Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Licitație publică – ansamblu mobilier tip vitrină comercială

BEA JEWELS EXIM SRL în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul social în Timișoara, str. Banatul, nr. 59, jud. Timiș, având CUI 17779852,înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș sub nr. J35/2299/2005, prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, înregistrată în RFO II sub nr. 0649, CUI RO 31215824, reprezentată prin asociat coordonator ec. Popescu George, numit prin Sentința civilă nr. 1020/2021 dindatade 21.10.2021pronunțată de Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă, în dosarul nr. 1039/30/2021/a2, anunţă licitaţie publică deschisă, cu strigare, pentru vânzarea bunului mobil – ansamblu mobilier tip vitrină comercială format din 10 corpuri de mobilier, la prețul de 137,40 EURO + TVA (la cursul BNR din data plății).

Valorificarea bunului mobil se va efectua cu aplicarea cotei de TVA de 19%.

Licitația publică va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiș, în data de 25.07.2023 ora 13:00, iar în cazul în care bunul mobil nu va fi valorificat, licitația publică va fi reluată, în aceleași condiții, în data de 01.08.2023 ora 13:00, 08.08.2023 ora 13:00, 15.08.2023 ora 13:00, respectiv în data de 22.08.2023 ora 13:00.

Participarea la licitaţia publică este condiţionată de depunerea la sediul lichidatorului judiciar, cel mai târziu cu 2 (două) ore înainte de ședința de licitație publică, a următoarelor înscrisuri:

  • oferta de cumpărare în format scris, semnată şi dovada consemnării garanției de participare la licitația publică de 10% din preţul de pornire al bunului mobil (la cursul BNR din data plății), în contul unic de insolvenţă al BEA JEWELS EXIM SRL (CUI 17779852) – cod IBAN RO83BREL0002003086200100 deschis la Libra Internet Bank SA, cu cel puţin 2 ore înainte de începerea licitaţiei, conform art. 768 alin. (1) din NCPC;
  • dovada achitării contravalorii caietului de sarcini în sumă de 300 lei + TVA în contul unic de insolvenţă al BEA JEWELS EXIM SRL (CUI 17779852) – cod IBAN RO83BREL0002003086200100 deschis la Libra Internet Bank SA;
  • documentele care certifică identitatea şi calitatea participantului la licitație publică (prezentate în original și însoțite de copii conformate cu originalul).

Preţul de pornire în licitaţie publică al bunului mobil reprezintă 10% din valoarea de piață stabilită prin Raportul de evaluare nr. AR 9522/29.06.2022 întocmit de Evaluar SRL prin expert evaluator membru ANEVAR Cândea M. G., depus la dosarul cauzei nr. 1039/30/2021 aflat pe rolul Tribunalului Timiș, Secţia a II-a Civilă.

Titlurile executorii în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunului mobil descris mai sus, sunt: Încheierea civilă nr. 345/2021 din data de 25.03.2021 pronunțată de Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă, în dosarul nr. 1039/30/2021; Sentința civilă nr. 1020/2021 din data de 21.10.2021 pronunțată de Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă, în dosarul nr. 1039/30/2021/a2; Procesul-verbal nr. 2900/14.07.2022 publicat în BPI nr. 12053/15.07.2022, conform căruia Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Bea Jewels Exim SRL din data de 14.07.2022, ora 09:00 a aprobat tipul de vânzare a bunului mobil ansamblu mobilier tip vitrină comercială, din averea debitorului Bea Jewels Exim SRL, respectiv licitație publică, cu strigare, fără preselecție, care se va derula după regula licitaţiei competitive în paşi urcători, respectiv a aprobat Regulamentul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru valorificarea bunului mobil ansamblu mobilier tip vitrină comercială, din averea debitorului Bea Jewels Exim SRL; Procesul-verbal nr. 2326/08.06.2023, publicat în BPI nr. 10041/13.06.2023, conform căruia Adunarea Generală a Creditorilor din data de 08.06.2023, ora 09:00 a aprobat continuarea expunerii pe piață și valorificării bunului mobil ansamblu mobilier tip vitrină comercială, din averea debitorului Bea Jewels Exim SRL, la prețul de 10% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare, prin organizarea de 5 licitații publice.

Licitaţia este publică, deschisă, cu strigare, fără preselecție, care se derulează după regula licitaţiei competitive în paşi urcători stabiliţi valoric prin tragere la sorţi din propunerile participanţilor la licitaţie, între 1% – 10% din preţul de pornire al bunului mobil, până la adjudecare.

Invităm pe toţi cei care vor să se prezinte la şedinţa de licitaţie publică la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi pâna la acel termen să depună oferte de cumpărare.

Somăm pe toți cei care pretind vreun drept asupra bunului mobil să anunţe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare în termen, sub sancţiunea prevazută de lege.

Relaţii la adresa de email: office@consultant-insolventa.ro; telefon 0752286086; tel./fax: 0256220827; la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș; site www.consultant-insolventa.ro.