Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Licitație publică – Autoturism categorie M1, marca DACIA LOGAN și Autoutilitară, categorie N1G, marca VOLKSWAGEN AMAROK

MIDNIGHT PRODUCTION SRL-Dîn faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul social în Bacău, str. Călugăreni, nr. 11, sc. E, ap. 10, jud. Bacău, având CUI 37707796,înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău sub nr. J04/943/2017, prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, înregistrată în RFO II sub nr. 0649, CUI RO 31215824, reprezentată prin asociat coordonator ec. Popescu George, numit prin Sentința civilă nr. 88/2022 din data de 17.03.2022pronunțată de Tribunalul Bacău, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 2291/110/2021, anunţă LICITAŢIE PUBLICĂ DESCHISĂ, CU STRIGARE, PENTRU VÂNZAREA URMĂTOARELOR MIJLOACE DE TRANSPORT:

DenumireValoare de piață EURO
Autoturism categorie M1, marca DACIA LOGAN SD 4SDA44 4SDA4, serie șasiu UU14SDA4450977028, an fabricație 2014, serie motor R176808, nr. înmatriculare BC20WMP, caroserie AA berlină, numărul de locuri 5, cilindree 1461 cmc, culoare alb, putere 55 kW, combustibil motorină.3.735 EURO + TVA
Autoutilitară, categorie N1G, marca VOLKSWAGEN AMAROK 2HS2 AA8AA8CM003282NCR7MJDCCSHAX1V2A, serie șasiu WV1ZZZ2HZEH014123, serie motor 079094, an fabricație 2014, caroserie BE Camioneta Pick-up, nr. înmatriculare BC03WMP, culoare alb, combustibil motorină, putere max. 132 kW, numărul de locuri 5, cilindree 1968 cmc.10.710 EURO + TVA
Total valoare de piață14.445 EURO + TVA (la cursul BNR din data plății)

Valorificarea mijloacelor de transport se va efectua cu aplicarea cotei de TVA de 19%.

Licitația publică va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiș, în data de 13.09.2023 ora 12:00, iar în cazul în care mijloacele de transport nu vor fi valorificate, licitația publică va fi reluată, în aceleași condiții, în data de 20.09.2023 ora 12:00, 27.09.2023 ora 12:00, 04.10.2023 ora 12:00, 11.10.2023 ora 12:00, 18.10.2023 ora 12:00, 25.10.2023 ora 12:00, 01.11.2023 ora 12:00, 08.11.2023 ora 12:00, respectiv în data de 15.11.2023 ora 12:00.

Pentru a participa la ședința de licitație publică, ofertanţii sunt obligaţi să depună la sediul lichidatorului judiciar (situat în Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, ap. 31, jud. Timiș) sau să comunice prin e-mail la adresa office@consultant-insolventa.ro, cel mai târziu cu 2 (două) ore înainte de ședința de licitație publică, următoarele înscrisuri:

  • oferta de cumpărare şi dovada garanției de participare la licitația publică de 10% din preţul de pornire al bunului mobil (la cursul BNR din data plății), în contul unic de insolvenţă al societății debitoare Midnight Production SRL-D (CUI 37707796) –  cod IBAN RO17BREL0002003300920100 deschis la Libra Internet Bank SA.

Garanţia de participare este considerată a fi constituită în termen, dacă până maxim cu 2 ore înainte de ora stabilită pentru începerea licitației publice, ordinul de plată vizat de bancă, în original, este depus la sediul lichidatorului judiciar şi garanţia a fost încasată integral în contul unic de insolvență al societății debitoare Midnight Production SRL-D – în faliment, in bankruptcy, en faillite la ora de începere a ședinței de licitație publică.

  • dovada achitării contravalorii caietului de sarcini în sumă de 595,00 lei (inclusiv TVA) în contul unic de insolvenţă al Midnight Production SRL-D (CUI 37707796) –  cod IBAN RO17BREL0002003300920100 deschis la Libra Internet Bank SA.

Caietul de sarcini se consideră achitat dacă valoarea acestuia a fost încasată integral în contul unic de insolvență al debitorului Midnight Production SRL-D – în faliment, in bankruptcy, en faillite la ora de începere a ședinței de licitație publică.

  • documentele care certifică identitatea şi calitatea participantului la licitație publică (prezentate în original și însoțite de copii conformate cu originalul).

* Înscrisurile comunicate prin email vor fi prezentate în original de către ofertanți la începutul ședinței de licitație publică.

** Documentele care certifică identitatea şi calitatea participantului la licitație publică sunt:

Pentru persoane fizice rezidente care participă la licitaţie în nume propriu:

a)   actul de identitate (copie).

Pentru persoane juridice rezidente care participa la licitaţie în nume propriu:

a)   Certificat de înregistrare emis de Registrul Comerţului (copie conformă cu originalul certificată de reprezentantul legal al persoanei juridice);

b)   Act constitutiv actualizat (copie conformă cu originalul certificată de reprezentantul legal al persoanei juridice)

c)   Certificat constatator privind situaţia actuală a persoanei juridice emis de Registrul Comerţului (emis cu cel mult 30 de zile lucrătoare înainte de data licitaţiei), original.

d)   Procura/mandat în formă autentică (original) pentru persoana fizică ce semnează declaraţiile și participă la licitaţie în numele persoanei juridice, acordată conform prevederilor Actului constitutiv, sau o dovadă că persoana respectivă reprezintă în mod legal entitatea care participă la licitaţie, cu drept individual de reprezentare (în cazul în care societatea este reprezentată în mod colectiv de două sau mai multe persoane, o astfel de dovadă va fi prezentată pentru toate aceste persoane); orice alte documente se certifică conform cu originalul de către reprezentantul legal al persoanei juridice;

e)   Declaraţie pe proprie răspundere din partea reprezentantului legal al persoanei juridice rezidente din care să rezulte că aceasta nu se află în procedură de concordat/insolvenţă/faliment sau o altă procedură echivalentă (original).

f)    Buletin sau carte de identitate (copie) al persoanei fizice care reprezintă persoana juridică și participă la licitaţie în numele şi pe seama acesteia.

Preţul de pornire în licitaţie publică al mijloacelor de transport reprezintă 90% din valoarea de piață stabilită prin Raportul de evaluare nr. 309/14.03.2023, întocmit de expert evaluator membru ANEVAR Tărăsescu P. O., și depus la dosarul nr. 2291/110/2021 aflat pe rolul Tribunalului Bacău, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal.

Titlurile executorii în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea mijloacelor de transport descrise mai sus, sunt: Sentința civilă nr. 381/2021 din data de 02.09.2021 pronunțată de Tribunalul Bacău, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 2291/110/2021; Sentința civilă nr. 88/2022 din data de 17.03.2022 pronunțată de Tribunalul Bacău, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 2291/110/2021; Sentința civilă nr. 438/2022 din data de 13.10.2022 pronuțată de Tribunalul Bacău, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 2291/110/2021/a1; Sentința civilă nr. 429/2022 din data de 13.10.2022 pronuțată de Tribunalul Bacău, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 2291/110/2021/a2; Procesul-verbal nr. 2368/13.06.2023, publicat în BPI nr. 10260/15.06.2023, conform căruia Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Midnight Production SRL-D din data de 13.06.2023, ora 08:00 a aprobat tipul de vânzare a bunurilor mobile din averea debitorului Midnight Production SRL-D, respectiv licitație publică, cu strigare, fără preselecție, care se va derula după regula licitaţiei competitive în paşi urcători; a aprobat Regulamentul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru valorificarea bunurilor mobile din averea debitorului Midnight Production SRL-D.

Licitaţia este publică, deschisă, cu strigare, fără preselecție, care se derulează după regula licitaţiei competitive în paşi urcători stabiliţi valoric prin tragere la sorţi din propunerile participanţilor la licitaţie, între 1% – 10% din preţul de pornire al mijlocului de transport, până la adjudecare.

Invităm pe toţi cei care vor să se prezinte la şedinţa de licitaţie publică la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi pâna la acel termen să depună oferte de cumpărare.

Somăm pe toți cei care pretind vreun drept asupra mijloacelor de transport să anunţe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare în termen, sub sancţiunea prevazută de lege.

Relaţii la adresa de email: office@consultant-insolventa.ro; telefon 0752286086; tel./fax: 0256220827; la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș; site www.consultant-insolventa.ro.