Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Licitație publică – bunuri mobile

COMSERV ENACHE NICOLAE SRL în faliment, in bankruptcy, en faillite,cu sediul social în localitatea Fântânele, nr. 374 A, jud. Arad,CUI30730635, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J02/1085/2012, aflată în procedura de faliment în dosar nr. 4371/108/2016 aflat pe rolul Tribunalului Arad, prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, cu sediul ales în Timișoara, str. Daliei, nr. 8, judeţul Timiș, înregistrată RFO II sub nr. 0649, CIF RO 31215824, numit prin Sentința civilă nr. 574 din data de 03.09.2018 pronunţată de către Tribunalul Arad, Secţia a II-a Civilă, în dosarul nr. 4371/108/2016, anunță licitație publică, competitivă, cu strigare, pentru vânzarea bunurilor mobile în valoare de 83,00 lei + TVA, reprezentând:

1APARAT DE CAFEA INOX BREMER1 buc47.25 lei
2APARAT ZUGRAVIT SI VOPSIT FLEXIO W9901 buc5.50 lei
3DEVIA SUPORT SELFIE STICK UNIVERSAL BLACK1 buc0.25 lei
4Aspirator Lavatron1 buc10.00 lei
5TV PLASMA LG1 buc18.00 lei
6Casa marcat Datecs5 buc0.40 lei

Preţul de pornire în licitaţie publică a bunurilor mobile reprezintă 5% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare întocmit în cauză.

Licitația publică va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiș, în data de 13.04.2021, ora 15:00, iar în cazul în care bunurile mobile nu vor fi valorificate în integralitate, licitația publică va fi reluată, în aceleași condiții, în data de 20.04.2021, 27.04.2021, 04.05.2021, 11.05.2021, ora 15:00

Licitaţia este publică, deschisă, cu strigare, fără preselecție, care se derulează după regula licitaţiei competitive în paşi urcători stabiliţi valoric prin tragere la sorţi din propunerile participanţilor la licitaţie, între 1% – 10% din preţul de pornire al bunurilor mobile.

Titlurile executorii în baza cărora lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunurilor mobile descrise anterior, sunt: Încheierea civilă nr. 244 din data de 18.04.2018pronunțată în dosarul nr. 4371/108/2016 de către Tribunalul Arad, Secția a II-a Civilă, prin intermediul căreia s-a dispus intrarea în faliment a debitorului Comserv Enache Nicolae SRL, Încheierea civilă nr. 574 din data de 03.09.2018 prin care s-a dispus numirea în calitate de lichidator judiciar al debitorului pe subscrisa Consultant Insolvență SPRL, Procesul-verbal din data de 02.10.2019, întocmit la ședința Adunării Generale a Creditorilor debitorului prin care s-a aprobat regulamentul de vânzare al bunurilor mobile menționate anterior, aflate în averea debitoarei și Procesul-verbal nr. 254/22.01.2021, întocmit la ședința Adunării Generale a Creditorilor debitorului prin care s-a aprobat expunerea pe piață și valorificarea bunurilor din averea debitoarei SC Comserv Enache Nicolae SRL la prețul de 5% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare.

Participarea la licitaţia publică este condiţionată de depunerea la lichidatorul judiciar, cel mai târziu cu 2 (două) ore înainte de ședința de licitație publică, a următoarelor înscrisuri:

  • ofertă de cumpărare şi dovada consemnării cauţiunii de 10% din preţul de pornire a valorificării mijloacelor fixe pe care intenţionează să le cumpere, în contul de lichidare al debitorului Comerv Enache Nicolae SRL (CUI30730635) – cod IBAN RO47 BREL 0002 0016 2804 0100, deschis la Libra Internet Bank SA;
  • să achite contravaloarea caietului de sarcini în sumă de 30,00 lei inclusiv TVA în contul de lichidare al debitorului Comerv Enache Nicolae SRL (CUI30730635) – cod IBAN RO47 BREL 0002 0016 2804 0100, deschis la Libra Internet Bank SA;
  • documentele care certifică identitatea şi calitatea participantului la licitație publică (prezentate în original și însoțite de copii conformate cu originalul).

Ofertanții persoane juridice române trebuie să depună: copie xerox după certificatul de înmatriculare al societăţii; copie xerox după codul de identificare fiscală al societăţii; delegaţie reprezentant legal semnată de conducătorul unităţii; copie xerox după actul de identitate CI/BI pentru delegat.

Ofertanții persoane fizice trebuie să depună: copie xerox după actul de identitate CI/BI.

Invităm pe toţi cei care vor să se prezinte la şedinţa de licitaţie publică la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi pâna la acel termen să depună oferte de cumpărare.

Somăm pe toți cei care pretind vreun drept asupra bunurilor mobile să anunţe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare în termen, sub sancţiunea prevazută de lege.

Relaţii la adresa de email : office@consultant-insolventa.ro; telefon 0752286086; tel./fax : 0256220827; la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș; site www.consultant-insolventa.ro.