Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Licitație publică – materiale de construcții

LUMMY STAR TOOLS SRL în faliment, in bankruptcy, en faillite,cu sediul social în mun. Caransebeș, Aleea Alunișului, bl. 2, sc. B, et. 1, ap. 6, jud. Caraș-Severin, CUI 16959413, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J11/921/2004, aflată în procedura de faliment în dosar nr.1057/115/2018 aflat pe rolul Tribunalului Caraș-Severin, prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş, înregistrată RFO II sub nr. 0649, CIF RO 31215824, numit prin Sentinţa civilă nr. 315/JS din data de 25.10.2018 pronunţată de către Tribunalul Caraș-Severin, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 1057/115/2018,scoate la vânzare, prin licitaţie publică, cu strigare, bunurile mobile de natura materialelor de construcții la valoarea totală de 421 lei + TVA, reprezentând:

Nr. crt.Denumirea bunurilorU.M.CantitățiValoare de piață unitară (lei)  10%Valoare de piață totală (lei)
1Burlan emailatbuc10110
2Cot emailatbuc190.917.1
3Plasa fibra 50mbuc5525
4Sarma 2mbuc121.60.37545.6
5Burlan Tnbuc20.551.1
6Mistrie maner cauciucbuc200.459
7Furtun 3/4buc1000.17517.5
8Variator tens.buc90.756.75
9Cuplebuc110.33.3
10Intrerupătorbuc90.43.6
11Racord flexibil 1/2buc1680.3558.8
12Siliconbuc740.4533.3
13Boiler inoxbuc1190190

Licitația publică va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiș, în data de 13.09.2021, ora 15:00, iar în cazul în care bunurile mobile nu vor fi valorificate integral, licitația publică va fi reluată, în aceleași condiții, în data de 20.09.2021 ora 15:00, 27.09.2021 ora 15:00, 04.10.2021 ora 15:00, respectiv în data de 11.10.2021 ora 15:00.

Participarea la licitaţia publică este condiţionată de depunerea la sediul lichidatorului judiciar, cel mai târziu cu 2 (două) ore înainte de ședința de licitație publică, a următoarelor înscrisuri:

  • oferta de cumpărare şi dovada consemnării cauţiunii de 10% din preţul de pornire al bunurilor mobile, în contul unic de insolvență al debitorului Lummy Star Tools SRL (CUI 16959413)cod IBAN RO31 BTRL RONC RT00 W399 0602, deschis la Banca Transilvania;
  • dovada achitării contravalorii caietului de sarcini în sumă de 50,00 lei + TVA în contul unic de insolvență al debitorului Lummy Star Tools SRL (CUI 16959413)cod IBAN RO31 BTRL RONC RT00 W399 0602, deschis la Banca Transilvania;
  • documentele care certifică identitatea şi calitatea participantului la licitație publică (prezentate în original și însoțite de copii conformate cu originalul).

Licitaţia este publică, deschisă, cu strigare, fără preselecție, care se derulează după regula licitaţiei competitive în paşi urcători stabiliţi valoric prin tragere la sorţi din propunerile participanţilor la licitaţie, între 1% – 10% din preţul de pornire al bunurilor mobile, până la adjudecare.

Preţul de pornire în licitaţie publică a bunurilor mobile de natura materialelor de construcții reprezintă 10% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare întocmit în cauză.

Titlurile executorii în baza cărora lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunurilor mobile descrise anterior, sunt: Sentința civilă nr. 315/JS din 25.10.2018pronunțată în dosarul nr. 1057/115/2018 de către Tribunalul Caraș-Severin, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal; Procesul-verbal din data de 30.07.2019, întocmit la ședința Adunării Generale a Creditorilor debitorului în cadrul căreia a fost aprobat regulamentul de vânzare al bunurilor mobile menționate anterior, aflate în averea debitoarei; Procesul-verbal nr. 2934/12.08.2021 publicat în BPI nr. 13621/13.08.2021 al ședinței Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Lummy Star Tools SRL din data de 12.08.2021, ora 09:00, prin care a fost aprobată continuarea expunerii pe piață și valorificării bunurilor din averea debitorului SC Lummy Star Tools SRL la prețul de 10% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare, prin organizarea de 5 licitații publice la acest preț.

Ofertanții persoane juridice române trebuie să depună: copie xerox după certificatul de înmatriculare al societăţii; copie xerox după codul de identificare fiscală al societăţii; delegaţie reprezentant legal semnată de conducătorul unităţii; copie xerox după actul de identitate CI/BI pentru delegat.

Ofertanții persoane fizice trebuie să depună: copie xerox după actul de identitate CI/BI.

Invităm pe toţi cei care vor să se prezinte la şedinţa de licitaţie publică la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi pâna la acel termen să depună oferte de cumpărare.

Somăm pe toți cei care pretind vreun drept asupra bunurilor mobile să anunţe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare în termen, sub sancţiunea prevazută de lege.

Relaţii la adresa de email : office@consultant-insolventa.ro; telefon 0752286086; tel./fax: 0256220827; la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș; site www.consultant-insolventa.ro.