Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Licitație publică – Autoturism marca VOLKSWAGEN LUPO

FLABIS PGR SRL în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul social în Municipiul Turda, str. Barbu Lăutaru, nr. 47A, jud. Cluj, având CUI 28579604, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J12/1482/2011, prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, înregistrată în RFO II sub nr. 0649, CUI RO 31215824, reprezentată prin asociat coordonator ec. Popescu George, confirmat prin Încheierea civilă nr. 2022 din data de 21.10.2021 pronunțată de Tribunalul Specializat Cluj în dosarul nr. 395/1285/2021, anunţă licitaţie publică deschisă, cu strigare, pentru vânzarea bunului mobil – Autoturism marca VOLKSWAGEN LUPO, nr. înmatriculare CJ-10-DLR, serie șasiu WVWZZZ6XZYW024259, an fabricație 1999, capacitate cilindrică 1.716 cmc, putere maximă 44 kW, masă proprie 1.603 kg, carburant motorină, stare tehnică nefuncțional, la prețul de 669,60 lei + TVA.

Valorificarea bunului mobil se va efectua cu aplicarea cotei de TVA de 19%.

Licitația publică va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiș, în data de 02.02.2022, ora 11:00, iar în cazul în care bunul mobil nu va fi valorificat, licitația publică va fi reluată, în aceleași condiții, în data de 09.02.2022 ora 11:00, 16.02.2022 ora 11:00, 23.02.2022 ora 11:00, respectiv în data de 02.03.2022 ora 11:00.

Participarea la licitaţia publică este condiţionată de depunerea la sediul lichidatorului judiciar, cel mai târziu cu 2 (două) ore înainte de ședința de licitație publică, a următoarelor înscrisuri:

  • oferta de cumpărare în format scris, semnată şi dovada consemnării cauţiunii de 10% din preţul de pornire al bunului mobil, în contul unic de insolvenţă al Flabis PGR SRL (CUI 28579604) –  cod IBAN RO75 BTRL RONC RT06 2764 6701 deschis la Banca Transilvania SA;
  • dovada achitării contravalorii caietului de sarcini de 50 lei + TVA în contul unic de insolvenţă al Flabis PGR SRL (CUI 28579604) –  cod IBAN RO75 BTRL RONC RT06 2764 6701 deschis la Banca Transilvania SA;
  • documentele care certifică identitatea şi calitatea participantului la licitație publică (prezentate în original și însoțite de copii conformate cu originalul).

Preţul de pornire în licitaţie publică al bunului mobil reprezintă 90% din valoarea de piață stabilită prin Raportul de evaluare nr. 69/30.08.2021, întocmit de expert evaluator membru ANEVAR Belu M., depus la dosarul cauzei nr. 395/1285/2021 aflat pe rolul Tribunalului Specializat Cluj.

Titlurile executorii în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunului mobil descris mai sus, sunt: Încheierea civilă nr. 1096/2021 din data de 27.05.2021 pronunțată de Tribunalul Specializat Cluj în dosarul nr. 395/1285/2021 prin care s-a dispus deschiderea procedurii simplificate împotriva societății Flabis PGR SRL; Încheierea civilă nr. 2022 din data de 21.10.2021 pronunțată de Tribunalul Specializat Cluj în dosarul nr. 395/1285/2021 prin care a fost confirmat în calitate de lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL; Procesul-verbal nr. 5467/15.12.2021 conform căruia Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Flabis PGR SRL din data de 15.12.2021, ora 09:00 a aprobat tipul de vânzare a bunului mobil autoturism marca Volkswagen Lupo, nr. înmatriculare CJ-10-DLR, serie șasiu WVWZZZ6XZYW024259, an fabricație 1999, capacitate cilindrică 1.716 cmc, putere maximă 44 kW, masă proprie 1.603 kg, carburant motorină, stare tehnică nefuncțional, din averea debitorului Flabis PGR SRL, respectiv licitație publică, competitivă, cu strigare, cu preţ în urcare, respectiv a aprobat Regulamentul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru valorificarea bunului mobil autoturism marca Volkswagen Lupo, nr. înmatriculare CJ-10-DLR, serie șasiu WVWZZZ6XZYW024259, an fabricație 1999, capacitate cilindrică 1.716 cmc, putere maximă 44 kW, masă proprie 1.603 kg, carburant motorină, stare tehnică nefuncțional, din averea debitorului Flabis PGR SRL.

Licitaţia este publică, deschisă, cu strigare, fără preselecție, care se derulează după regula licitaţiei competitive în paşi urcători stabiliţi valoric prin tragere la sorţi din propunerile participanţilor la licitaţie, între 1% – 10% din preţul de pornire al bunului mobil, până la adjudecare.

Invităm pe toţi cei care vor să se prezinte la şedinţa de licitaţie publică la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi pâna la acel termen să depună oferte de cumpărare.

Somăm pe toți cei care pretind vreun drept asupra bunului mobil să anunţe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare în termen, sub sancţiunea prevazută de lege.

Relaţii la adresa de email : office@consultant-insolventa.ro; telefon 0752286086; tel./fax: 0256220827; la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș; site www.consultant-insolventa.ro.