Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Licitație publică – Autoturism M1, marca FORD Transit Custom, tip FAC, variantă CYFF1EBX

WOOD PLANT SRL în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul social în Sat Lechința, Comuna Lechința, nr. 264, jud. Bistrița-Năsăud, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud sub nr. J06/1105/1992, având CUI RO 3091550, prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, înregistrată în RFO II sub nr. 0649, CUI RO 31215824, reprezentată prin asociat coordonator ec. Popescu George, confirmat prin Sentința civilă nr. 449/2021 din data de 19.11.2021 pronunțată în dosarul nr. 1322/112/2021 de Tribunalul Bistrița-Năsăud, Secția II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, anunţă licitaţie publică deschisă, cu strigare, pentru vânzarea bunului mobil – Autoturism M1, marca FORD, tip FAC, variantă CYFF1EBX, versiune D9JAZCBSATD, denumire comercială Transit Custom, număr de identificare WF01XXTTG1DD21211, număr de înmatriculare BN-09-WOD, an fabricație 2013, culoare gri, capacitate cilindrică 2198 cmc, combustibil motorină, putere 92 kW, caroserie AF vehicul cu utilizare multiplă, motor cod CYFF seria DD21211, la prețul de 4.600 EURO + TVA (la cursul BNR din data plății).

Valorificarea bunului mobil se va efectua cu aplicarea cotei de TVA de 19%.

Licitația publică va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiș, în data de 19.08.2022, ora 14:00, iar în cazul în care bunul mobil nu va fi valorificat, licitația publică va fi reluată, în aceleași condiții, în data de 26.08.2022 ora 14:00, 02.09.2022 ora 14:00, 09.09.2022 ora 14:00, respectiv în data de 16.09.2022 ora 14:00.

Participarea la licitaţia publică este condiţionată de depunerea la sediul lichidatorului judiciar, cel mai târziu cu 2 (două) ore înainte de ședința de licitație publică, a următoarelor înscrisuri:

  • oferta de cumpărare în format scris, semnată şi dovada garanției de participare la licitația publică de 10% din preţul de pornire al bunului mobil (la cursul BNR din data plății), în contul unic de insolvenţă al WOOD PLANT SRL (CUI RO 3091550) –  cod IBAN RO32 BREL 0002 0036 3430 0100 deschis la Libra Internet Bank SA, cu cel puţin 2 ore înainte de începerea licitaţiei, conform art. 768 alin. (1) din NCPC;
  • dovada achitării contravalorii caietului de sarcini în sumă de 300 lei + TVA în contul unic de insolvenţă al WOOD PLANT SRL (CUI RO 3091550) –  cod IBAN RO32 BREL 0002 0036 3430 0100 deschis la Libra Internet Bank SA;
  • documentele care certifică identitatea şi calitatea participantului la licitație publică (prezentate în original și însoțite de copii conformate cu originalul).

Preţul de pornire în licitaţie publică al bunului mobil reprezintă 100% din valoarea de piață stabilită prin Raportul de evaluare nr. AR 9547/25.07.2022 întocmit de Evaluar SRL prin expert evaluator membru ANEVAR Cândea M. G., depus la dosarul cauzei nr. 1322/112/2021 aflat pe rolul Tribunalului Bistrița-Năsăud, Secția II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal.

Titlurile executorii în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunului mobil descris mai sus, sunt: Sentința civilă nr. 449/2021 din data de 19.11.2021 pronunțată în dosarul nr. 1322/112/2021 de Tribunalul Bistrița-Năsăud, Secția II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal; Procesul-verbal nr. 3314/09.08.2022, publicat în BPI nr. 13066/10.08.2022, conform căruia Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Wood Plant SRL din data de 09.08.2022, ora 09:00 a aprobat tipul de vânzare a bunului mobil din averea debitorului Wood Plant SRL, respectiv licitație publică, cu strigare, fără preselecție, care se va derula după regula licitaţiei competitive în paşi urcători, respectiv a aprobat Regulamentul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru valorificarea bunului mobil autoturism M1, marca FORD, tip FAC, variantă CYFF1EBX, versiune D9JAZCBSATD Transit Custom, număr de identificare WF01XXTTG1DD21211, număr de înmatriculare BN-09-WOD, an fabricație 2013, culoare gri, capacitate cilindrică 2198 cmc, combustibil motorină, putere 92 kW, caroserie AF vehicul cu utilizare multiplă, motor cod CYFF seria DD21211, din averea debitorului Wood Plant SRL.

Licitaţia este publică, deschisă, cu strigare, fără preselecție, care se derulează după regula licitaţiei competitive în paşi urcători stabiliţi valoric prin tragere la sorţi din propunerile participanţilor la licitaţie, între 1% – 10% din preţul de pornire al bunului mobil, până la adjudecare.

Invităm pe toţi cei care vor să se prezinte la şedinţa de licitaţie publică la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi pâna la acel termen să depună oferte de cumpărare.

Somăm pe toți cei care pretind vreun drept asupra bunului mobil să anunţe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare în termen, sub sancţiunea prevazută de lege.

Relaţii la adresa de email: office@consultant-insolventa.ro; telefon 0752286086; tel./fax: 0256220827; la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș; site www.consultant-insolventa.ro.