, cu strigare, fără preselecție, care se derulează după regula licitaţiei competitive în paşi urcători stabiliţi valoric prin tragere la sorţi din propunerile participanţilor la licitaţie, între 1% – 10% din preţul de pornire al bunurilor mobile, până la adjudecare.

Invităm pe toţi cei care vor să se prezinte la şedinţa de licitaţie publică la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi pâna la acel termen să depună oferte de cumpărare.

Somăm pe toți cei care pretind vreun drept asupra bunurilor mobile să anunţe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare în termen, sub sancţiunea prevazută de lege.

Relaţii la adresa de email: office@consultant-insolventa.ro; telefon 0752286086; tel./fax: 0256220827; la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș; site www.consultant-insolventa.ro.