Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Licitație publică – Betonieră și Pompă beton

Subscrisa Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş, înregistrată în RFO II sub numărul 0649, CUI 31215824, atribut fiscal RO, reprezentată prin asociat coordonator ec. Popescu George, în calitate de lichidator judiciar al  debitorului SCA.C.M. ZARCO SRLîn faliment, in bankruptcy, en faillite, cu  sediul social în Caransebeș, str. Valea Mare, nr. 23, ap. 1, jud. Caraș-Severin, înregistrată la ORC sub nr. J11/253/2003, CUI 15392050, în temeiul art. 839 şi următoarele Cod Proc. Civ., aducem la cunoștință că în data de 12.07.2021, ora 14.00, la sediul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei nr. 8, mansardă, judeţul Timiș, va avea loc vânzarea prin licitație publică a bunurilor:

1. Betonieră, model 500 R, identificat prin capacitate nominala 500 l, capacitate efectiva 330 l, 1.1 kw/3380 V, greutate max admisa 500 kg;

2. Pompă beton, model PBC 8, identificat prin transport mortare cu granulometrie 0-3 mm, debit 8mc/h, 5,5 kw/380V, distanță pompare 30m pe verticală – 50m pe orizontală.

Licitaţia este la al X-lea termen.

Bunurile vor fi vândute la cel mai mare preț oferit, chiar și dacă la licitația publică se va prezenta un singur ofertant, conform prevederilor art. 769 alin. (9) teza a III-a CPC, așa cum rezultă din Încheierea de stabilire a prețului bunurilor mobile nr. 2401/05.07.2021. La prețul oferit se va aplica taxa pe valoare adăugată de 19%. Bunurile se vând libere de sarcini și alte drepturi.

Toate persoanele, care pretind vreun drept asupra bunurilor, sunt somate să comunice aceasta executorului judecătoresc, înainte de data licitaţiei, în termenele și sub sancțiunile prevăzute de lege.

Toate persoanele interesate de cumpărarea bunurilor, vor depune, cel mai târziu până la începerea licitației, ofertele de cumpărare ale bunurilor. În conformitate cu prevederile art. 768 Cod proc. civ., ofertanții sunt obligați să depună, cel mai tarziu până la începerea licitației, în contul RO70CECECS0201RON0026372, deschis la CEC Bank pe numele debitoarei SC A.C.M. Zarco SRL, o garanție reprezentând 10% din prețul oferit, pentru bunurile pe care intenționează să le cumpere.

Dovada consemnării va fi ataşată ofertei de cumpărare și va fi prezentată cel mai târziu până la începerea licitației la sediul lichidatorului judiciar sau daca acest momen este chiar ziua licitației, la locul organizării acesteia, menționat mai sus.

Plata prețului oferit va fi efectuată în contul unic de insolvență al debitorului SC A.C.M. Zarco SRL CUI 15392050 –cod IBAN RO70CECECS0201RON0026372, deschis la CEC Bank.

Relaţii la adresa de email: office@consultant-insolventa.ro; telefon 0752286086; tel./fax : 0256220827; la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș; site www.consultant-insolventa.ro.