Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Licitație publică – părți sociale deținute la Prexton SRL

DIALMA SRL în reorganizare, in judicial reorganisation, en redressement, cu sediul social în Arad, str. Cîmpul Liniștii, nr. 1, jud. Arad, având CUI 1678240, înregistrată la ORC sub nr. J02/2084/1991, conform Sentinței civile nr. 399 din data de 13.07.2020 pronunțată de Tribunalul Arad, Secția a II-a Civilă în dosarul nr. 1046/108/2019, prin administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, înregistrată în RFO II sub nr. 0649, CUI RO 31215824, reprezentată prin asociat coordonator ec. Popescu George, numit prin Sentința civilă nr. 64 din data 10.02.2020 pronunțată de Tribunalul Arad, Secţia a II-a Civilă, în dosarul nr. 1046/108/2019, anunţă licitaţie publică deschisă, cu strigare, pentru vânzarea imobilizărilor financiare în număr de 262.179 de părți sociale reprezentând o cotă de participare de 98,994%,deținute de Dialma SRL în capitalul social al societății Prexton SRL cu sediul social în Arad, str. Cîmpul Liniștii, nr. 1, jud. Arad, CUI 14361935, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad sub nr. J02/850/2001, în valoare totală de 132.062,40 EURO + TVA (la cursul BNR din data plății),respectiv 0,504 EURO/parte socială + TVA (reprezentând 60% din preţul de pornire stabilit prin raportul de evaluare).

Licitaţia publică va avea loc la biroul administratorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiș în data de 05.04.2021 ora 17:00, iar în cazul în care părțile sociale nu vor fi valorificate, licitația publică va fi reluată, în aceleași condiții, în data 12.04.2021, 19.04.2021, 26.04.2021 și în 04.05.2021 ora 17:00.

Titlurile executorii în baza căruia administratorul judiciar procedează la vânzarea părților sociale anterior mențioate, sunt: Sentința civilă nr. 64 din data 10.02.2020 pronunțată de Tribunalul Arad, Secţia a II-a Civilă, în dosarul nr. 1046/108/2019; Sentința civilă nr. 399 din data de 13.07.2020 pronunțată de Tribunalul Arad, Secția a II-a Civilă în dosarul nr. 1046/108/2019; Procesul-verbal nr. 946/24.03.2021 publicat în BPI nr. 5340/24.03.2021 prin care Adunarea Generală a Creditorilor a aprobat continuarea expunerii pe piață și valorificării imobilizărilor financiare în număr de 262.179 de părți sociale reprezentând o cotă de participare de 98,994%, deținute de Dialma SRL în capitalul social al societății Prexton SRL la prețul de 60% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare, prin organizarea de 5 licitații publice săptămânale la acest preț.

Licitaţia este publică, deschisă, cu strigare, fără preselecție, care se derulează după regula licitaţiei competitive în paşi urcători stabiliţi valoric prin tragere la sorţi din propunerile participanţilor la licitaţie, între 1% – 10% din preţul de pornire al părților sociale, până la adjudecare.

Participarea la licitaţia publică este condiţionată de depunerea la administratorul judiciar, cel mai târziu cu 2 (două) ore înainte de ședința de licitație publică, a următoarelor înscrisuri:

  • ofertă de cumpărare şi dovada consemnării cauţiunii de 10% din preţul de pornire al părților sociale, în contul unic de insolvenţă al SC Dialma SRL (CUI 1678240) –  cod IBAN RO85 BTRL RONC RT0V 2515 3302 deschis la Banca Transilvania SA;
  • să achite contravaloarea caietului de sarcini în sumă de 500 lei + TVA în contul unic de insolvenţă al SC Dialma SRL (CUI 1678240) –  IBAN RO85 BTRL RONC RT0V 2515 3302 deschis la Banca Transilvania SA;
  • documentele care certifică identitatea şi calitatea participantului la licitație publică (prezentate în original și însoțite de copii conformate cu originalul).

Invităm pe toţi cei care vor să se prezinte la şedinţa de licitaţie publică la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi pâna la acel termen să depună oferte de cumpărare.

Somăm pe toți cei care pretind vreun drept asupra părților sociale să anunţe administratorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare în termen, sub sancţiunea prevazută de lege.

Relaţii la adresa de email : office@consultant-insolventa.ro; telefon 0752286086; tel./fax : 0256220827; la biroul administratorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș; site www.consultant-insolventa.ro.