Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Licitație publică – autoutilitare Renault Master

ANVELO-SEB SRL în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul social în Timișoara, str. Ion Ionescu de la Brad, bl. A28, sc. A, ap. 1, jud. Timiș, înregistrată la ORC sub nr. J35/3136/2004,CUI 16885960, prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, înregistrată în RFO II sub nr. 0649, CUI RO 31215824, reprezentată prin asociat coordonator ec. Popescu George, numit prin Sentința civilă nr. 50/2021 din data 14.01.2021 pronunțată în dosarul nr. 5776/30/2017 de către Tribunalul Timiș, anunţă licitaţie publică deschisă, cu strigare, pentru VÂNZAREA următoarelor bunuri mobile – AUTOUTILITARE în valoare totală de 5.760 EURO + TVA (la cursul valutar BNR din data plății):

DenumireMarcăTipNr. înmatriculareNr. identificareValoarea de piață
Autoutilitară N1RenaultMasterB-54-ZUYVF1MAF4FE495412572.344 EURO
Autoutilitară N1RenaultMasterB-54-ZVBVF1MAF4FE495412603.416 EURO

Licitația publică va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiș, în data de 11.06.2021, ora 12:00, iar în cazul în care bunurile mobile nu vor fi valorificate, licitația publică va fi reluată, în aceleasi condiții, în data de 18.06.2021 ora 12:00, 25.06.2021 ora 12:00, 02.07.2021 ora 12:00, respectiv în data de 09.07.2021, ora 12:00.

Participarea la licitaţia publică este condiţionată de depunerea la sediul lichidatorului judiciar, cel mai târziu cu 2 (două) ore înainte de ședința de licitație publică, a următoarelor înscrisuri:

  • oferta de cumpărare şi dovada consemnării cauţiunii de 10% din preţul de pornire al bunului mobil pe care intenționează să-l cumpere (la cursul valutar BNR din data plății), în contul unic de insolvenţă al SC Anvelo-Seb SRL (CUI 16885960) –  cod IBAN RO35 EGNA 1010 0000 0100 4287 deschis la Vista Bank (România) SA;
  • dovada achitării contravalorii caietului de sarcini în sumă de 100 lei + TVA în contul unic de insolvenţă al SC Anvelo-Seb SRL (CUI 16885960) –  cod IBAN RO35 EGNA 1010 0000 0100 4287 deschis la Vista Bank (România) SA;
  • documentele care certifică identitatea şi calitatea participantului la licitație publică (prezentate în original și însoțite de copii conformate cu originalul).

Preţul de pornire în licitaţie publică a bunurilor mobile – autoutilitare Renault Master, număr de înmatriculare B 54 ZUY și număr de înmatriculare B 54 ZVB din averea debitorului Anvelo-Seb SRL reprezintă 80% din valoarea de piață stabilită prin Raportul de evaluare nr. 225/08.02.2021, întocmit în cauză.

Titlurile executorii în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunurilor mobile descrise mai sus, sunt: Sentința civilă nr. 50/2021 din data 14.01.2021 pronunțată în dosarul nr. 5776/30/2017 de către Tribunalul Timiș, Procesul-verbal nr. 708/03.03.2021 publicat în BPI nr. 3935/03.03.2021al ședinței Adunării Generale a Creditorilor debitorului Anvelo-Seb SRL din data de 03.03.2021, ora 09:00 prin care a fost aprobat tipul de vânzare a bunurilor mobile din averea debitorului Anvelo-Seb SRL, respectiv licitație publică, competitivă, cu strigare, cu preţ în urcare și Regulamentul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru bunurile mobile – Autoutilitare Renault Master, număr de înmatriculare B 54 ZUY și număr de înmatriculare B 54 ZVB, din averea debitorului Anvelo-Seb SRL, nr. 225/08.02.2021, din averea debitorului Anvelo-Seb SRL.

Licitaţia este publică, deschisă, cu strigare, fără preselecție, care se derulează după regula licitaţiei competitive în paşi urcători stabiliţi valoric prin tragere la sorţi din propunerile participanţilor la licitaţie, între 1% – 10% din preţul de pornire al bunurilor mobile, până la adjudecare.

Invităm pe toţi cei care vor să se prezinte la şedinţa de licitaţie publică la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi pâna la acel termen să depună oferte de cumpărare.

Somăm pe toți cei care pretind vreun drept asupra mijloacelor de transport să anunţe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare în termen, sub sancţiunea prevazută de lege.

Relaţii la adresa de email: office@consultant-insolventa.ro; telefon 0752286086; tel./fax: 0256220827; la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș; site www.consultant-insolventa.ro.