Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Licitatie publică – autoturisme nefunctionale

EXARD SRL în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul social în Cisnădie, str. Uzinei, nr. 19A, ap. 2, jud. Sibiu, având CUI RO 797161, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J32/690/1991, prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, înregistrată în RFO II sub nr. 0649, CUI RO 31215824, reprezentată prin asociat coordonator ec. Popescu George, confirmat prin Sentința civilă nr. 498/2022 din data de 07.12.2022 pronunțată de Tribunalul Sibiu, Secţia a II-a civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 812/85/2021, anunţă licitaţie publică deschisă, cu strigare, pentru vânzarea în bloc a autoturismelor la prețul de pornire de 1.063,00 EURO la care se adaugă TVA (la cursul BNR din data plății), reprezentând:

Autovehicul marca OPEL ZAFIRA A- H/MONOCAB 2A05AJVDCA7 DF11, serie șasiu W0L0AHM7562047297, nr. înmatriculare SB02EXA, data înmatriculării 28.03.2017; certificat S00458406B, data înmatriculării 28.03.2017, an fabricație 2006, culoare gri. Stare tehnico-funcțională: motor defect, necesită schimb injectoare, nefuncțională.
Autoturism marca NISSAN ALMERA 2.2 DI, culoare vișiniu, combustibil motorină, capacitate cilindrică 2184 cmc, serie șasiu JN1CDAN16U0006206, caroserie 3 vol. Berlină, 4 uși, nr. înmatriculare SB05SVR. Stare tehnico-funcțională: nefuncțională.
Autovehicul marca FORD FNDY / TRANSIT 90 T350, serie șasiu WF0CXXTTFC6Y01722, nr. înmatriculare SB09AXG, data înmatriculării 19.05.2010, an fabricație 2006, serie motor 6Y01722, culoare alb. Stare tehnico-funcțională: nefuncțională.
Autovehicul marca VOLKSWAGEN POLO 9N ABSBMEX01, serie șasiu WVWZZZ9NZ7D028969, nr. înmatriculare SB09VOU, data înmatriculării 19.12.2011, an fabricație 2007, serie motor 260090, culoare gri. Stare tehnico-funcțională: motor defec, nefuncțională.
Autovehicul marca SEAT LEON IM ABAXPX01, serie șasiu VSSZZZ1MZ1R041239, nr. înmatriculare SB08JKR, data înmatriculării 19.05.2010, an fabricație 2001. Stare tehnico-funcțională: motor defect, nefuncțională.
Autovehicul marca Opel Astra Caravan 1.7 D, serie șasiu W0L000051S2568974, nr. înmatriculare SB06CRH, an fabricație 1995, serie motor 635322, culoare roșu. Stare tehnico-funcțională: defectă, nefuncțională.

Autoturismele sunt amplasate în incinta proprietății imobiliare situate în Orașul Cisnădie, str. Uzinei, nr. 19, jud. Sibiu. Toate cheltuielile cu ridicarea și preluarea bunurilor mobile adjudecate din locul în care sunt amplasate, cad în sarcina adjudecatarului.

Licitația publică va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiș, în data de 03.07.2023 ora 15:00, iar în cazul în care bunurile mobile nu vor fi valorificate, licitația publică va fi reluată, în aceleași condiții, în data de 10.07.2023 ora 15:00, 17.07.2023 ora 15:00, 24.07.2023 ora 15:00, respectiv în data de 31.07.2023 ora 15:00.

Pentru a participa la ședința de licitație publică, ofertanţii sunt obligaţi să depună la sediul lichidatorului judiciar (situat în Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, ap. 31, jud. Timiș) sau să comunice prin e-mail la adresa office@consultant-insolventa.ro, cel mai târziu cu 2 (două) ore înainte de ședința de licitație publică, următoarele înscrisuri:

  • ofertă de cumpărare şi dovada consemnării garanției de participare la licitația publică de 10% din preţul de pornire al bunurilor mobile (la cursul valutar BNR din data plății), în contul unic de insolvenţă al debitorului Exard SRL (CUI 797161) – cod IBAN RO47BREL0002003732940100, deschis la Libra Internet Bank SA. Garanţia de participare este considerată a fi constituită în termen, dacă până maxim cu 2 ore înainte de ora stabilită pentru începerea licitației publice, ordinul de plată vizat de bancă, în original, este depus la sediul lichidatorului judiciar şi garanţia a fost încasată integral în contul unic de insolvență al debitorului Exard SRL – în faliment, in bankruptcy, en faillite la ora de începere a ședinței de licitație publică.
  • dovada achitării contravalorii caietului de sarcini în sumă de 238,00 lei (inclusiv TVA) în contul unic de insolvenţă al debitorului Exard SRL (CUI 797161) – cod IBAN RO47BREL0002003732940100, deschis la Libra Internet Bank SA. Caietul de sarcini se consideră achitat dacă valoarea acestuia a fost încasată integral în contul unic de insolvență al debitorului Exard SRL – în faliment, in bankruptcy, en faillite la ora de începere a ședinței de licitație publică.
  • documentele care certifică identitatea şi calitatea participantului la licitație publică (prezentate în original și însoțite de copii conformate cu originalul).

* Înscrisurile comunicate prin email vor fi prezentate în original de către ofertanți la începutul ședinței de licitație publică.

Documentele care certifică identitatea şi calitatea participantului la licitație publică sunt:

Pentru persoane fizice rezidente care participă la licitaţie în nume propriu:

a)   actul de identitate (copie).

Pentru persoane juridice rezidente care participa la licitaţie în nume propriu:

a)   Certificat de înregistrare emis de Registrul Comerţului (copie conformă cu originalul certificată de reprezentantul legal al persoanei juridice);

b)   Act constitutiv actualizat (copie conformă cu originalul certificată de reprezentantul legal al persoanei juridice)

c)   Certificat constatator privind situaţia actuală a persoanei juridice emis de Registrul Comerţului (emis cu cel mult 30 de zile lucrătoare înainte de data licitaţiei), original.

d)   Procura/mandat în formă autentică (original) pentru persoana fizică ce semnează declaraţiile și participă la licitaţie în numele persoanei juridice, acordată conform prevederilor Actului constitutiv, sau o dovadă că persoana respectivă reprezintă în mod legal entitatea care participă la licitaţie, cu drept individual de reprezentare (în cazul în care societatea este reprezentată în mod colectiv de două sau mai multe persoane, o astfel de dovadă va fi prezentată pentru toate aceste persoane); orice alte documente se certifică conform cu originalul de către reprezentantul legal al persoanei juridice;

e)   Declaraţie pe proprie răspundere din partea reprezentantului legal al persoanei juridice rezidente din care să rezulte că aceasta nu se află în procedură de concordat/insolvenţă/faliment sau o altă procedură echivalentă (original).

f)    Buletin sau carte de identitate (copie) al persoanei fizice care reprezintă persoana juridică și participă la licitaţie în numele şi pe seama acesteia.

Preţul de pornire în licitaţie publică al autoturismelor reprezintă 100% din valoarea de piață stabilită prin Raportul de evaluare a bunurilor mobile din averea debitorului Exard SRL, nr. AR 9918/29.05.2023, întocmit de Evaluar SRL prin expertul evaluator membru ANEVAR Cândea M. G. și depus la dosarul nr. 812/85/2021 aflat pe rolul Tribunalului Sibiu, Secţia a II-a civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal.

Titlurile executorii în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunurilor mobile descrise mai sus, sunt: Sentința civilă nr. 498/2022 din data de 07.12.2022 pronunțată de Tribunalul Sibiu, Secţia a II-a civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 812/85/2021; Procesul-verbal nr. 2534/23.06.2023, conform căruia Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Exard SRL din data de 23.06.2023, ora 09:00 a aprobat Regulamentul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru valorificarea în bloc a autoturismelor din averea debitorului Exard SRL.

Licitaţia este publică, deschisă, cu strigare, fără preselecție, care se derulează după regula licitaţiei competitive în paşi urcători stabiliţi valoric prin tragere la sorţi din propunerile participanţilor la licitaţie, între 1% – 10% din preţul de pornire al bunurilor mobile, până la adjudecare.

Invităm pe toţi cei care vor să se prezinte la şedinţa de licitaţie publică la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi pâna la acel termen să depună oferte de cumpărare.

Somăm pe toți cei care pretind vreun drept asupra bunurilor mobile să anunţe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare în termen, sub sancţiunea prevazută de lege.

Relaţii la adresa de email: office@consultant-insolventa.ro; telefon 0752286086; tel./fax: 0256220827; la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș; site www.consultant-insolventa.ro.