Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Licitație publică – instalații încălzire-răcire, instalații sanitare

ALEXA TOTAL INSTAL SRL în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul social în Timișoara, str. Ciprian Porumbescu, nr. 20, ap. 1, jud. Timiș, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș sub nr. J35/1439/1996, CUI 9041519, prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, înregistrată în RFO II sub nr. 0649, CUI RO 31215824, reprezentată prin asociat coordonator ec. Popescu George,numit prin Încheierea civilă nr. 1081 din data de 03.12.2020 pronunțată în dosarul nr. 4751/30/2019 de Tribunalul Timiș, Secția II-a Civilă, anunţă licitaţie publică deschisă, cu strigare, pentru VÂNZAREA ÎN BLOC A STOCURILOR din averea debitorului Alexa Total Instal SRL în valoare totală de 39.054,64 lei + TVA (utilizate în consultanță, asistență tehnică, proiectare, comercializare, montaj, service, pentru centrale termice cu gaz, GPL, motorină, lemn, pellet, brichete boilere, automatizări, pompe de căldură cu energie geotermală, sisteme solare pentru încălzire și apa caldă, ventiloconvectoare, sisteme de ventilație cu recuperarea căldurii, încălzire – răcire în pereți, răcire în tavan, instalații încălzire-răcire, instalații sanitare).

Valorificarea bunurilor mobile de natura stocurilor se va efectua cu aplicarea cotei de TVA de 19%.

Licitația publică va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiș, în data de 06.10.2021, ora 12:00, iar în cazul în care stocurile nu vor fi valorificate, licitația publică va fi reluată, în aceleași condiții, în data de 13.10.2021, ora 12:00, respectiv în data de 20.10.2021, ora 12:00.

Participarea la licitaţia publică este condiţionată de depunerea la sediul lichidatorului judiciar, cel mai târziu cu 2 (două) ore înainte de ședința de licitație publică, a următoarelor înscrisuri:

  • oferta de cumpărare şi dovada consemnării cauţiunii de 10% din preţul de pornire al stocurilor, în contul unic de insolvenţă al SC Alexa Total Instal SRL (CUI 9041519) –  cod IBAN RO29 EGNA 1010 0000 0100 4298 deschis la Vista Bank (România) SA;
  • dovada achitării contravalorii caietului de sarcini în sumă de 100 lei + TVA în contul unic de insolvenţă al SC Alexa Total Instal SRL (CUI 9041519) –  cod IBAN RO29 EGNA 1010 0000 0100 4298 deschis la Vista Bank (România) SA;
  • documentele care certifică identitatea şi calitatea participantului la licitație publică (prezentate în original și însoțite de copii conformate cu originalul).

Preţul de pornire în licitaţie publică a bunurilor mobile de natura stocurilor reprezintă 10% din valoarea de piață stabilită prin Raportul de evaluare nr. 173.1/28.08.2020, întocmit în cauză.

Titlurile executorii în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea stocurilor descrise mai sus, sunt: Încheierea civilă nr. 1290 din data de 07.11.2019 pronunțată de Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă în dosarul nr. 4751/30/2019, Încheierea civilă nr. 1081 din data de 03.12.2020 pronunțată de Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă în dosarul nr. 4751/30/2019; Procesul-verbal nr. 764/08.03.2021 publicat în BPI nr. 4221/09.03.2021 al ședinței Adunării Generale a Creditorilor debitorului Alexa Total Instal SRL din data de 08.03.2021, ora 09:00 prin care a fost aprobat Regulamentul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru valorificarea în bloc a bunurilor mobile de natura stocurilor din averea debitorului Alexa Total Instal SRL, propus de lichidatorul judiciar; Procesul-verbal nr. 3122/25.08.2021 publicat în BPI nr. 14091/26.08.2021 al ședinței Adunării Generale a Creditorilor debitorului Alexa Total Instal SRL din data de 25.08.2021, ora 10:00 prin care a fost aprobată continuarea expunerii pe piață și valorificării bunurilor mobile de natura stocurilor din averea debitorului Alexa Total Instal SRL la prețul de 10% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare, prin organizarea de 3 licitații publice.

Licitaţia este publică, deschisă, cu strigare, fără preselecție, care se derulează după regula licitaţiei competitive în paşi urcători stabiliţi valoric prin tragere la sorţi din propunerile participanţilor la licitaţie, între 1% – 10% din preţul de pornire al bunurilor mobile de natura stocurilor, până la adjudecare.

Invităm pe toţi cei care vor să se prezinte la şedinţa de licitaţie publică la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi pâna la acel termen să depună oferte de cumpărare.

Somăm pe toți cei care pretind vreun drept asupra stocurilor să anunţe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare în termen, sub sancţiunea prevazută de lege.

Relaţii  la adresa de email: office@consultant-insolventa.ro; telefon 0752286086; tel./fax: 0256220827; la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș; site www.consultant-insolventa.ro.