Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Anunț – ședința de vânzare prin negociere directă cu supraofertare – bun mobil ȘOPRON 20*8M din averea debitorului Strongtape SRL

STRONGTAPE SRL în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul social în Municipiul Timișoara, str. Munteniei, nr. 2, jud. Timiș, având CUI RO 9990157,înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș sub nr. J35/1276/1997, prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, înregistrată în RFO II sub nr. 0649, CUI RO 31215824, reprezentată prin asociat coordonator ec. Popescu George, numit prin Sentința civilă nr. 63/2023 din data de 26.01.2023 pronunțată de Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă, în dosarul nr. 2573/30/2022, anunță VÂNZAREA PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ URMATĂ DE SUPRAOFERTARE, conform disp. Legii nr. 85/2014, a bunului mobil ȘOPRON 20*8M din averea debitorului Strongtape SRL (amplasat pe terenul aflat în proprietatea unei alte societăți, respectiv în Mun. Timișoara, str. Grigore Alexandrescu, jud. Timiș, conform CF nr. 437467 Timișoara), la prețul de pornire de 2.300 EURO + TVA (la cursul BNR din data plății).

Prețul ofertat pentru bunul mobil ȘOPRON 20*8M este de 2.300 EURO exclusiv TVA, respectiv 2.737 EURO inclusiv TVA (reprezentând cel mai mare preț oferit, conform Ofertei de achiziție directă formulată de ofertantul final Agrotransport Vînju Mare SRL, înregistrată la biroul lichidatorului judiciar sub nr. 1420/04.04.2023).

ȘEDINTA DE SUPRAOFERTARE va avea loc în data de 10.04.2023, ora 10:00, la sediul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, etaj mansardă, ap. 31, jud. Timiş, în prezența tuturor ofertanților, ocazie cu care aceștia fie își mențin oferta pentru bunul mobil ȘOPRON 20*8M, fie supraofertează.

Ofertantul declarat adjudecatar va avea obligația de a achita diferența de preț în contul unic de insolvenţă al debitorului Strongtape SRL până la data de 11.04.2023 ora 13:00.

Adjudecatarul va avea obligația de a ridica și prelua bunul mobil șopron 20*8M amplasat pe terenul aflat în proprietatea unei alte societăți, până la termenul limită de 12.04.2023 ora 13:00. În caz contrar, adjudecatarul va fi obligat la suportarea pagubelor produse atât proprietarului terenului pe care este amplasat bunul mobil, cât și societății debitoare Strongtape SRL.

Toate cheltuielile cu ridicarea și preluarea bunului mobil adjudecat din locul în care este amplasat, cad în sarcina adjudecatarului.

Supraofertarea va fi declarată valabilă în cazul în care preţul de cumpărare oferit va fi cu cel puţin 10% mai mare decât preţul convenit cu ofertantul final.

Supraofertele se vor comunica lichidatorului judiciar fie prin e-mail la adresa office@consultant-insolventa.ro (scanate, semnate conform cu originalul, cu mențiunea că înscrisurile vor fi prezentate în original la începutul ședinței de supraofertare), fie prin depunere directă la biroul lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, et. mansardă, ap. 31, jud. Timiş (program cu publicul: Luni-Vineri, ora 08:00-16:00), cel mai târziu până la data de 10.04.2023 ora 09.00, fiind  însoțite în mod obligatoriu de următoarele:

  • oferta de supraofertare cu indicarea prețului oferit, la care se adaugă TVA, semnată;
  • dovada consemnării garanției de participare în valoare de 10% din prețul oferit de supraofertant (la cursul BNR din data plății), în contul unic de insolvenţă al debitorului Strongtape SRL– în faliment, in bankruptcy, en faillite (CUI 9990157) – cod IBAN RO29 PIRB 3700 7030 1300 1000, deschis la First Bank SA. Garanţia de participare se va constitui în RON, operaţiunea se va efectua la cursul RON/EURO afişat de BNR la data constituirii acesteia. Constituitorul va suporta comisioanele de transfer bancar şi orice alte comisioane aplicate de bănci atât la constituirea garanţiei, cât şi la restituirea acesteia. Garanţia de participare este considerată a fi constituită în termen, dacă la ora ședinței de supraofertare (10.04.2023 ora 10:00), garanția a fost încasată integral în contul unic de insolvență al debitorului Strongtape SRL – în faliment. În cazul adjudecării, garanţia depusă de adjudecatar, se va constitui ca avans la preţul de adjudecare, constituitorul nemaiavând dreptul de a solicita restituirea acesteia. Pentru participanţii declaraţi neadjudecatari, garanţia se va restitui în termen de 7 zile de la finalizarea licitaţiei, sau, dacă este cazul, de la soluţionarea definitivă a eventualelor contestaţii.
  • documentele care certifică identitatea şi calitatea participantului la ședința de vânzare prin negociere directă (prezentate în original și însoțite de copii conformate cu originalul).

Invităm pe toți cei care vor să se prezinte la ședința de supraofertare la termenul de vânzare stabilit, la locul și ora fixată în acest scop (10.04.2023 ora 10:00), respectiv să depună oferta de supraofertare până la termenul stabilit (10.04.2023 ora 09:00).

Invităm ofertantul final persoana juridică Agrotransport Vînju Mare SRL să participe la ședința de supraofertare din data de 10.04.2023, ora 10:00.

Documente care certifică identitatea şi calitatea participantului:

  • Persoane fizice rezidente care participă la ședința de vânzare prin negociere directă în numele altor persoane fizice rezidente/nerezidente:

a)   Buletin sau carte de identitate (copie) al reprezentantului şi buletin sau carte de identitate/pașaport(copie) a persoanei reprezentate;

b)   Procură în formă autentică (original) care stipulează că mandatarul este autorizat să acţioneze în numele şi pe seama persoanei fizice rezidente/nerezidente.

  • Persoane fizice nerezidente care participă la ședința de vânzare prin negociere directă în nume propriu

a)   Paşaport (copie) şi/sau legitimaţie de şedere (copie) şi/sau carte de identitate pentru cetăţeni ai EU/SEE (copie).

  • Persoane fizice nerezidente care participă la ședința de vânzare prin negociere directă în numele altor persoane fizice rezidente/nerezidente:

a)   Paşaport sau carte de identitate, pentru cetăţeni ai UE/SEE (copie) a persoanei reprezentate

b)   Carte/buletin de identitate/pasaport al reprezentantului autorizat (copie)

c)   Procura în formă autentică care stipulează ca reprezentantul este autorizat să acţioneze în numele şi pe seama persoanei fizice rezidente/nerezidente (original).

  • Persoane juridice rezidente care participa la ședința de vânzare prin negociere directă în nume propriu:

a)   Certificat de înregistrare emis de Registrul Comerţului (copie conformă cu originalul certificată de reprezentantul legal al persoanei juridice);

b)   Act constitutiv actualizat (copie conformă cu originalul certificată de reprezentantul legal al persoanei juridice)

c)   Certificat constatator privind situaţia actuală a persoanei juridice emis de Registrul Comerţului (emis cu cel mult 30 de zile lucrătoare înainte de data ședinței de vânzare prin negociere directă urmată de supraofertare, original.

d)   Procura/mandat în formă autentică (original) pentru persoana fizică ce semnează declaraţiile și participă la ședința de vânzare prin negociere directă în numele persoanei juridice, acordată conform prevederilor Actului constitutiv, sau o dovadă că persoana respectivă reprezintă în mod legal entitatea care participă la ședința de vânzare prin negociere directă, cu drept individual de reprezentare (în cazul în care societatea este reprezentată în mod colectiv de două sau mai multe persoane, o astfel de dovadă va fi prezentată pentru toate aceste persoane); orice alte documente se certifică conform cu originalul de către reprezentantul legal al persoanei juridice;

e)   Declaraţie pe proprie răspundere din partea reprezentantului legal al persoanei juridice rezidente din care să rezulte că aceasta nu se află în procedură de concordat/insolvenţă/faliment sau o altă procedură echivalentă (original).

f)    Carte de identitate (copie) a persoanei fizice care reprezintă persoana juridică și participă la ședința de vânzare prin negociere directă în numele şi pe seama acesteia.

Relaţii la adresa de email: office@consultant-insolventa.ro; telefon 0752286086; tel./fax: 0256220827; la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș; site www.consultant-insolventa.ro.