Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Anunț de vânzare prin negociere directă urmată de supraofertare – bunuri mobile Alexa Total Instal SRL

ALEXA TOTAL INSTAL SRL în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul social în Timișoara, str. Ciprian Porumbescu, nr. 20, ap. 1, jud. Timiș, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș sub nr. J35/1439/1996, CUI 9041519, prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, înregistrată în RFO II sub nr. 0649, CUI RO 31215824, reprezentată prin asociat coordonator ec. Popescu George, numit prin Încheierea civilă nr. 1081 din data de 03.12.2020 pronunțată în dosarul nr. 4751/30/2019 de Tribunalul Timiș, Secția II-a Civilă, anunță VÂNZAREA PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ URMATĂ DE SUPRAOFERTARE, conform disp. Legii nr. 85/2014 și a hotărârii Adunării Generale a Creditorilor din data de 20.10.2021, a bunurilor mobile de natura mijloacelor fixe și stocurilor la prețul de pornire de 2.500 EURO exclusiv TVA, respectiv 2.975 EURO inclusiv TVA (la cursul BNR din data plății).

Valorificarea bunurilor mobile se va efectua cu aplicarea cotei TVA de 19%.

Prețul ofertat pentru bunurile descrise anterior este de 2.500 EURO + TVA, respectiv 2.975 EURO inclusiv TVA (conform hotărârii Adunării Generale a Creditorilor din data de 20.10.2021, ora 09:00, consemnată în procesul-verbal nr. 4220/20.10.2021).

Ședinta de supraofertare va avea loc în data de 08.11.2021, ora 13:00, la sediul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş, în prezența tuturor ofertanților, ocazie cu care aceștia fie își mențin oferta pentru bunurile mobile oferite spre vânzare, fie supraofertează.

Supraofertarea va fi declarată valabilă în cazul în care preţul de cumpărare oferit va fi cu cel puţin 10% mai mare decât preţul convenit cu ofertantul final.

Supraofertele se vor depune în plicuri sigilate la biroul lichidatorului judiciar Consultant Insolvență SPRL din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau direct cu primirea numărului de înregistrare al supraofertei, cel mai târziu până la data de 05.11.2021 ora 16.00, fiind  însoțite în mod obligatoriu de următoarele:

  • dovada achitării garanției de participare în valoare de 10% din prețul oferit de supraofertant (la cursul BNR din data plății), în contul unic de insolvenţă al SC Alexa Total Instal SRL (CUI 9041519) –  cod IBAN RO29 EGNA 1010 0000 0100 4298 deschis la Vista Bank (România) SA;
  • documentele care certifică identitatea şi calitatea participantului la ședința de vânzare prin negociere directă (prezentate în original și însoțite de copii conformate cu originalul).

Invităm pe toți cei care vor să se prezinte la ședința de supraofertare la termenul de vânzare stabilit, la locul și ora fixate în acest scop și până la acel termen să depună oferte de cumpărare.

Invităm ofertantul persoana juridică Art Polpro SRL (cu sediul social în Municipiul Timișoara, str. Ciprian Porumbescu, nr. 104, ap. 4+5 SAD, jud. Timiș, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș sub nr. J35/698/2016, atribuit în data de 09.03.2016, având cod unic de înregistrare RO 35776439, prin reprezentant legal Iftimie A., să participe la ședința de supraofertare din data de 08.11.2021, ora 13:00.

Bunurile mobile de natura mijloacelor fixe expuse pentru vânzare prin negociere directă urmată de supraofertare au prețul de evaluare de 25,140.00 lei.

Bunurile mobile de natura stocurilor expuse pentru vânzare prin negociere directă urmată de supraofertare au prețul de evaluare de 390,546.39 lei.

Documente care certifică identitatea şi calitatea participantului:

  • Persoane fizice rezidente care participă la ședința de vânzare prin negociere directă în numele altor persoane fizice rezidente/nerezidente:

a)   Buletin sau carte de identitate (copie) al reprezentantului şi buletin sau carte de identitate/pașaport(copie) a persoanei reprezentate;

b)   Procură în formă autentică (original) care stipulează că mandatarul este autorizat să acţioneze în numele şi pe seama persoanei fizice rezidente/nerezidente.

  • Persoane fizice nerezidente care participă la ședința de vânzare prin negociere directă în nume propriu

a)   Paşaport (copie) şi/sau legitimaţie de şedere (copie) şi/sau carte de identitate pentru cetăţeni ai EU/SEE (copie).

  • Persoane fizice nerezidente care participă la ședința de vânzare prin negociere directă în numele altor persoane fizice rezidente/nerezidente:

a)   Paşaport sau carte de identitate, pentru cetăţeni ai UE/SEE (copie) a persoanei reprezentate

b)   Carte/buletin de identitate/pasaport al reprezentantului autorizat (copie)

c)   Procura în formă autentică care stipulează ca reprezentantul este autorizat să acţioneze în numele şi pe seama persoanei fizice rezidente/nerezidente (original).

  • Persoane juridice rezidente care participa la ședința de vânzare prin negociere directă în nume propriu:

a)   Certificat de înregistrare emis de Registrul Comerţului (copie conformă cu originalul certificată de reprezentantul legal al persoanei juridice);

b)   Act constitutiv actualizat (copie conformă cu originalul certificată de reprezentantul legal al persoanei juridice)

c)   Certificat constatator privind situaţia actuală a persoanei juridice emis de Registrul Comerţului (emis cu cel mult 30 de zile lucrătoare înainte de data ședinței de vânzare prin negociere directă urmată de supraofertare, original.

d)   Procura/mandat în formă autentică (original) pentru persoana fizică ce semnează declaraţiile și participă la ședința de vânzare prin negociere directă în numele persoanei juridice, acordată conform prevederilor Actului constitutiv, sau o dovadă că persoana respectivă reprezintă în mod legal entitatea care participă la ședința de vânzare prin negociere directă, cu drept individual de reprezentare (în cazul în care societatea este reprezentată în mod colectiv de două sau mai multe persoane, o astfel de dovadă va fi prezentată pentru toate aceste persoane); orice alte documente se certifică conform cu originalul de către reprezentantul legal al persoanei juridice;

e)   Declaraţie pe proprie răspundere din partea reprezentantului legal al persoanei juridice rezidente din care să rezulte că aceasta nu se află în procedură de concordat/insolvenţă/faliment sau o altă procedură echivalentă (original).

f)   Carte de identitate (copie) a persoanei fizice care reprezintă persoana juridică și participă la ședința de vânzare prin negociere directă în numele şi pe seama acesteia.

Relaţii la adresa de email: office@consultant-insolventa.ro; telefon 0752286086; tel./fax: 0256220827; la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș; site www.consultant-insolventa.ro.