Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Licitație publică – bunuri mobile AVPS Delta Club București

ASOCIAŢIA VÂNĂTORILOR ŞI PESCARILOR SPORTIVI „DELTA CLUB” BUCUREŞTI în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul în localitatea Maliuc, bloc 8, scara B, ap. 16, jud. Tulcea, înregistrată În Registrul Special Asociații al Judecătoriei Tulcea la nr. 19/15.12.2008, având cod unic de înregistrare 13386583, prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, înregistrată în RFO II sub nr. 0649, CUI RO 31215824, reprezentată prin asociat coordonator ec. Popescu George, numit prin Sentința civilă nr. 482 din data de 12.03.2021 pronunțată de Tribunalul Tulcea, Secția civilă de Contencios Administrativ și Fiscal în dosarul nr. 1664/88/2019, anunţă licitaţie publică deschisă, cu strigare, pentru vânzarea ÎN BLOC a bunurilor mobile la prețul de pornire de 3.450 lei + TVA, reprezentând:

  • Autoturism marca ARO, serie șasiu UU3AT0AB3Y1072971, număr de înmatriculare B96DEL/05.06.2002, stare tehnică: nefuncțional, incomplet;
  • Laptop Toshiba Portege R50;
  • Binoclu Dedal 470 Night;
  • Motor barca Yamaha F9.9 CMHS.

Valorificarea bunurilor mobile se va efectua cu aplicarea cotei de TVA de 19%.

Licitația publică va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiș, în data de 03.02.2023 ora 13:00, iar în cazul în care bunurile mobile nu vor fi valorificate, licitația publică va fi reluată, în aceleași condiții, în data de 10.02.2023 ora 13:00, respectiv în data de 17.02.2023 ora 13:00.

Participarea la licitaţia publică este condiţionată de depunerea la sediul lichidatorului judiciar, cel mai târziu cu 2 (două) ore înainte de ședința de licitație publică, a următoarelor înscrisuri:

  • oferta de cumpărare în format scris, semnată şi dovada garanției de participare la licitația publică de 10% din preţul de pornire al bunurilor mobile, în contul unic de insolvenţă al debitoarei Asociaţia Vânătorilor Şi Pescarilor Sportivi „Delta Club” Bucureşti (CUI 13386583) –  cod IBAN RO58BREL0002003796740100 deschis la Libra Internet Banking SA, cu cel puţin 2 ore înainte de începerea licitaţiei, conform art. 768 alin. (1) din NCPC;
  • dovada achitării contravalorii caietului de sarcini în sumă de 100 lei + TVA în contul unic de insolvenţă al al debitoarei Asociaţia Vânătorilor Şi Pescarilor Sportivi „Delta Club” Bucureşti (CUI 13386583) –  cod IBAN RO58BREL0002003796740100 deschis la Libra Internet Banking SA;
  • documentele care certifică identitatea şi calitatea participantului la licitație publică (prezentate în original și însoțite de copii conformate cu originalul).

Titlurile executorii în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la valorificarea bunurilor mobile descrise mai sus, sunt: Sentința civilă nr. 482 din data de 12.03.2021 pronunțată de Tribunalul Tulcea, Secția civilă de Contencios Administrativ și Fiscal în dosarul nr. 1664/88/2019; Procesul-verbal nr. 4534/26.10.2022 publicat în BPI nr. 17400/27.10.2022, conform căruia Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Asociaţia Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi „Delta Club” Bucureşti din data de 26.10.2022, ora 08:00 a aprobat tipul de vânzare a bunurilor mobile din averea debitoarei Asociaţia Vânătorilor Şi Pescarilor Sportivi „Delta Club” Bucureşti, respectiv licitație publică, cu strigare, fără preselecție, care se va derula după regula licitaţiei competitive în paşi urcători, a aprobat valorificarea în bloc a bunurilor mobile, respectiv a aprobat Regulamentul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru valorificarea în bloc a bunurilor mobile din averea debitoarei Asociaţia Vânătorilor Şi Pescarilor Sportivi „Delta Club” Bucureşti.

Licitaţia este publică, deschisă, cu strigare, fără preselecție, care se derulează după regula licitaţiei competitive în paşi urcători stabiliţi valoric prin tragere la sorţi din propunerile participanţilor la licitaţie, între 1% – 10% din preţul de pornire al bunurilor mobile, până la adjudecare.

Invităm pe toţi cei care vor să se prezinte la şedinţa de licitaţie publică la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi pâna la acel termen să depună oferte de cumpărare.

Somăm pe toți cei care pretind vreun drept asupra bunurilor mobile să anunţe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare în termen, sub sancţiunea prevazută de lege.

Relaţii la adresa de email: office@consultant-insolventa.ro; telefon 0752286086; tel./fax: 0256220827; la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș; site www.consultant-insolventa.ro.