Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Licitație publică – autoutilitare N1 marca Renault

ANVELO-SEB SRL în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul social în Timișoara, str. Ion Ionescu de la Brad, bl. A28, sc. A, ap. 1, jud. Timiș, înregistrată la ORC sub nr. J35/3136/2004,CUI 16885960, prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, înregistrată în RFO II sub nr. 0649, CUI RO 31215824, reprezentată prin asociat coordonator ec. Popescu George, numit prin Sentința civilă nr. 50/2021 din data 14.01.2021 pronunțată în dosarul nr. 5776/30/2017 de către Tribunalul Timiș, anunță VÂNZAREA PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ URMATĂ DE SUPRAOFERTĂ, conform disp. Legii nr. 85/2014 și a hotărârii Adunării Generale a Creditorilor din data de 17.06.2021, a bunurilor mobile la prețul de pornire de 3.000 EURO + TVA (la cursul valutar BNR din data plății):

DenumireMarcăTipNr. înmatriculareNr. identificarePreț de pornire
Autoutilitară N1RenaultMasterB-54-ZUYVF1MAF4FE495412571.000 EURO
Autoutilitară N1RenaultMasterB-54-ZVBVF1MAF4FE495412602.000 EURO

Valorificarea bunurilor mobile se va efectua cu aplicarea cote TVA de 19%.

Prețul ofertat pentru bunurile descrise anterior este de 3.000 EURO + TVA (conform hotărârii Adunării Generale a Creditorilor din data de 17.06.2021, ora 09:00, consemnată în procesul-verbal nr. 2144/17.06.2021 publicat în BPI nr. 10888/18.06.2021).

Supraofertele se vor depune în plicuri sigilate la biroul lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau direct cu primirea numărului de înregistrare al supraofertei, cel mai târziu până la data de 28.06.2021 ora 16.00, fiind  însoțite în mod obligatoriu de dovada achitării în contul unic de insolvență a garanției de participare în valoare de 10% din prețul oferit de supraofertant.

Participarea la ședința de supraofertare este condiționată de depunerea garanției de participare în valoare de 10%  din prețul oferit de supraofertant în contul unic de insolvenţă al SC Anvelo-Seb SRL (CUI 16885960) –  cod IBAN RO35 EGNA 1010 0000 0100 4287 deschis la Vista Bank (România) SA și a actelor de identificare ale ofertantului până la termenul limită de depunere a ofertelor.

Ședinta de supraofertare va avea loc la data de 29.06.2021, ora 13:00, la sediul lichidatorului judiciar, în prezența tuturor ofertanților, ocazie cu care aceștia fie își mențin oferta pentru bunurile mobile oferite spre vânzare, fie supraofertează.

Invităm pe toți cei care vor să se prezinte la ședința de supraofertare la termenul de vânzare stabilit, la locul și ora fixate în acest scop și până la acel termen să depună oferte de cumpărare.

Invităm ofertantul Total Vend Tim SRL (cu sediul social în Timișoara, str. Calea Aradului, nr. 22, ap. 2, cam. 1, având CUI RO 34419934, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș sub nr. J35/941/2015), să participle la ședința de supraofertare din data de 29.06.2021.

Relaţii la adresa de email: office@consultant-insolventa.ro; telefon 0752286086; tel./fax: 0256220827; la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș; site www.consultant-insolventa.ro.