Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

SC Nisa Construct SRL

Debitorul SC Nisa Construct SRL cu sediul in Dr. Tr. Severin str. Carpati, nr. 39B, judetul Mehedinti, inregistrata in Registrului Comertului sub nr. J25/381/2003, avand cod fiscal nr. 15754320, aflata in procedura de faliment in bankruptcy, en faillite in dosar nr. 8262/101/2012 – Tribunalul Mehedinti, prin lichidator judiciar Consultant Insolventa SPRL (succesoare de drept a Cabinetului Individual de Insolventa Popescu Emil) reprezentata de asociat coordonator Popescu Emil, cu sediul procesual ales in localitatea Hinova, str. Calafatului, nr. 42, judetul Mehedinti, scoate la vanzare la preturi diminuate cu 75% fata de preturile stabilite prin raportul de evaluare urmatoarele bunuri imobile:

– Proprietate imobiliara – teren intravilan – categoria de folosinta constructii cu o suprafata de 570 m.p., parcela 16, notata cu 1CC situat in sat Putinei, comuna Izvorul Barzii, judetul Mehedinti.Nr. cadastral 768 transcris din Cartea Funciara 61/N si inscris in Cartea funciara a comunei Izvorul Barzii cu nr. 50042 sa fie valorificata pornind de la pretul de 850,00  euro (exclusiv TVA), la cursul de schimb afisat de BNR de la data vanzarii – pret diminuat cu 75% fata de pretul stabilit prin raportul de evaluare.

Titlul executoriu în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunului imobile descrisă anterior, o reprezinta sentinta nr.361 din data de 28.06.2013 de deschidere a procedurii de faliment pronunțată de către judecătorul sindic in dosarul de insolvență nr.8262/101/2012.

Informam toti ofertanţii care vor să participe la sedinta de licitaţie faptul că sunt obligaţi să depuna o garanţie reprezentand 10% din preţul de pornire al licitaţie si sa achiziționeze caietul de sarcini. Cont unic de insolvență: RO48 PIRB 2700 7437 4200 1000 deschis la Piraeus Bank Sucursala Dr. Tr. Severin.

Invităm pe toti cei care vor sa se prezinte la şedinţa de licitaţie la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi pâna la acel termen să depună oferte de cumpărare

Relatii la sediul lichidatorului judiciar din loc. Dr. Tr. Severin, str.Zabrautului, nr.7A, judetul Mehedinti, telefon 0742592183, tel./fax : 0252354399, respectiv din localitatea Timisoara, str. N. Filipescu nr. 4, ap. 14, jud. Timiș, tel:0745267676 sau la adresa de email : office@consultant-insolventa.ro.