Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Licitație publică – vânzare în bloc pensiune și bunuri mobile, sat Rusca, com. Teregova, jud. Caraș-Severin

GĂLESCU MITRA-MIRELA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ– în faliment, in bankruptcy, en faillite,cu sediul social în Sat Rusca, Comuna Teregova, Nr. 126A, Judet Caraş-Severin, înregistrată la ORC sub nr. F11/310/2020, CUI 27156703, prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, înregistrată în RFO II sub nr. 0649, CUI RO 31215824, reprezentată prin asociat coordonator ec. Popescu George,numit prinSentința civilănr.129/JS din data de10.09.2020 pronunţată de către Tribunalul Caraș-Severin, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal în dosarul nr.20/115/2020, anunţă licitaţie publică deschisă, cu strigare, pentru VÂNZAREA ÎN BLOC A BUNULUI IMOBIL situat în com. Teregova, sat Rusca, nr. 126/A, jud. Caraș-Severin, înscris în CF nr. 30470 Teregova, și A BUNURILOR MOBILE aflate în proprietatea debitoarei Gălescu Mitra-Mirela Întreprindere Individuală, la prețul de 86.720 EURO + TVA (la cursul valutar BNR din data plății), reprezentând:

Nr. crtCategorie de bunuriValoare de piață EURO
1Construcție pensiune – suprafață construită la sol 140 mp; anul construirii 2013, realizată din piatră, beton și cărămidă, fără lift, deține certificat de performanță energetică, înscrisă în CF nr. 30470 Teregova, nr. cadastral 30470-C3, situat în sat Rusca, com. Teregova, nr. 126/A, jud. Caraș-Severin84.500
2Mobilier cazare + restaurant2.000
3Autoutilitara (cabină)50
4Gater (piese banzic)20
5Obiecte de inventar150
 Total valoare de piață86.720

Preţul de pornire în licitaţie publică a proprietății imobiliare reprezintă 100% din valoarea de piață stabilită prin Raportul de evaluare revizuit privind bunul imobil situat în com. Teregova, sat Rusca, nr. 126/A, jud. Caraș-Severin, înscris în CF nr. 30470 Teregova, și bunurile mobile aflate în proprietatea debitoarei Gălescu Mitra Mirela Întreprindere Individuală, nr. AR 8644/11.01.2021, întocmit de SC Evaluar SRL prin expert evaluator membru ANEVAR Cândea M. G., depus la dosarul cauzei nr. 20/115/2020 aflat pe rolul Tribunalului Caraş-Severin, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal.

Titlurile executorii în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunului imobil și a bunurilor mobile din averea debitoarei Gălescu Mitra-Mirela Întreprindere Individuală, descrise mai sus, sunt: Sentința civilănr.129/JS din data de10.09.2020 pronunţată de către Tribunalul Caraș-Severin, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal în dosarul nr.20/115/2020, Procesul-verbal nr. 507/15.02.2021 publicat în BPI nr. 2764/15.02.2021 al ședinței Adunării Generale a Creditorilor debitorului Gălescu Mitra-Mirela Întreprindere Individuală din data de 15.02.2021, ora 09:00 prin care a fost a aprobat Regulamentul de vânzare prin licitație publică, în bloc, pentru bunul imobil situat în com. Teregova, sat Rusca, nr. 126/A, jud. Caraș-Severin, înscris în CF nr. 30470 Teregova, și pentru bunurile mobile aflate în proprietatea debitoarei Gălescu Mitra-Mirela Întreprindere Individuală.

Licitația publică va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiș, în data de 11.03.2021, ora 12:00, iar în cazul în care bunurile nu vor fi valorificate, licitația publică va fi reluată, în aceleasi condiții, în data de 18.03.2021, 25.03.2021, 01.04.2021, respectiv în data de 08.04.2021, ora 12:00.

Licitaţia este publică, deschisă, cu strigare, fără preselecție, care se derulează după regula licitaţiei competitive în paşi urcători stabiliţi valoric prin tragere la sorţi din propunerile participanţilor la licitaţie, între 1% – 10% din preţul de pornire al bunurilor, până la adjudecarea în bloc a acestora.

Participarea la licitaţia publică este condiţionată de depunerea la lichidatorului judiciar, cel mai târziu cu 2 (două) ore înainte de ședința de licitație publică, a următoarelor înscrisuri:

  • ofertă de cumpărare şi dovada consemnării cauţiunii de 10% din preţul de pornire a bunului imobil și bunurilor mobile, valorificate în bloc (la cursul valutar BNR din data plății), în contul unic de insolvenţă al debitoarei Gălescu Mitra-Mirela Întreprindere Individuală – în faliment, in bankruptcy, en faillite (CUI 27156703) – cod IBAN RO09 BTRL RONC RT0P 2240 2102, deschis la Banca Transilvania SA;
  • să achite contravaloarea caietului de sarcini în sumă de 500 lei + TVA în contul unic de insolvenţă al debitoarei Gălescu Mitra-Mirela Întreprindere Individuală – în faliment, in bankruptcy, en faillite (CUI 27156703) – cod IBAN RO09 BTRL RONC RT0P 2240 2102, deschis la Banca Transilvania SA;
  • documentele care certifică identitatea şi calitatea participantului la licitație publică (prezentate în original și însoțite de copii conformate cu originalul).

Invităm pe toţi cei care vor să se prezinte la şedinţa de licitaţie publică la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi pâna la acel termen să depună oferte de cumpărare.

Somăm pe toți cei care pretind vreun drept asupra bunului imobil sau bunurilor mobile, să anunţe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare în termen, sub sancţiunea prevazută de lege.

Relaţii la la adresa de email : office@consultant-insolventa.ro; telefon 0752286086; tel./fax : 0256220827; la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș; site www.consultant-insolventa.ro.