Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Licitație publică – echipamente și autoturisme

KAUFTHERM SRL în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul social în Satu Mare, B-dul Traian, nr. 21, ap. 1, jud. Satu Mare, având CUI RO 30455683,înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Satu Mare sub nr. J30/519/2012, prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, înregistrată în RFO II sub nr. 0649, CUI RO 31215824, reprezentată prin asociat coordonator ec. Popescu George, numit prin Încheierea civilă nr. 25/F/2023 dindatade 17.01.2023pronunțată de Tribunalul Satu Mare, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 1710/83/2021, anunţă licitaţie publică deschisă, cu strigare, pentru vânzarea în bloc a bunurilor mobile reprezentând echipamente și autoturisme la prețul de pornire de 49.647,00 EURO la care se adaugă TVA (la cursul BNR din data plății), reprezentând:

Nr. crt.Denumire activeValoare de piață (EURO)
1Container birou, stare accetabila, urme de rugina si lovituri410 EURO + TVA
2Container birou, stare accetabila, urme de rugina si lovituri410 EURO + TVA
3Platformă de lucru înălțime AIRO, model SG1600, nefunctională, necesită reparații4.150 EURO + TVA
4Platformă de lucru înălțime marca OMME, tip 1830EBZX, nr. de înmatriculare SM 07 WSZ, an de fabricație 2008, categorie O2, număr de identificare 6924DM, nefuncțională, necesită reparații3.450 EURO + TVA
5Remorca cu braț ridicător TEUPEN, nr. de înmatriculare SM 04 XWY, nefuncțională, stare proastă390 EURO + TVA
6Buldoexcavator JCB, model 4CX, funcțional, 14.620 ore, necesită revizie, prezintă pierderi de ulei9.270 EURO + TVA
7Cilindru compactor JCB Vribromax, model VM 132 D, funcțional, 5294 ore, necesita revizie12.400 EURO + TVA
8Mașină finisat beton, model AGT 4, funcțională, stare bună360 EURO + TVA
9Riglă vibrantă RV35, HONDA, funcțională, stare bună290 EURO + TVA
10Mașină de sclivisit WACKER, model CT 36, funcțională, stare foarte bună1.000 EURO + TVA
11BMW SERIES 7, nr. de înmatriculare B 33 TEK, 348.124 km parcurși, parțial funcțional, necesită revizie5.460 EURO + TVA
12Autoturism marca OPEL varianta T98/DZ11/ASTRA-G-CC, caroserie berlină cu hayon, 4+1 uși, serie șasiu WOLOTGF486G108350, nr. de înmatriculare SM 06 KIJ, an de fabricație 2006, combustibil motorină, putere max. 59 kW, motor tip Z17DTL, serie mtotor 01474810, capacitate cilindrică 1686 cmc, culoare albastru, 225.000 km parcurși, funcțional850 EURO + TVA
13Autoutilitară N2, marca MAN, varianta TGL8.180/K0C065, serie șasiu WMAN03ZZ06Y166007, nr. de înmatriculare SM 07 PLR, an fabricație 2006, caroserie BA suprastructură deschisă, culoare alb-gri, capacitate cilindrică 458 cmc, combustibil motorină, 366.492 km parcurși, funcțional, necesită revizii3.190 EURO + TVA
14Autoturism marca RENAULT, varianta JL/JLBC/TRAFIC, nr. de înmatriculare SM 05 PSV, serie șasiu VF1JLBCB67Y213397, culoare roșu, combustibil motorină, caroserie AF vehicul vehicul cu utilizare multiplă, capacipate cilindrică 1870 cmc, an de fabricație 2007, nefuncțional, multiple defecțiuni, stare proastă301 EURO + TVA
15Autoturism marca SAAB9, varianta YS3F/F4P/9-3, nr. de înmatriculare SM 09 DTD, serie șasiu YS3FH46P981158494, an de fabricație 2008, caroserie AA berlina, combustibil motorină, capacitate cilindrică 1910 cmc, motor tip Z19DTR, serie motor 5921150, culoare verde, nefuncțional, stare proastă226 EURO + TVA
16Autoutilitară N1, marca CITROEN, varianta Y/DTMDC/GYL/JUMPER, nr. de înmatriculare SM 01 KFT, serie șasiu VF7YDTMDC12729479, an de fabricație 2014, combustibil motorină, motor tip 4H03, culoare alb, capacitate cilindrică 2198 cmc, nefuncțional, lovituri caroserie, 250.000 km parcurși, necesită revizie4.490 EURO + TVA
17Autoutilitară marca FORD TRANZIT PICUP TDCI, nr. de înmatriculare SM 02 KFT, nefuncțional, 230.000 km parcurși, necesită revizie2.410 EURO + TVA
18Autoturism marca OPEL, varianta VECTRA 2.2 DTI, nr. de înmatriculare SM 05 LLS, serie șasiu WOLOZCF6931119048, an de fabricație 2003, caroserie 3 vol berlina 4 uși, culoare gri, capacitate cilindrică 2172 cmc, combustibil motorină, nefuncțional, 250.000 km parcurși, stare proastă212 EURO + TVA
19Autoturism marca OPEL, varianta ASTRA CARAVAN 1.7 DTI, nr. de înmatriculare SM 04 JOB, serie șasiu WOLOTGF3522234480, an de fabricație 2002, combustibil motorină, capacitate cilindrică 1686, culoare gri, nefuncțional, 300.000 km parcurși, stare proastă186 EURO + TVA
20Autoturism marca OPEL, varianta ASTRA 1.7 CDTI, nr. de înmatriculare SM 05 SHA, serie șasiu WOLOAHL4848123502, an de fabricație 2004, combustibil motorină, capacitate cilindrică 1686, culoare galben, nefuncțional, 250.000 km parcurși, stare proastă192 EURO + TVA
VALOARE DE PIAȚĂ TOTALĂ49.647,00 EURO + TVA

Echipamentele și autoturismele sunt amplasate în incinta depozitului situat în Mun. Drobeta-Turnu Severin, str. Banoviței, jud. Mehedinți.

Vizionarea bunurilor mobile poate fi efectuată de către persoanele interesate în data de 14.08.2023, ora 12:00, la locul depozitării acestora din Mun. Drobeta-Turnu Severin, str. Banoviței, jud. Mehedinți, cu programare prealabilă.

Toate cheltuielile cu ridicarea și preluarea bunurilor mobile adjudecate din locul în care sunt amplasate, cad în sarcina adjudecatarului.

Prin prezentul anunț se anulează ședințele de licitații publice stabilite inițial în data de 11.08.2023 ora 12:00, respectiv 18.08.2023 ora 12:00, 25.08.2023 ora 12:00, 01.09.2023 ora 12:00, 08.09.2023 ora 12:00.

Licitația publică va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiș, în data de 15.08.2023 ora 08:30, iar în cazul în care bunurile mobile nu vor fi valorificate, licitația publică va fi reluată, în aceleași condiții, în data de 22.08.2023 ora 08:30, 29.08.2023 ora 08:30, 05.09.2023 ora 08:30, respectiv în data de 12.09.2023 ora 08:30.

Pentru a participa la ședința de licitație publică, ofertanţii sunt obligaţi să depună la sediul lichidatorului judiciar (situat în Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, ap. 31, jud. Timiș) sau să comunice prin e-mail la adresa office@consultant-insolventa.ro, cel mai târziu cu 2 (două) ore înainte de ședința de licitație publică, următoarele înscrisuri:

  • ofertă de cumpărare şi dovada consemnării garanției de participare la licitația publică de 10% din preţul de pornire al bunurilor mobile (la cursul valutar BNR din data plății), în contul unic de insolvență al societății Kauftherm SRL (CUI 30455683) – cod IBAN RO12 BTRL 0310 1202 K697 72XX, deschis la Banca Transilvania SA. Garanţia de participare este considerată a fi constituită în termen, dacă până maxim cu 2 ore înainte de ora stabilită pentru începerea licitației publice, ordinul de plată vizat de bancă, în original, este depus la sediul lichidatorului judiciar şi garanţia a fost încasată integral în contul unic de insolvență al debitorului Kauftherm SRL – în faliment, in bankruptcy, en faillite la ora de începere a ședinței de licitație publică.
  • dovada achitării contravalorii caietului de sarcini în sumă de 952,00 lei (inclusiv TVA) în contul unic de insolvență al societății Kauftherm SRL (CUI 30455683) – cod IBAN RO12 BTRL 0310 1202 K697 72XX, deschis la Banca Transilvania SA. Caietul de sarcini se consideră achitat dacă valoarea acestuia a fost încasată integral în contul unic de insolvență al debitorului Kauftherm SRL – în faliment, in bankruptcy, en faillite la ora de începere a ședinței de licitație publică.
  • documentele care certifică identitatea şi calitatea participantului la licitație publică (prezentate în original și însoțite de copii conformate cu originalul).

* Înscrisurile comunicate prin email vor fi prezentate în original de către ofertanți la începutul ședinței de licitație publică.

** Documentele care certifică identitatea şi calitatea participantului la licitație publică sunt:

Pentru persoane fizice rezidente care participă la licitaţie în nume propriu:

a)   actul de identitate (copie).

Pentru persoane juridice rezidente care participa la licitaţie în nume propriu:

a)   Certificat de înregistrare emis de Registrul Comerţului (copie conformă cu originalul certificată de reprezentantul legal al persoanei juridice);

b)   Act constitutiv actualizat (copie conformă cu originalul certificată de reprezentantul legal al persoanei juridice)

c)   Certificat constatator privind situaţia actuală a persoanei juridice emis de Registrul Comerţului (emis cu cel mult 30 de zile lucrătoare înainte de data licitaţiei), original.

d)   Procura/mandat în formă autentică (original) pentru persoana fizică ce semnează declaraţiile și participă la licitaţie în numele persoanei juridice, acordată conform prevederilor Actului constitutiv, sau o dovadă că persoana respectivă reprezintă în mod legal entitatea care participă la licitaţie, cu drept individual de reprezentare (în cazul în care societatea este reprezentată în mod colectiv de două sau mai multe persoane, o astfel de dovadă va fi prezentată pentru toate aceste persoane); orice alte documente se certifică conform cu originalul de către reprezentantul legal al persoanei juridice;

e)   Declaraţie pe proprie răspundere din partea reprezentantului legal al persoanei juridice rezidente din care să rezulte că aceasta nu se află în procedură de concordat/insolvenţă/faliment sau o altă procedură echivalentă (original).

f)    Buletin sau carte de identitate (copie) al persoanei fizice care reprezintă persoana juridică și participă la licitaţie în numele şi pe seama acesteia.

Preţul de pornire în licitaţie publică al bunurilor mobile reprezintă 100% din valoarea de piață stabilită prin Raportul de evaluare a bunurilor mobile din averea debitorului Kauftherm SRL, nr. 319/18.05.2023, întocmit de expertul evaluator membru ANEVAR Tărăsescu P. O., depus la dosarul nr. 1710/83/2021 aflat pe rolul Tribunalului Satu Mare, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal.

Titlurile executorii în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunurilor mobile descrise mai sus, sunt: Încheierea civilă nr. 25/F/2023 din data de 17.01.2023 pronunțată de Tribunalul Satu Mare, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 1710/83/2021; Procesul-verbal nr. 3012/02.08.2023, conform căruia Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Kauftherm SRL din data de 02.08.2023, ora 08:00 a aprobat tipul de vânzare a bunurilor mobile din averea debitorului Kauftherm SRL, respectiv licitație publică, cu strigare, fără preselecție, care se va derula după regula licitaţiei competitive în paşi urcători, a aprobat valorificarea în bloc a bunurilor mobile din averea debitorului Kauftherm SRL, a aprobat Regulamentul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru valorificarea în bloc a bunurilor mobile din averea debitorului Kauftherm SRL.

Licitaţia este publică, deschisă, cu strigare, fără preselecție, care se derulează după regula licitaţiei competitive în paşi urcători stabiliţi valoric prin tragere la sorţi din propunerile participanţilor la licitaţie, între 1% – 10% din preţul de pornire al bunurilor mobile, până la adjudecare.

Invităm pe toţi cei care vor să se prezinte la şedinţa de licitaţie publică la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi pâna la acel termen să depună oferte de cumpărare.

Somăm pe toți cei care pretind vreun drept asupra bunurilor mobile să anunţe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare în termen, sub sancţiunea prevazută de lege.

Relaţii la adresa de email: office@consultant-insolventa.ro; telefon 0752286086; tel./fax: 0256220827; la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș; site www.consultant-insolventa.ro.