Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Licitație publică – AUTOUTILITARĂ N3, marca DAF, tip XF 510 FT, număr înmatriculare MM 10 HFH

SCOPEX LOGISTICS SRL în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul social în oraș Cavnic, str. Pomilor, nr. 3A, jud. Maramureș, înregistrată la ORC sub nr. J24/962/2014, având CUI 33695699, prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, înregistrată în RFO II sub nr. 0649, CUI RO 31215824, reprezentată prin asociat coordonator ec. Popescu George, numit prin Sentința civilă nr. 874 din data de 23.07.2020 pronunţată de către Tribunalul Maramureș, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 1946/100/2019, anunţă licitaţie publică deschisă, cu strigare, pentru vânzarea bunului mobil – AUTOUTILITARĂ N3, marca DAF, tip XF 510 FT, număr înmatriculare MM 10 HFH, nr. identificare XLRTEH4300G064151, nr. omologare e4*2007/46*001*14, an fabricație 2015, serie motor A212892, combustibil Diesel, la prețul de 8.500 EURO + TVA (la cursul BNR din data plății).

Valorificarea bunului mobil se va efectua cu aplicarea cotei de TVA de 19%.

Licitația publică va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiș, în data de 11.06.2021, ora 10:00, iar în cazul în care bunul mobil nu va fi valorificat, licitația publică va fi reluată, în aceleași condiții, în data de 18.06.2021 ora 10:00, 25.06.2021 ora 10:00, 02.07.2021 ora 10:00, respectiv în data de 09.07.2021, ora 10:00.

Participarea la licitaţia publică este condiţionată de depunerea la sediul lichidatorului judiciar, cel mai târziu cu 2 (două) ore înainte de ședința de licitație publică, a următoarelor înscrisuri:

  • ofertă de cumpărare în format scris, semnată şi dovada consemnării cauţiunii de 10% din preţul de pornire al bunului mobil (la cursul BNR din data plății), în contul unic de insolvenţă al SC Scopex Logistics SRL (CUI 33695699) –  cod IBAN RO55 BTRL RONC RT02 7343 4101 deschis la Banca Transilvania SA;
  • dovada achitării contravalorii caietului de sarcini de 400 lei + TVA în contul unic de insolvenţă al SC Scopex Logistics SRL (CUI 33695699) –  cod IBAN RO55 BTRL RONC RT02 7343 4101 deschis la Banca Transilvania SA.
  • documentele care certifică identitatea şi calitatea participantului la licitație publică (prezentate în original și însoțite de copii conformate cu originalul).

Preţul de pornire în licitaţie publică al bunului mobil reprezintă 100% din valoarea de piață stabilită prin Raportul de evaluare nr. 243/12.05.2021, întocmit de expert evaluator membru ANEVAR Tărăsescu P. O., depus la dosarul cauzei nr. 1946/100/2019 aflat pe rolul Tribunalului Maramureș, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal.

Titlurile executorii în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunului mobil descris mai sus, sunt: Sentința civilă nr. 874 din data de 23.07.2020 pronunţată de către Tribunalul Maramureș, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 1946/100/2019; Procesul-verbal nr. 1878/02.06.2021 al ședinței Adunării Generale a Creditorilor debitorului Scopex Logistics SRL din data de 02.06.2021, ora 09:00 prin care Adunarea Generală a Creditorilor a aprobat tipul de vânzare a bunului mobil autoutilitară N3, marca DAF, tip XF 510 FT, număr înmatriculare MM 10 HFH, nr. identificare XLRTEH4300G064151, nr. omologare e4*2007/46*001*14, an fabricație 2015, serie motor A212892, combustibil Diesel, din averea debitorului Scopex Logistics SRL, respectiv licitație publică, competitivă, cu strigare, cu preţ în urcare, și Regulamentul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru valorificarea bunului mobil autoutilitară N3, marca DAF, tip XF 510 FT, număr înmatriculare MM 10 HFH, nr. identificare XLRTEH4300G064151, nr. omologare e4*2007/46*001*14, an fabricație 2015, serie motor A212892, combustibil Diesel, din averea debitorului Scopex Logistics SRL, propus de către lichidatorul judiciar.

Licitaţia este publică, deschisă, cu strigare, fără preselecție, care se derulează după regula licitaţiei competitive în paşi urcători stabiliţi valoric prin tragere la sorţi din propunerile participanţilor la licitaţie, între 1% – 10% din preţul de pornire al bunului mobil, până la adjudecare.

Invităm pe toţi cei care vor să se prezinte la şedinţa de licitaţie publică la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi pâna la acel termen să depună oferte de cumpărare.

Somăm pe toți cei care pretind vreun drept asupra bunului mobil să anunţe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare în termen, sub sancţiunea prevazută de lege.

Relaţii la adresa de email : office@consultant-insolventa.ro; telefon 0752286086; tel./fax: 0256220827; la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș; site www.consultant-insolventa.ro.