Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Licitație publică – Apartament 4 camere Timișoara

ALEXA TOTAL INSTAL SRL în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul social în Timișoara, str. Ciprian Porumbescu, nr. 20, ap. 1, jud. Timiș, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș sub nr. J35/1439/1996, CUI 9041519, prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, înregistrată în RFO II sub nr. 0649, CUI RO 31215824, reprezentată prin asociat coordonator ec. Popescu George,numit prin Încheierea civilă nr. 1081 din data de 03.12.2020 pronunțată în dosarul nr. 4751/30/2019 de Tribunalul Timiș, Secția II-a Civilă, anunţă licitaţie publică deschisă, cu strigare, pentru vânzarea bunului imobil Apartament nr. 1 situat spre stradă, compus din 4 camere, bucătărie, cămară pentru alimente, baie cu WC, antreu, pivniță, 3 cămări pentru lemne în pivnița, cote părți comune 40%, cote teren 40%, înscris în CF nr. 400041-C1-U1 Timișoara, cu nr. top. 12530-12531/I, situat în Timișoara, str. Porumbescu nr. 20, ap. 1, jud. Timiș, din averea debitorului Alexa Total Instal SRL, la prețul de 93.100 EURO la care se adaugă TVA (la cursul BNR din data plății).

Imobilul este înscris în CF nr. 400041-C1-U1 Timișoara (nr. CF vechi 15985), cu nr. top. 12530-12531/I.

Construcție în regim demisol + parter: aria construită: 173,04 mp; aria desfășurată: 233,66 mp; aria utilă: 166,9mp.

Licitația publică va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiș, în data de 23.08.2021, ora 13:00, iar în cazul în care bunul imobil nu va fi valorificat, licitația publică va fi reluată, în aceleași condiții, în data de 30.08.2021, ora 13:00, respectiv în data de 06.09.2021, ora 13:00.

Participarea la licitaţia publică este condiţionată de depunerea la sediul lichidatorului judiciar, cel mai târziu cu 2 (două) ore înainte de ședința de licitație publică, a următoarelor înscrisuri:

  • oferta de cumpărare şi dovada consemnării cauţiunii de 10% din preţul de pornire al bunului imobil, în contul unic de insolvenţă al SC Alexa Total Instal SRL (CUI 9041519) –  cod IBAN RO29 EGNA 1010 0000 0100 4298 deschis la Vista Bank (România) SA;
  • dovada achitării contravalorii caietului de sarcini în sumă de 500 lei + TVA în contul unic de insolvenţă al SC Alexa Total Instal SRL (CUI 9041519) –  cod IBAN RO29 EGNA 1010 0000 0100 4298 deschis la Vista Bank (România) SA;
  • documentele care certifică identitatea şi calitatea participantului la licitație publică (prezentate în original și însoțite de copii conformate cu originalul).

Preţul de pornire în licitaţie publică al bunului imobil reprezintă 70% din valoarea de piață stabilită prin Raportul de evaluare nr. 173.2/28.08.2020, întocmit în cauză.

Titlurile executorii în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunului imobil descris mai sus, sunt: Încheierea civilă nr. 1290 din data de 07.11.2019 pronunțată de Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă în dosarul nr. 4751/30/2019, Încheierea civilă nr. 1081 din data de 03.12.2020 pronunțată de Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă în dosarul nr. 4751/30/2019, Procesul-verbal nr. 764/08.03.2021 publicat în BPI nr. 4221/09.03.2021 al ședinței Adunării Generale a Creditorilor debitorului Alexa Total Instal SRL din data de 08.03.2021, ora 09:00 prin care a fost aprobat Regulamentul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru bunul imobil Apartament nr. 1 situat spre stradă, compus din 4 camere, bucătărie, cămară pentru alimente, baie cu WC, antreu, pivniță, 3 cămări pentru lemne în pivnița, cote părți comune 40%, cote teren 40%, înscris în CF nr. 400041-C1-U1 Timișoara, cu nr. top. 12530-12531/I, situat în Timișoara, str. Porumbescu nr. 20, ap. 1, jud. Timiș, din averea debitorului Alexa Total Instal SRL, propus de lichidatorul judiciar; Procesul-verbal nr. 2128/16.06.2021 publicat în BPI nr. 10909/18.06.2021 al ședinței Adunării Generale a Creditorilor debitorului Alexa Total Instal SRL din data de 16.06.2021, ora 09:00 prin care Adunarea Generală a Creditorilor aprobă reorganizarea și desfășurarea licitațiilor publice pentru bunul imobil Apartament nr. 1 situat spre stradă, compus din 4 camere, bucătărie, cămară pentru alimente, baie cu WC, antreu, pivniță, 3 cămări pentru lemne în pivnița, cote părți comune 40%, cote teren 40%, înscris în CF nr. 400041-C1-U1 Timișoara, cu nr. top. 12530-12531/I, situat în Timișoara, str. Porumbescu nr. 20, ap. 1, jud. Timiș, din averea debitorului Alexa Total Instal SRL, astfel: – A treia serie de licitaţii va cuprinde 3 (trei) şedinţe de licitaţii publice, săptămânale începând de la 70% din preţul de pornire stabilit în raportul de evaluare la un termen de cel puţin 5 zile de la data publicării/afişării anunţului, în conformitate cu prevederile regulamentului de organizare și desfășurare a licitațiilor publice aprobat prin hotărârea Adunării Generale a Creditorilor din data de 08.03.2021, ora 09:00.

Licitaţia este publică, deschisă, cu strigare, fără preselecție, care se derulează după regula licitaţiei competitive în paşi urcători stabiliţi valoric prin tragere la sorţi din propunerile participanţilor la licitaţie, între 1% – 10% din preţul de pornire al bunului imobil, până la adjudecare.

Invităm pe toţi cei care vor să se prezinte la şedinţa de licitaţie publică la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi pâna la acel termen să depună oferte de cumpărare.

Somăm pe toți cei care pretind vreun drept asupra bunului imobil să anunţe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare în termen, sub sancţiunea prevazută de lege.

Relaţii la adresa de email: office@consultant-insolventa.ro; Telefon 0745267676; 0752286086; tel./fax: 0256220827; la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș; site www.consultant-insolventa.ro.