Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Licitație publică – echipamente din industria textilă

SC GELA TEXTIL CONF SRL – în faliment, in bankruptcy, en faillite,cu sediul social în Călărași, str. Prelungirea București, camera 2, bl. I 39, sc. 1, etaj parter, ap. 2, jud. Călărași, având CUI RO 36661771, înregistrată la ORC sub nr. J51/500/2016, prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, înregistrată în RFO II sub nr. 0649, CUI RO 31215824, reprezentată prin asociat coordonator ec. Popescu George,numit prin Sentința civilă nr. 97/2020dindatade 15.09.2020pronunțată în dosarul nr. 90/116/2020 de către Tribunalul Călărași, Secția Civilă, anunţă licitaţie publică deschisă, cu strigare, pentru VÂNZAREA bunurilor mobile de natura echipamentelor din industria textilă, din averea debitorului Gela Textil Conf SRL, la următoarele prețuri de pornire în licitație publică:

Nr. Crt.  Denumire  Model  Valoare de piață (exclusiv TVA) LEI
1Generator cu 2 mese de călcatDX-41.340
2Mașină de cusut nasturiLS-T3731.850
3Generator cu 2 fiarePLUTONE 20093.050
4Masă de călcat cu mânecarBR/A-SXD1.370
5Generator 2FFB/F1.890
6Presă termocolatSR-6005.330
7Masă de călcat cu mânecarSXD1.370
8Masă de călcat cu mânecarSXD1.370
9Generator cu 2 fiarePLUTONE 20092.710
10Masă de călcat cu mânecarSXD1.370
11Generator 2 posturiFB/F2.830

Valorificarea bunurilor mobile se va efectua cu aplicarea cotei de TVA de 19%.

Preţul de pornire în licitaţie publică a proprietății imobiliare reprezintă 100% din valoarea de piață stabilită prin Raportul de evaluare nr. 220/23.12.2020, întocmit de expertul evaluator membru ANEVAR Tărăsescu P. O., întocmit în cauză.

Titlurile executorii în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunurilor mobile de natura echipamentelor din industria textilă din averea debitorului Gela Textil Conf SRL, sunt: Sentința civilă nr. 97/2020dindatade 15.09.2020pronunțată în dosarul nr. 90/116/2020 de către Tribunalul Călărași, Secția Civilă, Procesul-verbal nr. 546/16.02.2021 publicat în BPI nr. 3026/18.02.2021 al ședinței Adunării Generale a Creditorilor debitorului Gela Textil Conf SRL din data de 16.02.2021, ora 11:00 prin care a fost aprobat Regulamentul de vânzare prin licitație publică a bunurilor mobile de natura echipamentelor din industria textilă din averea debitorului Gela Textil Conf SRL.

Licitația publică va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiș, la data de 09.03.2021, ora 14:00, iar în cazul în care bunurile mobile nu vor fi valorificate, licitația publică va fi reluată, în aceleași condiții, în data de 16.03.2021, 23.03.2021, 30.03.2021, respectiv în data de 06.04.2021, ora 14:00.

Licitaţia este publică, deschisă, cu strigare, fără preselecție, care se derulează după regula licitaţiei competitive în paşi urcători stabiliţi valoric prin tragere la sorţi din propunerile participanţilor la licitaţie, între 1% – 10% din preţul de pornire al bunurilor, până la adjudecare.

Participarea la licitaţia publică este condiţionată de depunerea la lichidatorul judiciar, cel mai târziu cu 2 (două) ore înainte de ședința de licitație publică, a următoarelor înscrisuri:

  • ofertă de cumpărare şi dovada consemnării cauţiunii de 10% din preţul de pornire a bunurilor mobile, pe care intenționează să le cumpere, în contul unic de insolvenţă al SC Gela Textil Conf SRL (CUI RO 36661771) –  cod IBAN RO68 EGNA 1010 0000 0100 0977 deschis la Vista Bank (România) SA;
  • să achite contravaloarea caietului de sarcini în sumă de 100 lei + TVA în contul unic de insolvenţă al SC Gela Textil Conf SRL (CUI RO 36661771) –  cod IBAN RO68 EGNA 1010 0000 0100 0977 deschis la Vista Bank (România) SA;
  • documentele care certifică identitatea şi calitatea participantului la licitație publică (prezentate în original și însoțite de copii conformate cu originalul).

Invităm pe toţi cei care vor să se prezinte la şedinţa de licitaţie publică la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi pâna la acel termen să depună oferte de cumpărare.

Somăm pe toți cei care pretind vreun drept asupra bunurilor mobile să anunţe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare în termen, sub sancţiunea prevazută de lege.

Relaţii la la adresa de email : office@consultant-insolventa.ro; telefon 0752286086; tel./fax : 0256220827; la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș; site www.consultant-insolventa.ro.