Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Licitație publică – echipamente si utilaje pentru industria prelucrărilor metalelor

EXARD SRL în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul social în Cisnădie, str. Uzinei, nr. 19A, ap. 2, jud. Sibiu, având CUI RO 797161, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J32/690/1991, prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, înregistrată în RFO II sub nr. 0649, CUI RO 31215824, reprezentată prin asociat coordonator ec. Popescu George, confirmat prin Sentința civilă nr. 498/2022 din data de 07.12.2022 pronunțată de Tribunalul Sibiu, Secţia a II-a civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 812/85/2021, anunţă licitaţie publică deschisă, cu strigare, pentru vânzarea ÎN BLOC a bunurilor mobile reprezentând echipamente și utilaje din averea debitorului Exard SRL, la prețul de pornire de 50.381,60 EURO la care se adaugă TVA (la cursul BNR din data plății), reprezentând:

Nr. crt.Denumire bunPreț de pornire
1MASINA DE RECTIFICAT ELIOT, model Elitot 618, seria 103008862. Stare tehnico-funcțională: funcțională.2,000.00 €
2MASINA DE ASCUTIT SCULE, model Reinecker WZS 50, seria 4250.04. Stare tehnico-funcțională: funcțională.2,400.00 €
3MASINA DE RECTIFICAT UNIVERSAL, model BU 28 – 1000, seria 61830. Stare tehnico-funcțională: funcțională.1,760.00 €
4MASINA DE GAURIT, model GE2111200. Stare tehnico-funcțională: funcțională.4,800.00 €
5MASINA DE ALEZAT SI FREZAT, model 43H-72, seria 15-14299. Stare tehnico-funcțională: necesită reparații, nefuncțională.2,280.00 €
6MASINA DE FILIETAT HIDRAULICA, model RHRM – 30, seria 4564. Stare tehnico-funcțională: funcțională.4,800.00 €
7MASINA DE GAURIT RADIALA, model RD 600. Stare tehnico-funcțională: funcțională.1,600.00 €
8MASINA DE FREZAT. Stare tehnico-funcțională: funcțională.1,200.00 €
9MASINA DE FREZAT FSS 400*1100, model FSS 400*1100, seria 32463691. Stare tehnico-funcțională: funcțională.3,200.00 €
10APARAT DE SUDURA ESAB MIG C340. Stare tehnico-funcțională: nefuncțională.480.00 €
11APARAT DE SUDURA WIG AC/DC, funcțional.640.00 €
12INSTALATIE SUDURA MILLER, funcțional.2,400.00 €
13SURSA SUDARE MILLER, model Dynasty 350, funcțională.2,560.00 €
14SURSA SUDARE MILLER, model Dynasty 200, funcțională.1,600.00 €
15APARAT DE SUDUARA ESAB CADDY, nefuncțional.400.00 €
16CABINA DE VOPSIT POLIN, funcțională.4,800.00 €
17PLASMA, model 120 S.560.00 €
18COMPRESOR ELECTRIC, funcțional.200.00 €
19FERASTRAU DEBITAT, model PH 261, funcțional.960.00 €
20MASINA DE DEBITAT, model GHV – 1030, seria 326 / 1074, an 1971, funcțională.814.40 €
21FOARFECA GHILOTINA, funcțională.814.40 €
22MASINA DE INDOIT TABLA, funcțională.1,140.00 €
23MASINA DE DEBITAT, defectă.81.60 €
24FREZA VERTICALA, defectă.407.20 €
25USCATOR AER, defect.12.00 €
26APARAT CURATARE INOX, funcțional.240.00 €
27POMPA VOPSIRE MERKUR, defect.12.00 €
28CALCULATOR KINETIX, uzat moral.40.00 €
29TRUSA MANDRINA UNIVERSALA, funcțională.160.00 €
30MASINA FILETAT ASGE, funcțională.160.00 €
31MASINA DEBITAT PVC, model ONICE 400, seria S2860201, funcțională.2,800.00 €
32INSTALATIE SABLARE, funcțională.800.00 €
33PANTOGRAF, funcțional560.00 €
34MASINA DE FREZAT, model Rinaldi Lilliput 303, funcțională.800.00 €
35MASINA DE FREZAT SI GAURIT CU, model Danusys 1998, seria 65006, defect.1,140.00 €
36MASINA RECTIFICAT PLAN, model RP0320X1600VC, seria 30137, necesită reparare1,600.00 €
37APARAT WIG, necesita reparare80.00 €
38LAPTOP LENOVO, functional, cu Windows 7 Home Edition80.00 €
Total valoare de piață50,381.60 €

Echipamentele și utilajele sunt amplasate în incinta proprietății imobiliare situate în Orașul Cisnădie, str. Uzinei, nr. 19, jud. Sibiu. Toate cheltuielile cu ridicarea și preluarea bunurilor mobile adjudecate din locul în care sunt amplasate, cad în sarcina adjudecatarului.

Licitația publică va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiș, în data de 15.09.2023 ora 11:00, iar în cazul în care bunurile mobile nu vor fi valorificate, licitația publică va fi reluată, în aceleași condiții, în data de 22.09.2023 ora 11:00, 29.09.2023 ora 11:00, 06.10.2023 ora 11:00, respectiv în data de 13.10.2023 ora 11:00.

Pentru a participa la ședința de licitație publică, ofertanţii sunt obligaţi să depună la sediul lichidatorului judiciar (situat în Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, ap. 31, jud. Timiș) sau să comunice prin e-mail la adresa office@consultant-insolventa.ro, cel mai târziu cu 2 (două) ore înainte de ședința de licitație publică, următoarele înscrisuri:

  • ofertă de cumpărare şi dovada consemnării garanției de participare la licitația publică de 10% din preţul de pornire al bunurilor mobile (la cursul valutar BNR din data plății), în contul unic de insolvenţă al debitorului Exard SRL (CUI 797161) – cod IBAN RO47BREL0002003732940100, deschis la Libra Internet Bank SA. Garanţia de participare este considerată a fi constituită în termen, dacă până maxim cu 2 ore înainte de ora stabilită pentru începerea licitației publice, ordinul de plată vizat de bancă, în original, este depus la sediul lichidatorului judiciar şi garanţia a fost încasată integral în contul unic de insolvență al debitorului Exard SRL – în faliment, in bankruptcy, en faillite la ora de începere a ședinței de licitație publică.
  • dovada achitării contravalorii caietului de sarcini în sumă de 476,00 lei (inclusiv TVA) în contul unic de insolvenţă al debitorului Exard SRL (CUI 797161) – cod IBAN RO47BREL0002003732940100, deschis la Libra Internet Bank SA. Caietul de sarcini se consideră achitat dacă valoarea acestuia a fost încasată integral în contul unic de insolvență al debitorului Exard SRL – în faliment, in bankruptcy, en faillite la ora de începere a ședinței de licitație publică.
  • documentele care certifică identitatea şi calitatea participantului la licitație publică (prezentate în original și însoțite de copii conformate cu originalul).

* Înscrisurile comunicate prin email vor fi prezentate în original de către ofertanți la începutul ședinței de licitație publică.

** Documentele care certifică identitatea şi calitatea participantului la licitație publică sunt:

Pentru persoane fizice rezidente care participă la licitaţie în nume propriu:

a)   actul de identitate (copie).

Pentru persoane juridice rezidente care participa la licitaţie în nume propriu:

a)   Certificat de înregistrare emis de Registrul Comerţului (copie conformă cu originalul certificată de reprezentantul legal al persoanei juridice);

b)   Act constitutiv actualizat (copie conformă cu originalul certificată de reprezentantul legal al persoanei juridice)

c)   Certificat constatator privind situaţia actuală a persoanei juridice emis de Registrul Comerţului (emis cu cel mult 30 de zile lucrătoare înainte de data licitaţiei), original.

d)   Procura/mandat în formă autentică (original) pentru persoana fizică ce semnează declaraţiile și participă la licitaţie în numele persoanei juridice, acordată conform prevederilor Actului constitutiv, sau o dovadă că persoana respectivă reprezintă în mod legal entitatea care participă la licitaţie, cu drept individual de reprezentare (în cazul în care societatea este reprezentată în mod colectiv de două sau mai multe persoane, o astfel de dovadă va fi prezentată pentru toate aceste persoane); orice alte documente se certifică conform cu originalul de către reprezentantul legal al persoanei juridice;

e)   Declaraţie pe proprie răspundere din partea reprezentantului legal al persoanei juridice rezidente din care să rezulte că aceasta nu se află în procedură de concordat/insolvenţă/faliment sau o altă procedură echivalentă (original).

f)    Buletin sau carte de identitate (copie) al persoanei fizice care reprezintă persoana juridică și participă la licitaţie în numele şi pe seama acesteia.

Preţul de pornire în licitaţie publică al bunurilor mobile reprezintă 80% din valoarea de piață stabilită prin Raportul de evaluare a bunurilor mobile din averea debitorului Exard SRL, nr. AR 9918/29.05.2023, întocmit de Evaluar SRL prin expertul evaluator membru ANEVAR Cândea M. G. și depus la dosarul nr. 812/85/2021 aflat pe rolul Tribunalului Sibiu, Secţia a II-a civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal.

Titlurile executorii în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunurilor mobile descrise mai sus, sunt: Sentința civilă nr. 498/2022 din data de 07.12.2022 pronunțată de Tribunalul Sibiu, Secţia a II-a civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 812/85/2021; Procesul-verbal nr. 2534/23.06.2023, publicat în BPI nr. 10925/26.06.2023, conform căruia Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Exard SRL din data de 23.06.2023, ora 09:00 a aprobat Regulamentul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru valorificarea în bloc a echipamentelor și utilajelor din averea debitorului Exard SRL.

Licitaţia este publică, deschisă, cu strigare, fără preselecție, care se derulează după regula licitaţiei competitive în paşi urcători stabiliţi valoric prin tragere la sorţi din propunerile participanţilor la licitaţie, între 1% – 10% din preţul de pornire al bunurilor mobile, până la adjudecare.

Invităm pe toţi cei care vor să se prezinte la şedinţa de licitaţie publică la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi pâna la acel termen să depună oferte de cumpărare.

Somăm pe toți cei care pretind vreun drept asupra bunurilor mobile să anunţe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare în termen, sub sancţiunea prevazută de lege.

Relaţii la adresa de email: office@consultant-insolventa.ro; telefon 0752286086; tel./fax: 0256220827; la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș; site www.consultant-insolventa.ro.