Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Licitatie publica autoturism, SC TANTAL COMPANY SRL

SC TANTAL COMPANY SRL, societate în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul în Timişoara, str. Enric Baader, nr. 13, mansardă, camera 2, jud. Timiş, CUI 8303280, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J35/240/1996, aflată  în procedura de faliment în dosar nr. 9708/30/2012 aflat pe rolul Tribunalului Timiș, prin lichidator judiciar consorțiul format din societățile Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în Drobeta Turnu Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, jud. Mehedinţi, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare II sub nr. 0649, având CUI RO 31215824, prin reprezentant asociat coordonator ec. Popescu Emil și Yna Consulting SPRL, cu sediul procesual ales în Drobeta-Turnu-Severin, str. Mărăşeşti, nr. 18, jud. Mehedinţi, CUI RO 21146590, nr. înregistrare RFO II – 0213, nr. de ordine în tabloul practicienilor în insolvenţă 272, Tel/Fax 0252/328293, prin reprezentant asociat coordonator ec. Motoi Gogu, scoate la vânzare, prin licitaţie publică, deschisă, cu strigare, care se derulează după regula licitației competitive, în pași urcători, în condiţiile Legii nr. 85/2006, următorul bun mobil:

Nr. crt. Marca Model Nr. identificare/omologare Caracteristici Valoare evaluată (RON)
1 BMW 560X/NM71/530XD WBANM71070CP17735/ AABM1J1A11UB5E4 caroserie AA berlină, an fabricație 2006, motor tip 306D3, serie motor 23456254, combustibil motorină, tracțiune integrală, culoare negru, 2993 cmc, 301.467 km, nr. înmatriculare SM-69-DVA 14.400

Titlurile executorii în baza cărora lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunului mobil descris anterior, sunt : Încheierea nr. 2587 din data de 21.11.2013 pronunţată de către Tribunalul Timiș, Secţia a II – Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 9708/30/2012, prin intermediul căreia se dispune trecerea debitorului SC TANTAL COMPANY SRL în procedura generală de faliment și Procesul verbal nr. 534/11.04.2017 întocmit la ședința Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC TANTAL COMPANY SRL. Adunarea Generală a Creditorilor convocată în data de 11.04.2017 a aprobat tipul, metoda de valorificare, Regulamentul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice  și Regulamentul de negociere directă, pentru vânzarea activului menționat anterior, aflat în averea debitorului SC TANTAL COMPANY SRL, întocmite de către lichidatorul judiciar.

Licitaţia va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Timișoara, str. Nicu Filipescu nr. 4, ap 14, judeţul Timiș la data de 08.05.2017 orele 1300.

  • Informăm toți ofertanţii că sunt obligaţi să depună o garanţie reprezentând 10% din preţul de pornire al licitaţiei în contul RO69 CARP 0360 0083 8313 RO01 deschis la Banca Carpatica, şi să achiziționeze caietul de sarcini în sumă de 100,00 lei.
  • Invităm pe toți cei care vor să participe la şedinţa de licitaţie din data de 08.05.2017 să depună oferta de cumpărare, declarația pe propie răspundere de acceptare a regulamentului de vânzare prin licitație publică, a regulamentului de negociere directă și a caietului de sarcini, și documentele în copie xerox din care rezultă faptul că a fost achitată garanția de licitație și contravaloarea caietului de sarcini, cel mai târziu cu 4 (patru) ore înainte de data ședinței, la următoarea adresă: Timișoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiș. Garanţia de participare se poate constitui atât în moneda RON cât şi în EURO, cu respectarea reglementărilor legale aplicabile regimului valutar.        În situaţia în care garanţia de participare se va constitui în RON, operaţiunea se va efectua la cursul Ron/Euro afişat de BNR la data constituirii acesteia.     Constituitorul va suporta comisioanele de transfer bancar şi orice alte comisioane aplicate de bănci atat la constituirea garanţiei cat si la restituirea acesteia.
  • Participanții vor depune declaraţii pe propria răspundere sub semnătură privată, după cum urmează : a)declaraţia participantului de acceptare a regulamentului de organizare şi desfăşurare a licitaţiei publice și a regulamentului de negociere directă, pentru vânzarea bunului aparţinând Tantal Company SRL – în faliment, in bankruptcy, en faillite; b)declaraţie cu privire la adresa de corespondență, email, nr. de telefon şi nr. de fax, la care participantul poate fi contactat de urgenţă, c) ofertă de cumpărare.

Somăm pe toți cei care pretind vreun drept asupra bunului să anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare în termen, sub sancțiunea prevăzută de lege.

          Relaţii la sediul ales al lichidatorului judiciar, telefon 0752286086, tel./fax : 0256220827 sau la adresa de email : office@consultant-insolventa.ro; site www.consultant-insolventa.ro.