Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Licitație publică – Autoturism M1, nr. înmatriculare AR 81 SDD, marca Volkswagen, tip Caddy

SC FRIGODORE SERV SRL în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul social în Arad, str. Călărașilor nr. 20, jud. Arad, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J02/1382/2018, având CUI RO 39807651, prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, înregistrată în RFO II sub nr. 0649, CUI RO 31215824, reprezentată prin asociat coordonator ec. Popescu George, numit prin Sentința civilă nr. 302 din data de 22.04.2021 pronunţată de Tribunalul Arad, Secţia a II-a Civilă în dosarul nr. 2857/108/2019, anunţă licitaţie publică deschisă, cu strigare, pentru vânzarea bunului mobil – AUTOTURISM M1, nr. înmatriculare AR 81 SDD, marca VOLKSWAGEN, tip CADDY, an fabricație 2008, nr. omologare AC11111K11W47E4/2008, nr. identificare WV2ZZZ2KZX039690, serie motor 392066, combustibil Diesel, la prețul de 1.482 EURO + TVA (la cursul BNR din data plății).

Valorificarea bunului mobil se va efectua cu aplicarea cotei de TVA de 19%.

Licitația publică va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiș, în data de 16.12.2021, ora 12:00, iar în cazul în care bunul mobil nu va fi valorificat, licitația publică va fi reluată, în aceleași condiții, în data de 23.12.2021 ora 12:00, 30.12.2021 ora 12:00, 06.01.2022 ora 12:00, respectiv în data de 13.01.2022, ora 12:00.

Participarea la licitaţia publică este condiţionată de depunerea la sediul lichidatorului judiciar, cel mai târziu cu 2 (două) ore înainte de ședința de licitație publică, a următoarelor înscrisuri:

  • oferta de cumpărare în format scris, semnată şi dovada consemnării cauţiunii de 10% din preţul de pornire al bunului mobil (la cursul BNR din data plății), în contul unic de insolvenţă al SC Frigodore Serv SRL (CUI 39807651) – cod IBAN RO13 BTRL RONC RT04 6325 9201 deschis la Banca Transilvania SA;
  • dovada achitării contravalorii caietului de sarcini de 200 lei + TVA în contul unic de insolvenţă al SC Frigodore Serv SRL (CUI 39807651) – cod IBANRO13 BTRL RONC RT04 6325 9201 deschis la Banca Transilvania SA;
  • documentele care certifică identitatea şi calitatea participantului la licitație publică (prezentate în original și însoțite de copii conformate cu originalul).

Preţul de pornire în licitaţie publică al bunului mobil reprezintă 60% din valoarea de piață stabilită prin Raportul de evaluare nr. 247/14.06.2021, întocmit de expert evaluator membru ANEVAR Tărăsescu P. O., depus la dosarul cauzei nr. 2857/108/2019 aflat pe rolul Tribunalului Arad, Secţia a II-a Civilă.

Titlurile executorii în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunului mobil descris mai sus, sunt: Sentința civilă nr. 302 din data de 22.04.2021 pronunţată de Tribunalul Arad, Secţia a II-a Civilă în dosarul nr. 2857/108/2019; Procesul-verbal nr. 2341/02.07.2021 publicat în BPI nr. 11716/05.07.2021 al Adunării Generale Creditorilor debitorului Frigodore Serv SRL din data de 02.07.2021, ora 09:00 prin care a fost aprobat tipul de vânzare a bunului mobil autoturism M1, nr. înmatriculare AR 81 SDD, marca Volkswagen, tip Caddy, an fabricație 2008, nr. omologare AC11111K11W47E4/2008, nr. identificare WV2ZZZ2KZX039690, serie motor 392066, combustibil Diesel, din averea debitorului Frigodore Serv SRL, respectiv licitație publică, competitivă, cu strigare, cu preţ în urcare, respectiv a fost aprobat Regulamentul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru valorificarea bunului mobil autoturism M1, nr. înmatriculare AR 81 SDD, marca Volkswagen, tip Caddy, an fabricație 2008, nr. omologare AC11111K11W47E4/2008, nr. identificare WV2ZZZ2KZX039690, serie motor 392066, combustibil Diesel, din averea debitorului Frigodore Serv SRL.

Licitaţia este publică, deschisă, cu strigare, fără preselecție, care se derulează după regula licitaţiei competitive în paşi urcători stabiliţi valoric prin tragere la sorţi din propunerile participanţilor la licitaţie, între 1% – 10% din preţul de pornire al bunului mobil, până la adjudecare.

Invităm pe toţi cei care vor să se prezinte la şedinţa de licitaţie publică la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi pâna la acel termen să depună oferte de cumpărare.

Somăm pe toți cei care pretind vreun drept asupra bunului mobil să anunţe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare în termen, sub sancţiunea prevazută de lege.

Relaţii la adresa de email : office@consultant-insolventa.ro; telefon 0752286086; tel./fax: 0256220827; la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș; site www.consultant-insolventa.ro.