Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Licitație publică – bun mobil LCD TV Full marca Sony

ASIST ELECTRIC SRL în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul social în Brașov, str. 13 Decembrie, nr. 29, sc. B, ap. 13, jud. Brașov, având CUI 15538971, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov sub nr. J08/1213/2003, prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, înregistrată în RFO II sub nr. 0649, CUI RO 31215824, reprezentată prin asociat coordonator ec. Popescu George, numit prin Încheierea de ședință a Camerei de consiliu dindatade15.11.2021 pronunțată de Tribunalul Brașov, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal în dosarul 2858/62/2021, anunţă licitaţie publică deschisă, cu strigare, pentru vânzarea bunului mobil LCD TV Full marca Sony la prețul de pornire de 60 EURO + TVA (la cursul BNR din data plății).

Licitația publică va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiș, în data de 02.10.2023 ora 12:00, iar în cazul în care bunul mobil nu va fi valorificat, licitația publică va fi reluată, în aceleași condiții, în data de 09.10.2023 ora 12:00, 16.10.2023 ora 12:00, 23.10.2023 ora 12:00, respectiv în data de 30.10.2023 ora 12:00.

Participarea la licitaţia publică este condiţionată de depunerea la sediul lichidatorului judiciar, cel mai târziu cu 2 (două) ore înainte de ședința de licitație publică, a următoarelor înscrisuri:

  • oferta de cumpărare în format scris, semnată şi dovada consemnării garanției de participare la licitația publică de 10% din preţul de pornire al bunului mobil (la cursul BNR din data plății), în contul unic de insolvenţă al Asist Electric SRL (CUI 15538971) –  cod IBAN RO27 BTRL RONC RT06 4822 0101 deschis la Banca Transilvania SA, cu cel puţin 2 ore înainte de începerea licitaţiei, conform art. 768 alin. (1) din NCPC;
  • dovada achitării contravalorii caietului de sarcini în sumă de 50 lei + TVA în contul unic de insolvenţă al Asist Electric SRL (CUI 15538971) –  cod IBAN RO27 BTRL RONC RT06 4822 0101 deschis la Banca Transilvania SA;
  • documentele care certifică identitatea şi calitatea participantului la licitație publică (prezentate în original și însoțite de copii conformate cu originalul).

Preţul de pornire în licitaţie publică al bunului mobil reprezintă 50% din valoarea de piață stabilită prin Nota de opinie nr. 01/26.01.2023 întocmită de către expert evaluator membru ANEVAR Tărăsescu P. O. depusă la dosarul cauzei nr. 2858/62/2021 aflat pe rolul Tribunalului Brașov, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal.

Titlurile executorii în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunului mobil descris mai sus, sunt: Încheierea de ședință a Camerei de consiliu din data de 07.07.2021 pronunțată de Tribunalul Brașov, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal în dosarul 2858/62/2021; Încheierea de ședință a Camerei de consiliu din data de 15.11.2021 pronunțată de Tribunalul Brașov, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal în dosarul 2858/62/2021; Procesul-verbal nr. 621/09.02.2023 publicat în BPI nr. 2552/10.02.2023, conform căruia Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Asist Electric SRL din data de 09.02.2023, ora 08:00 a aprobat Regulamentul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice, cu strigare, fără preselecție, pentru valorificarea bunului mobil LCD TV Full din averea debitorului Asist Electric SRL; Procesul-verbal nr. 3445/22.09.2023, conform căruia Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Asist Electric SRL din data de 22.09.2023, ora 08:00 a aprobat continuarea expunerii pe piață și valorificării bunului mobil LCD TV Full marca Sony din averea debitorului Asist Electric SRL, la prețul de 50% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare, prin organizarea de 5 licitații publice.

Licitaţia este publică, deschisă, cu strigare, fără preselecție, care se derulează după regula licitaţiei competitive în paşi urcători stabiliţi valoric prin tragere la sorţi din propunerile participanţilor la licitaţie, între 1% – 10% din preţul de pornire al bunului mobil, până la adjudecare.

Invităm pe toţi cei care vor să se prezinte la şedinţa de licitaţie publică la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi pâna la acel termen să depună oferte de cumpărare.

Somăm pe toți cei care pretind vreun drept asupra bunului mobil să anunţe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare în termen, sub sancţiunea prevăzută de lege.

Relaţii la adresa de email: office@consultant-insolventa.ro; telefon 0752286086; tel./fax: 0256220827; la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș; site www.consultant-insolventa.ro.