Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Licitație publică – bunuri mobile (mobilier, aparate aer condiționat, etc.)

AGN BUSINESS CENTER SRL în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul social în Timișoara, Calea Aradului, nr. 8, ap. 3, jud. Timiș, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș sub numărul J35/34/2012, având cod unic de înregistrare RO 29522673, prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, înregistrată în RFO II sub nr. 0649, CUI RO 31215824, reprezentată prin asociat coordonator ec. Popescu George,numit prin Încheierea civilă nr. 340/2021 din data de 25.03.2021 pronunțată în dosarul nr. 4060/30/2019 de Tribunalul Timiș, Secția II-a Civilă, anunţă licitaţie publică deschisă, competitivă, cu strigare, cu preţ în urcare, pentru VÂNZAREA ÎN BLOC A BUNURILOR MOBILE la prețul de 1.120,80 EURO + TVA (la cursul valutar BNR din data plății), reprezentând:

Nr. crt.Denumirea bunurilorNr. inventar U/MCantitate
 Panouri glisante6001366buc1
 Set masa7002175buc1
 Set masa7002174buc1
 Set masa7002173Buc1
 Set masa7002172buc1
 Set masa + 4 scaune7002169buc1
 Set masa + 1 scaun7002168buc1
 Ansamblu mobilier bucatarie6001221Buc1
 Set masa + 4 scaune7001124Buc1
 Set masa + 4 scaune7001123 1
 Set masa + 4 scaune7001122buc1
 Set masa + 4 scaune7001121 1
 Sirena incendiu7001372buc1
 Panouri glisante6001364buc1
 Ansamblu mobilier bucatarie6000616buc1
 Set masa + 4 scaune7001127buc1
 Set masa + 4 scaune7001126buc1
 Set masa + 4 scaune7001125buc1
 Set masa + 4 scaune7001123buc1
 Sirena incendiu7001373buc1
 Panouri glisante6001363buc1
 Aparat aer conditionat6001776buc1
 Set masa + 4 scaune7002171buc1
 Set masa + 4 scaune7002170buc1
 Set masa + 4 scaune7002169buc1
 Set masa + 4 scaune7002168buc1
 Sirena incendiu SB1027000693buc1
 Sirena incendiu SB1027000692buc1
 Sirena incendiu7001375buc1
 Sirena incendiu7001374buc1
 Panouri glisante6001358buc1
 Aparat aer conditionat6001191buc1
 pult receptie bloc/2buc buc1
 casetiere bloc buc2
 canapea hol Topaz buc1
 Systech Grup stingatoare BC P6*6buc Buc6
 Scaun birou buc1
 Fotolii hol BC -4*120.16/buc Buc2
 Imprimanta HP M3035xs buc1
 Intel Core 2Duo6600*unitate buc1
 Birou AB 130 mesteacan buc1
 Birou ERM 140 mesteacan buc1
 Dulap ODD 190 *mesteacan buc1
 Etajera OED 190*mesteacan buc1
 Casetiere mesteacan buc3
 Dulap biblioraft arhiva ctb buc1
 Mobila cu vitrina sala sedinte buc1
 Scaun Felicia (birou tehnic) buc1
 Trusa medicala buc1
 PC Intel Core Duo E8600 buc1
 Masca calorifer-birouri buc2
 Stingatoare P6*3B-BC buc3
 Stingatoare P6*6B buc6
 Stingatoare G2*2B buc2
 Mesh publicitar 93.5 mp buc1
 Stingatoare P6*1B-BC buc1
 Termometru digital buc2

Licitația publică va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiș, în data de 22.09.2023 ora 12:00, iar în cazul în care bunurile mobile nu vor fi valorificate, licitația publică va fi reluată, în aceleași condiții, în data de 29.09.2023 ora 12:00, 06.10.2023 ora 12:00, 13.10.2023 ora 12:00, respectiv 20.10.2023 ora 12:00.

Licitaţia este publică, deschisă, cu strigare, fără preselecție, care se derulează după regula licitaţiei competitive în paşi urcători stabiliţi valoric prin tragere la sorţi din propunerile participanţilor la licitaţie, între 1% – 10% din preţul de pornire al bunurilor mobile, până la adjudecare.

Pentru a participa la ședința de licitație publică, ofertanţii sunt obligaţi să depună la sediul lichidatorului judiciar (situat în Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, ap. 31, jud. Timiș) sau să comunice prin e-mail la adresa office@consultant-insolventa.ro, cel mai târziu cu 2 (două) ore înainte de ședința de licitație publică, următoarele înscrisuri:

  • oferta de cumpărare şi dovada consemnării garanției de participare la licitația publică de 10% din preţul de pornire al bunurilor mobile (la cursul valutar BNR din data plății), în contul unic de insolvenţă al debitorului AGN Business Center SRL– în faliment, in bankruptcy, en faillite (CUI RO 29522673) – cod IBAN RO72 EGNA 1010 0000 0011 9466, deschis la Vista Bank (România) SA.

Garanţia de participare este considerată a fi constituită în termen, dacă până maxim cu 2 ore înainte de ora stabilită pentru începerea licitației publice, ordinul de plată vizat de bancă, în original, este depus la sediul lichidatorului judiciar şi garanţia a fost încasată integral în contul unic de insolvență al debitorului AGN Business Center SRL – în faliment, in bankruptcy, en faillite la ora de începere a ședinței de licitație publică.

  • dovada achitării contravalorii caietului de sarcini în sumă de 238,00 lei (inclusiv TVA) în contul unic de insolvenţă al debitorului AGN Business Center SRL– în faliment, in bankruptcy, en faillite (CUI RO 29522673) – cod IBAN RO72 EGNA 1010 0000 0011 9466, deschis la Vista Bank (România) SA.

Caietul de sarcini se consideră achitat dacă valoarea acestuia a fost încasată integral în contul unic de insolvență al debitorului AGN Business Center SRL – în faliment, in bankruptcy, en faillite la ora de începere a ședinței de licitație publică.

  • documentele care certifică identitatea şi calitatea participantului la licitație publică (prezentate în original și însoțite de copii conformate cu originalul).

* Înscrisurile comunicate prin email vor fi prezentate în original de către ofertanți la începutul ședinței de licitație publică.

** Documentele care certifică identitatea şi calitatea participantului la licitație publică sunt:

Pentru persoane fizice rezidente care participă la licitaţie în nume propriu:

a)   actul de identitate (copie).

Pentru persoane juridice rezidente care participa la licitaţie în nume propriu:

a)   Certificat de înregistrare emis de Registrul Comerţului (copie conformă cu originalul certificată de reprezentantul legal al persoanei juridice);

b)   Act constitutiv actualizat (copie conformă cu originalul certificată de reprezentantul legal al persoanei juridice)

c)   Certificat constatator privind situaţia actuală a persoanei juridice emis de Registrul Comerţului (emis cu cel mult 30 de zile lucrătoare înainte de data licitaţiei), original.

d)   Procura/mandat în formă autentică (original) pentru persoana fizică ce semnează declaraţiile și participă la licitaţie în numele persoanei juridice, acordată conform prevederilor Actului constitutiv, sau o dovadă că persoana respectivă reprezintă în mod legal entitatea care participă la licitaţie, cu drept individual de reprezentare (în cazul în care societatea este reprezentată în mod colectiv de două sau mai multe persoane, o astfel de dovadă va fi prezentată pentru toate aceste persoane); orice alte documente se certifică conform cu originalul de către reprezentantul legal al persoanei juridice;

e)   Declaraţie pe proprie răspundere din partea reprezentantului legal al persoanei juridice rezidente din care să rezulte că aceasta nu se află în procedură de concordat/insolvenţă/faliment sau o altă procedură echivalentă (original).

f)    Buletin sau carte de identitate (copie) al persoanei fizice care reprezintă persoana juridică și participă la licitaţie în numele şi pe seama acesteia.

Titlurile executorii în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea în bloc prin licitație publică a bunurilor mobile descrise mai sus, sunt: Încheierea civilă nr. 340/2021 din data de 25.03.2021 pronunțată în dosarul nr. 4060/30/2019 de Tribunalul Timiș, Secția II-a Civilă, Procesul-verbal nr. 5432/29.12.2022 publicat în BPI nr. 21053/29.12.2022, conform căruia Adunarea Generală a Creditorilor debitorului AGN Business Center SRL din data de 29.12.2022, ora 09:00 a aprobat tipul de vânzare a bunurilor mobile din averea debitorului AGN Business Center SRL, respectiv licitație publică, cu strigare, fără preselecție, care se va derula după regula licitaţiei competitive în paşi urcători; a aprobat valorificarea în bloc a bunurilor mobile din averea debitorului AGN Business Center SRL, respectiv a aprobat Regulamentul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru valorificarea în bloc a bunurilor mobile din averea debitorului AGN Business Center SRL; Procesul-verbal nr. 3352/14.09.2023, conform căruia Adunarea Generală a Creditorilor debitorului AGN Business Center SRL din data de 14.09.2023, ora 08:00 a aprobat continuarea expunerii pe piață și valorificarea bunurilor mobile din averea debitorului AGN Business Center SRL, la prețul de 40% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare, prin organizarea de 5 licitații publice.

Invităm pe toţi cei care vor să se prezinte la şedinţa de licitaţie publică la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi pâna la acel termen să depună oferte de cumpărare.

Somăm pe toți cei care pretind vreun drept asupra bunurilor mobile să anunţe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare în termen, sub sancţiunea prevazută de lege.

Relaţii la adresa de email: office@consultant-insolventa.ro; Telefon 0752.286.086; tel./fax: 0256220827; la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș; site www.consultant-insolventa.ro.